Odgovorno poslovanje

Krka je družba z dolgoletno tradicijo, ki svojo uspešno poslovno zgodbo gradi na integriteti in zavezanosti najvišjim etičnim standardom. Smo ena od vodilnih generičnih farmacevtskih družb v svetu, zato se zavedamo svoje dolžnosti in hkrati priložnosti, da lahko sooblikujemo odgovorno poslovno okolje. Poslujemo preudarno, z razumevanjem in upoštevanjem dolgoročnih vplivov gospodarskih dejavnosti na celotno družbeno okolje.

Skladnost poslovanja

Integriteto gradimo na etiki, skladnosti poslovanja in učinkovitem upravljanju tveganj.

Krkina temeljna etična načela so predvsem spoštovanje, sodelovanje, odličnost in integriteta pri vodenju.

Skladnost poslovanja je zagotavljanje, da družba in njeni zaposleni ravnajo v skladu z vsemi relevantnimi predpisi, mednarodnimi standardi in smernicami ter da družba korektno sodeluje z regulatornimi organi. Skladnost poslovanja znotraj družbe gradijo številne politike in interni akti, ki podrobneje opredeljujejo aktivnosti in odgovornost pri izvajanju procesov, zato da bi poslovanje potekalo čim bolj nemoteno in bi bilo tveganje kršitev predpisov, standardov, politik družbe in internih aktov čim manjše.

Upravljanje različnih tveganj skladnosti poslovanja je vključeno v vse poslovne procese družbe Krka in nam omogoča identifikacijo in obvladovanje dejavnikov, ki lahko ogrozijo doseganje strateških in poslovnih ciljev družbe in celotne skupine Krka.

Spoštovanje in sodelovanje

Temelj našega delovanja so enake možnosti za vse ter spoštovanje zakonskih norm in etičnega odnosa do ljudi in širšega družbenega okolja. Zavedamo se, da sta partnerstvo in zaupanje pomembna za uspešnost Krkinega poslovanja, zato spodbujamo sodelovanje z vsemi déležniki, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in upoštevanju različnih mnenj in je usmerjeno v povečevanje vrednosti skupine Krka.

Odličnost

Z učinkovitimi, kakovostnimi in varnimi zdravili in drugimi izdelki želimo prispevati k boljšemu standardu življenja vseh ljudi. Razvijamo inovativne izdelke in si prizadevamo za njihovo čim večjo dostopnost.

Z raziskavami in razvojem ter sodelovanjem z zdravstveno stroko in poslovnimi partnerji zvišujemo raven znanja na področju farmacevtske stroke ter omogočamo razvoj kakovostnih zdravil.

Zavezani smo poštenemu, celovitemu in pravočasnemu zagotavljanju informacij o svojih izdelkih.

Skrbno varujemo vse informacije o Krki, naših poslovnih partnerjih in tretjih osebah, s katerimi smo seznanjeni v okviru dela in poslovanja.

Z osebnimi podatki zaposlenih in tretjih oseb ravnamo skrbno, transparentno in varno ter v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Integriteta pri vodenju

Zgled vodstva je ključen, zato so naši vodstveni delavci osebe, ki poosebljajo Krkine temeljne vrednote in z dobrimi zgledi prenašajo integriteto na zaposlene ter tako utrjujejo integriteto celotne družbe.

Na najvišji ravni imamo vzpostavljeno funkcijo pooblaščenca za skladnost poslovanja.

Vodilni kadri so odgovorni za skladnost poslovanja v svojih enotah in za ozaveščanje o tem. Odgovorni so za to, da so njihovi sodelavci seznanjeni z vsemi predpisi, smernicami in standardi ter se po njih ravnajo. Zaposleni se pri svojem delu redno izobražujejo in usposabljajo ter so seznanjeni s posledicami nepravilnega ravnanja.

Korporativna integriteta

Imamo ničelno toleranco do prevar, zlorab in nepoštenih tržnih praks. Pooblaščenec za skladnost poslovanja bdi nad doslednim upoštevanjem pravil ter skrbi za učinkovit sistem ozaveščanja in za obravnavanje neprimernega ravnanja.

Naše osnovno vodilo je, da  vse odločitve sprejemamo v najboljšem interesu za Krko, zato se izogibamo vsem situacijam, ki bi lahko dajale vtis, da so na naše odločitve vplivali predvsem osebni interesi in ne interesi Krke.

Odnosi med farmacevtsko industrijo in zdravstveno stroko temeljijo na strogih etičnih standardih, predpisih in smernicah, ki jih pri svojem poslovanju vselej upoštevamo.

Spoštujemo predpise, ki urejajo varstvo konkurence, in s svojim ravnanjem ne preprečujemo, omejujemo ali izkrivljamo konkurence.

Tveganja neskladnosti ravnanj, ki izvirajo iz poslovnih odnosov, zmanjšujemo s stalnim preverjanjem kupcev, dobaviteljev in ostalih poslovnih partnerjev ter tako preprečujemo morebitno okrnitev ugleda in poslovne izgube družbe.

Družbena odgovornost

Svojo družbeno odgovornost udejanjamo s podpiranjem različnih dejavnosti v okolju, v katerem delujemo. Sodelujemo pri humanitarnih dejavnostih, vključujemo pa se tudi v dejavnosti, ki spodbujajo razvoj znanosti, izobraževanja, umetnosti in kulture in pripomorejo k varovanju naravnega okolja.

Skrbimo za okolje in spoštujemo okoljske predpise ter pri tem sodelujemo z ožjo in širšo lokalno skupnostjo.

Zavedanje

Le z doslednim upoštevanjem skladnega poslovanja smo pri opravljanju dela najboljši, krepimo zadovoljstvo med uporabniki naših izdelkov ter tako gradimo zaupanje v Krko.

V prihodnost zremo z optimizmom in zaupanjem v Krkino poslanstvo, znanje, izkušnje in zaposlene. Želimo, da je Krka v svetu poznana po jasni viziji, vrhunski kakovosti, vrednotah in odgovornem korporativnem ravnanju.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

KRKIN KODEKS RAVNANJA

Kodeks ravnanja je krovni dokument skladnosti našega poslovanja.

Več

POOBLAŠČENEC ZA SKLADNOST POSLOVANJA

Pooblaščenec ocenjuje tveganje skladnosti poslovanja in usklajuje poslovne procese.

Več

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Krka se zavzema za spoštovanje temeljnih pravic in skrbi za varovanje osebnih podatkov.

Več