Krka sledi svoji dolgoročni strategiji stabilne rasti dividend. Za izplačilo dividend nameni vsako leto najmanj 50 % čistega dobička večinskih lastnikov.

STRATEGIJA STABILNE RASTI DIVIDEND

V preteklih desetih letih je Krkina dividenda v povprečju rasla za 15,2 % na leto. Krka dividende izplačuje enkrat na leto, dan po presečnem datumu, potrjenem na redni skupščini delničarjev, na kateri odločajo o predlagani višini dividend.

Bruto dividenda na delnico (v EUR)

2,10 2013 2,20 2014 2,65 2015 2,75 2016 2,90 2017 3,20 2018 4,25 2019 5,00 2020 5,63 2021 6,60 2022

Dividendna donosnost* (v %)

3,5 2013 3,7 2014 4,1 2015 5,2 2016 5,0 2017 5,5 2018 5,8 2019 5,5 2020 4,8 2021 5,6 2022

*Dividendna donosnost: dividenda za leto/cena delnice na začetku leta

REDNA IZPLAČILA DIVIDEND DELNIČARJEM

Krka od leta 1997, ko je začela poslovati kot delniška družba, svojim delničarjem vsako leto izplača dividende. Do dividend so upravičeni tisti delničarji, ki so na presečni datum vpisani kot lastniki Krkinih delnic, za njihovo izplačilo pa poskrbijo Centralna klirinško depotna družba (KDD) in njeni člani.

Sklep o višini dividende in datumu izplačila dividende sprejmejo delničarji na skupščini.

DO DIVIDEND SO UPRAVIČENI VSI, KI SO BILI NA PRESEČNI DATUM VPISANI KOT LASTNIKI DELNIC

Do dividend so upravičeni delničarji, ki so bili na dan, ki je naveden v sklepu skupščine (t. i. presečni datum), v registru pri KDD vpisani kot lastniki Krkinih delnic. Spremembe lastništva se v register vpisujejo po sistemu T+2, kar pomeni, da delničarji prejmejo dividende za vse delnice, tudi tiste, ki so jih pridobili z morebitnim nakupom najmanj dva trgovalna dneva pred presečnim datumom.

Ljubljanska borza na svojih spletnih straneh vsakokrat objavi t. i. prvi trgovalni dan brez upravičenosti do dividende. Delnice, kupljene na ta dan oz. kasneje, ne bodo upravičene do dividend.

V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera spada tudi izplačilo dividend, Krka dividend ne nakazuje neposredno imetnikom. Za to je pristojna KDD in njeni člani, se pravi borznoposredniške družbe in banke, ki za posamezne lastnike Krkinih delnic vodijo trgovalne račune, v okviru katerih je zabeleženo lastništvo.

Člani KDD poskrbijo tudi za obračun in nakazilo davčnega odtegljaja od dividend.

Dividende, izplačane domačim fizičnim osebam, so obdavčene po 25-odstotni davčni stopnji. Ob izplačilu dividend se davek odvede in nakaže davčni upravi. Domače fizične osebe prejmejo neto dividendo v višini 75 % od skupnega zneska bruto dividend. Izplačilo dividend in odvedeni davek se ne upoštevata v dohodninski napovedi domačih fizičnih oseb, ker se šteje, da je odvedeni davek dokončni davek. Obdavčitev dividend tujih lastnikov je odvisna tudi od morebitnih sklenjenih sporazumov o izogibanju dvojni obdavčitvi med Slovenijo in posamezno državo.

POGOSTA VPRAŠANJA

Podatke o stanju delnic na vašem računu vodi KDD. Pri njih lahko naročite letni izpis ali izpis na določen dan. Več informacij dobite na njihovi spletni strani. Informacije lahko dobite tudi pri banki oz. borznoposredniški družbi, pri kateri imate odprt trgovalni račun.

Krkine delnice kupite ali prodate tako, da pri banki oz. borznoposredniški družbi, ki je članica Ljubljanske borze (gl. seznam borznih članov) odprete trgovalni račun in oddate naročilo za nakup ali prodajo.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe praviloma enkrat na leto skliče skupščino delničarjev. Sklic objavi v informacijskem sistemu Ljubljanske borze SEOnet, na uradni spletni strani družbe www.krka.si, v tiskani obliki in v časopisu Delo vsaj 30 dni pred zasedanjem. Skupščine se lahko udeleži vsak lastnik delnic KRKG in na njej uresničuje svoje glasovalne pravice, osebno ali prek pooblaščenca.

Delničar se lahko skupščine udeleži in na njej uresničuje svojo glasovalno pravico pod pogojem, da ustrezno prijavi udeležbo in da je na presečni datum kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. Pogoji udeležbe ali uresničevanja glasovalnih pravic se natančneje določijo v sklicu skupščine.

Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na njihov delež v osnovnem kapitalu družbe. Vsaka delnica z glasovalno pravico ima en glas. Glasovalna pravica se lahko uresničuje tudi prek pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila in tudi prek finančne organizacije ali združenja delničarjev. Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Dedič lahko prenos Krkinih delnic ureja pri članu KDD, ki vodi račun zapustnika oz. dediča, ali pa prenos uredi neposredno pri KDD. V vsakem primeru mora imeti pri članu KDD odprt trgovalni račun. Več informacij je na spletni strani KDD.

Dividende, izplačane fizičnim osebam, rezidentom Republike Slovenije, so obdavčene po 25-odstotni davčni stopnji. Ob izplačilu dividend se davek odvede in nakaže davčni upravi. Fizične osebe prejmejo neto dividendo, in sicer 75 % od bruto zneska dividende.

Več informacij je na spletni strani FURS.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

FINANČNA POROČILA

Seznanite se s Krkino zgodbo o uspešnem poslovanju.

VEČ

TRGOVANJE Z DELNICO

Preverite gibanje vrednosti Krkine delnice na Ljubljanski borzi.

VEČ

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Uspešni smo šele takrat, ko naš uspeh pozitivno vpliva tudi na naravno in družbeno okolje.

Več