Smo družba z dolgoletno tradicijo. Svojo uspešno poslovno zgodbo gradimo na integriteti in zavezanosti najvišjim etičnim standardom.

Etičnost v kliničnih preizkusih, razvoju in raziskavah

Etičnost v kliničnih preizkusih, razvoju in raziskavah


Prepričani smo, da je klinična preizkušenost zdravil zelo pomembna, zato njihovo kakovost, varnost in učinkovitost spremljamo pred registracijskim postopkom in med njim ter tudi po pridobitvi dovoljenja za promet. To svoje poslanstvo uresničujemo s številnimi bioekvivalenčnimi in predregistracijskimi raziskavami ter s podporo poregistracijskih kliničnih raziskav. Vsa klinična preizkušanja potekajo v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, smernicami dobrih praks, Helsinško deklaracijo in Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov.

Protikorupcijsko delovanje

Protikorupcijsko delovanje


Na področju preprečevanja prevar in korupcije ter skladnosti poslovanja upoštevamo načelo ničelne tolerance. Ne dopuščamo nobenega neetičnega, neprofesionalnega ali nezakonitega ravnanja zaposlenih in poslovnih partnerjev. Svojih poslovnih priložnosti, premoženja in informacij ne izrabljamo za pridobitev osebnih in ekonomskih koristi ali koristi tretjih oseb.

Celovito in dostopno poročanje

Celovito in dostopno poročanje


Celovito in dostopno poročanje je za naše deležnike in širšo javnost ključnega pomena. Kot javna delniška družba, katere delnice so uvrščene v trgovanje na Ljubljanski borzi in Varšavski borzi vrednostnih papirjev, spoštujemo lokalno in evropsko zakonodajo ter ostale predpise o poročanju notranjih in nadzorovanih informacij ter o računovodskih in poslovnih poročilih, ki jih redno javno objavljamo v okviru sistema elektronskih objav.

Odgovorna prodaja in trženje izdelkov

Odgovorna prodaja in trženje izdelkov


Zdravstvene strokovnjake seznanjamo s celostnimi, točnimi, sodobnimi in uravnoteženimi informacijami o naših zdravilih in o doktrini zdravljenja. Odnosi s strokovno javnostjo so transparentni in sledljivi, pri čemer strogo upoštevamo vse zakone in predpise s tega področja.

Spoštovanje človekovih pravic

Spoštovanje človekovih pravic


Temelj našega delovanja so enake možnosti za vse ter etičen odnosa do ljudi in širšega družbenega okolja. Spoštujemo dostojanstvo in osebno integriteto posameznika ter njegovo zasebnost. Spoštujemo tudi svobodo govora in izražanja mnenj in smo pri tem vselej spoštljivi do drugih.

Davčna politika in transparentnost

Davčna politika in transparentnost


Davčna strategija skupine Krka ter Kodeks davčnega ravnanja skupine Krka določata politiko, cilje, usmeritve in načela obvladovanja davčnega področja, vključno s transfernimi cenami, ki temeljijo na načelih in pravilih etičnega ravnanja ter na dobrih poslovnih običajih in standardih ravnanja, opredeljenih v Kodeksu ravnanja Krke.

Cilji

  • Vzdrževati in nadgrajevati zahtevano integriteto razvojnih podatkov.
  • Skrbeti, da glede etičnosti izvajanja kliničnih raziskav korektivni ukrepi niso potrebni.
  • Redno objavljati podatke o prenosih sredstev zdravstvenim delavcem, zdravstvenim organizacijam in društvom bolnikom.
  • Nadgrajevati letna in medletna poročila na področju trajnostnega poročanja.
  • Zagotavljati pravočasno in popolno preverjanje poznavanja relevantnih kodeksov, ki jih morajo zaposleni upoštevati pri svojem delu.

CILJI DO 2028

INTEGRITETA IN SKLADNOST POSLOVANJA

KRKIN KODEKS RAVNANJA

POOBLAŠČENEC ZA SKLADNOST POSLOVANJA

TRANSPARENTNOST IN POROČANJE

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

IZDELKI

S kakovostnimi izdelki omogočamo varno in učinkovito zdravljenje.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

VEČ

MEDNARODNA PRISOTNOST

Naši izdelki so na voljo širom po svetu.

VEČ