Z veliko odgovornostjo sledimo svoji petletni strategiji upravljanja okolja in postavljenim ciljem.

Čim bolj odgovorno ravnanje z okoljem je pot k dolgoročni konkurenčnosti, saj tudi naši kupci cenijo trajnostni pogled na svet.

Z okoljskim certifikatom ISO 14001, ki smo ga pridobili leta 2001, smo se zavezali, da bomo vse svoje vplive na okolje nenehno zmanjševali, skrb za okolje pa še bolj vključili v najzgodnejše razvojne aktivnosti in projekte.

Cilj celovitega sistema upravljanja okolja je visoka raven varovanja okolja v celotnem življenjskem ciklu izdelka, nenehno izboljševanje okoljskega učinka in izpolnitev obveznosti glede skladnosti. Zavedamo se, da lahko največje učinke dosežemo na začetku procesa, to je pri razvoju izdelka in izbiri surovin, ki manj obremenjujejo okolje, ter v proizvodnji.

Odpadne snovi, ki nastajajo na koncu posameznih procesov in jih zaradi strogih zahtev, ki veljajo za farmacevtsko proizvodnjo, ne smemo ponovno uporabiti, obvladujemo z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami.

OKOLJSKA POLITIKA

Zavezujemo se, da bomo tudi v prihodnje:

 • skrb za okolje vključevali v najzgodnejše razvojne aktivnosti in projekte;
 • skrbeli za učinkovito rabo vode, energentov, surovin in ostalih virov;
 • z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami in drugimi ukrepi v največji možni meri preprečevali oziroma zmanjševali vplive na okolje v celotnem življenjskem ciklu izdelkov;
 • v tehnologijah, kjer je to možno, nevarne snovi zamenjali z manj nevarnimi;
 • zmanjševali tveganje za nastanek izrednih dogodkov in izboljševali postopke za ukrepanje v takih primerih;
 • redno nadzorovali vplive na okolje;
 • z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih povečevali njihovo zavest o varstvu okolja;
 • zaposlene in ostale zainteresirane obveščali o stanju in dosežkih pri ravnanju z okoljem;
 • dosledno zagotavljali skladnost z zakonskimi in drugimi zahtevami, ki jih je Krka sprejela;
 • vplivali na odgovoren odnos do okolja pri pogodbenih partnerjih, kolikor bo to mogoče;
 • s sistematičnim postavljanjem okoljskih ciljev in programov izboljševali stanje v okolju;
 • širili okoljsko politiko v Krkina podjetja v tujini.

NAJPOMEMBNEJŠI DOSEŽKI PRI VAROVANJU OKOLJA

V zadnjih petih letih smo za varovanje okolja namenili več kot 40 milijonov EUR, od tega samo v letu 2021 11,6 milijona EUR. Neposredni stroški so znašali 6,3 milijona EUR in so vključevali stroške odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki, čiščenja odpadnega zraka, obvladovanja hrupa, monitoringov in okoljskih dajatev ter druge neposredne stroške varstva okolja. V opremo in tehnologijo za varovanje okolja smo vložili 5,3 milijona EUR, kar bo prispevalo k nadaljnjemu zmanjševanju vplivov na okolje.

5,3
milijona EUR
v letu 2021 za opremo in tehnologijo za varovanje okolja
11,6
milijona EUR
v letu 2021 za varovanje okolja
40+
milijonov EUR
v zadnjih 5 letih za varovanje okolja

Podatke o sistemu upravljanja okolja zbiramo in analiziramo z različnimi metodološkimi orodji. Uporabljamo vse razpoložljive vire, kot so rezultati meritev procesov in dejavnosti, ki lahko pomembno vplivajo na okolje, ugotovitve notranjih in zunanjih presoj, notranjih revizij, varnostnih pregledov, inšpekcij, reklamacij kupcev in analize tveganj.

S tem dokazujemo ustreznost in učinkovitost sistema upravljanja okolja in odkrivamo priložnosti za izboljševanje.

O učinkovitosti in uspešnosti delovanja sistema ravnanja z okoljem poročamo državnim inštitucijam in drugim zainteresiranim deležnikom.

Visoke okoljske standarde, ki jih je EU postavila za vse države članice, upoštevamo na globalnem trgu in odgovornost do naravnega okolja v največji možni meri vključujemo tudi v dejavnosti odvisnih družb zunaj Slovenije. Dobre prakse na področju varovanja okolja s stalnim sodelovanjem, izmenjavo informacij in investiranjem prenašamo v vse odvisne družbe, pri čemer upoštevamo zahteve lokalnih zakonodaj.

K dobrim okoljevarstvenim rezultatom prispevajo vsi zaposleni, zato jih pozivamo k nadgradnji znanja in zavestnemu ravnanju z okoljem. Spodbujamo jih k varčevanju z energijo, varčnemu tiskanju, ločevanju odpadkov in podobnim odgovornim dejanjem. Tudi z rednim ozaveščanjem prek interne kampanje Vaša skrb za okolje šteje smo opazno izboljšali delovanje posameznikov in skupin ter tako dodatno prispevali k zmanjšanju vplivov na okolje.

Javnost o svojih dejavnostih za varstvo okolja seznanjamo z objavami v medijih ter na seminarjih, posvetovanjih in okroglih mizah. Dejavno se vključujemo v pripravo okoljske zakonodaje. Sodelujemo tudi s strokovnimi in znanstvenimi organizacijami doma in v tujini.

Trajnostno izboljšanje stanja okolja je odvisno tudi od kakovostnih odnosov s predstavniki družbenega okolja, še posebno s prvimi sosedi, saj s svojim delovanjem vplivamo na njihov življenjski prostor in kakovost življenja.

Do lokalne skupnosti, s katero v tem prostoru sobivamo, čutimo veliko odgovornost. Vsako drugo leto organiziramo tradicionalno srečanje z okoliškimi prebivalci, na katerem jih seznanimo z dejavnostmi, rezultati in načrti, povezanimi z varstvom okolja. Srečanja so priložnost za odprt dialog, pridobljene informacije o pogledih krajanov in naši vlogi pri varovanju okolja pa upoštevamo pri načrtovanju okoljskih ciljev in programov.

Zadnje takšno srečanje je bilo leta 2019. Zaradi nastalih razmer, povezanih z epidemijo, v letu 2021 namreč nismo mogli organizirati tradicionalnega srečanja, zato smo za krajane pripravili informacijski snopič Utrip okolja in njegovo posebno različico za Krko Krško.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

NARAVNI VIRI

Zavezani smo trajnostni rabi naravnih virov.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

VEČ

ZMANJŠUJEMO VPLIVE NA OKOLJE

Zavezani smo nenehnemu zmanjševanju vseh vplivov na okolje.

VEČ