Skupščine delničarjev

Skupščina delničarjev je najvišji organ, kjer se neposredno uveljavljajo oziroma uresničujejo volja in pravice delničarjev družbe ter sprejemajo ključne odločitve. Vsaka delnica, razen lastnih, predstavlja na skupščini en glas. Krka ima samo eno vrsto delnic, in sicer navadne kosovne delnice.

Uprava skliče redno skupščino delničarjev praviloma enkrat na leto, in sicer vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine. Celotno gradivo je od sklica do skupščine na vpogled na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe in glasovalno pravico imajo vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na presečni dan, objavljen ob sklicu, ter njihovi zastopniki in pooblaščenci.

Finančna poročila

Krkin cilj je izboljševati poslovne rezultate ter o njih ažurno in transparentno obveščati javnost.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

JAVNE OBJAVE

Krka je kot delniška družba zavezana k javni objavi informacij, povezanih s poslovanjem družbe.

VEČ

RAZVOJNA STRATEGIJA

Petletna razvojna strategija skupine Krka je temelj naše prihodnosti.

VEČ

INFORMACIJE ZA VLAGATELJE

Na enem mestu smo zbrali vse podatke o delnici in dividendah ter odgovorili na pogosta vprašanja.

VEČ