Z veliko odgovornostjo sledimo svoji petletni strategiji upravljanja okolja in postavljenim ciljem.

Odgovorno ravnanje z okoljem je pot k dolgoročni konkurenčnosti, saj tudi naši kupci cenijo trajnostni pogled na svet.

Skrbimo za okolje in spoštujemo okoljske predpise ter pri tem sodelujemo z lokalno skupnostjo. Odgovornost do naravnega okolja smo opredelili v svoji okoljski in energetski ter trajnostni politiki skupine Krka. Z okoljskim certifikatom ISO 14001, ki smo ga pridobili leta 2001, smo se zavezali, da bomo vse svoje vplive na okolje nenehno zmanjševali, skrb za okolje pa vključili v najzgodnejše razvojne aktivnosti in projekte.

Cilj celovitega sistema upravljanja okolja je visoka raven varovanja okolja v celotnem življenjskem ciklu izdelka, nenehno izboljševanje okoljskega učinka in izpolnitev obveznosti glede skladnosti. Zavedamo se, da lahko največje učinke dosežemo na začetku procesa, to je pri razvoju izdelka in izbiri surovin, ki manj obremenjujejo okolje, ter v proizvodnji.

Odpadne snovi, ki nastajajo na koncu posameznih procesov in jih zaradi strogih zahtev, ki veljajo za farmacevtsko proizvodnjo, ne smemo ponovno uporabiti, obvladujemo z najsodobnejšimi tehnikami.

OKOLJSKA POLITIKA

Zavezujemo se, da bomo tudi v prihodnje:

 • vidik trajnosti vključevali v celotni življenjski cikel izdelka;
 • vplive naše dejavnosti na naravno okolje nenehno zmanjševali in izboljševali stanje na vseh področjih naših vplivov na okolje s ciljem slediti evropskemu zelenemu dogovoru in ogljični nevtralnosti do 2050 ter Resoluciji o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do 2050, uredbi o taksonomiji  ter lokalni zakonodaji v državah, v katerih delujemo;
 • izvajali načrtovane aktivnosti iz akcijskega načrta za zmanjšanje ogljičnega odtisa skupine Krka;
 • v skladu z najboljšimi razpoložljivi tehnikami, smernicami in zakonodajo zmanjševali vpliv na klimatske spremembe;
 • skrb za učinkovito rabo energije, vode in ostalih naravnih virov vključevali v tekoče poslovanje, razvojno strategijo in investicijska vlaganja;
 • povečevali delež oskrbe z alternativnimi in obnovljivimi viri energije;
 • v procesu ravnanja z odpadki sledili sistemu krožnega gospodarstva;
 • nadgrajevali sistem upravljanja z nevarnimi snovmi in zmanjševali okoljska tveganja;
 • z rednimi monitoringi emisij v okolje preverjali skladnost z zakonodajo in okoljevarstvenimi dovoljenji;
 • v skladu s protokolom za toplogredne pline (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol) zagotavljali stalno spremljanje posrednih in neposrednih ogljičnih emisij;
 • odgovornost do naravnega okolja v največji možni meri vključevali v dejavnosti odvisnih družb zunaj Slovenije;
 • z izobraževanjem in ozaveščanjem pri zaposlenih povečevali odgovornost do trajnostnega razvoja na okoljskem področju ter odgovorno okoljsko politiko promovirali tudi v celotni verigi ustvarjanja vrednosti;
 • zagotavljali ekološko, biotsko in krajinsko ohranitev naravnih vrednot;
 • spodbujali uporabo alternativnih in za okolje manj škodljivih načinov prihoda na delo in delovali v smeri trajnostne mobilnosti.

ZASNOVA PREPREČEVANJA VEČJIH NESREČ

Zavedamo se, da smo odgovorni za obvladovanje večjih nesreč, zato si z uporabo najboljše razpoložljive tehnike na področju gradnje, opreme, tehnologije in protipožarne zaščite ter drugimi ukrepi prizadevamo, da v obratih ne bi prišlo do večje nesreče in da bi bile škodljive posledice morebitne večje nesreče čim manjše.

NAJPOMEMBNEJŠI DOSEŽKI PRI VAROVANJU OKOLJA

V zadnjih petih letih smo za varovanje okolja namenili več kot 50 milijonov EUR, od tega samo v letu 2023 10,9 milijona EUR. Neposredni stroški so znašali 8,1 milijona EUR in so vključevali stroške odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki, čiščenja odpadnega zraka, obvladovanja hrupa, monitoringov in okoljskih dajatev ter druge neposredne stroške varstva okolja. V opremo in tehnologijo za varovanje okolja smo vložili 2,8 milijona EUR, kar bo prispevalo k nadaljnjemu zmanjševanju vplivov na okolje.

2,8 mio
EUR v letu 2023
za opremo in tehnologijo za varovanje okolja
11 mio
EUR v letu 2023
za varovanje okolja
50+ mio
EUR v zadnjih 5 letih
za varovanje okolja

Podatke o sistemu upravljanja okolja zbiramo in analiziramo z različnimi metodološkimi orodji. Uporabljamo vse razpoložljive vire, kot so rezultati meritev procesov in dejavnosti, ki lahko pomembno vplivajo na okolje, ugotovitve notranjih in zunanjih presoj, notranjih revizij, varnostnih pregledov, inšpekcij, reklamacij kupcev in analize tveganj.

