11. skupščina delničarjev

6. 7. 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99 z naknadnimi dopolnitvami), uprava družbe objavlja

sklepe 11. skupščine delniške družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,

ki je bila v četrtek, 6. julija 2006.

Na skupščini je bilo navzočega 37,18 % kapitala s pravico glasovanja. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev (izražen v odstotku glede na vse delnice z glasovalno pravico) je bil 31,77 %.

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupščine delniške družbe in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Jenka, za preštevalca glasov Edvarda Kolenca in Marka Graberskega.
Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2005 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.

Predlog sklepov:

2.1. Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2005, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.

2.2. Bilančni dobiček za leto 2005 v višini 84.525.227 EUR (20.255.287.402 SIT) se uporabi:
– za dividende 6,89 EUR (1.650 SIT) bruto na delnico
– za druge rezerve iz dobička
– za prenos v naslednje leto
– za druge namene: udeležba nadzornega sveta v bilančnem dobičku
23.272.453 EUR
30.512.948 EUR
30.512.948 EUR
226.879 EUR
5.576.917.500 SIT
7.312.000.711 SIT
7.312.000.711 SIT
54.368.480 SIT

2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet z 94,54 % oddanih glasov, kar pomeni 94,54 % na skupščini zastopanega kapitala z glasovalno pravico oziroma 35,15 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

3. Sklep o imenovanju revizorja

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 2006 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno.

4. Uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Letno poročilo družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto se od 1. 1. 2006 dalje pripravlja v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Sklep je bil sprejet soglasno.

5. Določitev sejnine in plačil članom nadzornega sveta v skladu s Kriteriji za članstvo, delo in plačilo nadzornih svetov Združenja članov nadzornih svetov

Določi se:

sejnina za udeležbo na sejah nadzornega sveta:
– za predsednika nadzornega sveta
– za člana nadzornega sveta
154.839 SIT
116.129 SIT
646 EUR
485EUR
sejnina za udeležbo na sejah odborov nadzornega sveta:
– za predsednika odbora
– za člana odbora
– za predsednika NS za udeležbo na seji odbora
116.129 SIT
77.419 SIT
77.419 SIT
485 EUR
323 EUR
323 EUR
mesečno plačilo za delo v nadzornem svetu:
– za predsednika nadzornega sveta
– na namestnika predsednika nadzornega sveta
– za predsednika odbora
– za člana nadzornega sveta
505.047 SIT
483.245 SIT
439.161 SIT
395.317 SIT
2.108 EUR
2.017 EUR
1.833 EUR
1.650 EUR

Višina sejnine prične veljati z dnem skupščine, mesečno plačilo pa se uporablja od 1. 1. 2006 dalje. Vsi zneski so določeni bruto.

Sklep je bil sprejet z 94,54 % oddanih glasov, kar pomeni 94,54 % na skupščini zastopanega kapitala z glasovalno pravico oziroma 35,15 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

***

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Novo mesto, 7. julij 2006

Jože Colarič
predsednik uprave

Opomba:
Za izračun vrednosti v evrih je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na datum skupščine.