S tem dokazujemo ustreznost in učinkovitost sistema upravljanja okolja in odkrivamo priložnosti za izboljševanje.

O učinkovitosti in uspešnosti delovanja sistema ravnanja z okoljem poročamo državnim inštitucijam in drugim zainteresiranim deležnikom.

Visoke okoljske standarde, ki jih je EU postavila za vse države članice, upoštevamo na globalnem trgu in odgovornost do naravnega okolja v največji možni meri vključujemo tudi v dejavnosti odvisnih družb zunaj Slovenije. Dobre prakse na področju varovanja okolja s stalnim sodelovanjem, izmenjavo informacij in investiranjem prenašamo v vse odvisne družbe, pri čemer upoštevamo zahteve lokalnih zakonodaj.

K dobrim okoljevarstvenim rezultatom prispevajo vsi zaposleni, zato jih pozivamo k nadgradnji znanja in zavestnemu ravnanju z okoljem. Spodbujamo jih k varčevanju z energijo, varčnemu tiskanju, ločevanju odpadkov in podobnim odgovornim dejanjem. Tudi z rednim ozaveščanjem prek interne kampanje Vaša skrb za okolje šteje smo opazno izboljšali delovanje posameznikov in skupin ter tako dodatno prispevali k zmanjšanju vplivov na okolje.

Javnost o svojih dejavnostih za varstvo okolja seznanjamo z objavami v medijih ter na seminarjih, posvetovanjih in okroglih mizah. Dejavno se vključujemo v pripravo okoljske zakonodaje. Sodelujemo tudi s strokovnimi in znanstvenimi organizacijami doma in v tujini.

Trajnostno izboljšanje stanja okolja je odvisno tudi od kakovostnih odnosov s predstavniki družbenega okolja, še posebno s prvimi sosedi, saj s svojim delovanjem vplivamo na njihov življenjski prostor in kakovost življenja.

Do lokalne skupnosti, s katero v tem prostoru sobivamo, čutimo veliko odgovornost. Vsako drugo leto organiziramo tradicionalno srečanje z okoliškimi prebivalci, na katerem jih seznanimo z dejavnostmi, rezultati in načrti, povezanimi z varstvom okolja. Srečanja so priložnost za odprt dialog, pridobljene informacije o pogledih krajanov in naši vlogi pri varovanju okolja pa upoštevamo pri načrtovanju okoljskih ciljev in programov.

Zadnje takšno srečanje je bilo leta 2022. Zaradi nastalih razmer, povezanih z epidemijo, v letih 2020 in 2021 nismo mogli organizirati tradicionalnega srečanja, zato smo za krajane pripravili informacijski snopič Utrip okolja in njegovo posebno različico za Krko Krško.

Cilji

 • Celovito obvladovati sistem upravljanja okolja, zagotoviti trajnostni razvoj ter nenehno izboljševati stanje na vseh področjih varstva okolja v skladu s Strategijo razvoja skupine Krka in Trajnostno politiko skupine Krka, poglavje Planet in podnebne spremembe.
 • Zagotavljati sistem upravljanja z okoljem v skladu z nacionalnimi zakonskimi zahtevami in direktivami EU ter v skladu s standardom ISO 14001.
 • Zagotavljati visoko raven varovanja okolja v celotnem življenjskem ciklu izdelkov.
 • Zagotavljati učinkovito gospodarjenje s surovinami, izdelki, odpadki in drugimi materiali ter učinkovito rabo energije in vode.
 • Uvajati prakse krožnega gospodarstva (uporaba regeneriranih topil, ponovna uporaba vode, ločeno zbiranje in predaja odpadkov v predelavo ipd.).
 • V skladu z akcijskim načrtom in glede na razpoložljivost novih tehnologij in ogljično nevtralnih virov energije (npr. obnovljivi viri energije, ogljično nevtralna električna energija in goriva) izvajati aktivnosti za zmanjšanje ogljičnega odtisa.
 • Z zmanjševanjem vplivov na okolje zagotavljati ohranjanje biotske raznovrstnosti.
 • Postopno povečati delež električnih vozil v svojem voznem parku.

CILJI DO 2028

* Cilj do leta 2030

Specifična raba energije glede na količino proizvodnje (TJ/mrd kosov)

79 2019 75 2020 75 2021 72 2022 68 2023

Cilji zmanjšanja ogljičnega odtisa skupine Krka do 2050

Do leta 2050 si bo skupina Krka še naprej prizadevala zmanjševati ogljični odtis. Sledili bomo trendom in najboljšim razpoložljivim tehnologijam na področju razogljičenja transporta ter oskrbe z razpoložljivimi ogljično nevtralnimi energenti (OVE, vodik idr.) in jih v največji možni meri vključevali v svoje procese. Spremljali bomo vsebine in zahteve direktive CS3D glede priprave načrta razogljičenja v skladu s Pariškim sporazumom in podnebno nevtralnostjo do leta 2050. Na uspešnost izvajanja trajnostne okoljske politike bodo v naslednjem obdobju vplivale na trgu razpoložljive nove tehnike in brezogljični viri energije ter nova zakonodaja, pri čemer je ključno, da Krka ohranja rast in razvoj ter konkurenčnost na globalnem svetovnem trgu.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

NARAVNI VIRI

Zavezani smo trajnostni rabi naravnih virov.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

VEČ

ZMANJŠUJEMO VPLIVE NA OKOLJE

Zavezani smo nenehnemu zmanjševanju vseh vplivov na okolje.

VEČ