Na enem mestu smo zbrali podatke o Krkini delnici in izplačilu dividend ter odgovorili na vaša pogosta vprašanja.

DELNICA

Krkine delnice kotirajo na Ljubljanski in Varšavski borzi.

DIVIDENDE

Krka sledi dolgoročni strategiji stabilne rasti dividend.

KONFERENCE

za vlagatelje

DOKUMENTI

skupščine delničarjev, dokumenti o upravljanju družbe, izjava o omejitvi odgovornosti, informacijski memorandum za uvrstitev na Varšavsko borzo

POGOSTA VPRAŠANJA

Podatke o stanju delnic na vašem računu vodi KDD. Pri njih lahko naročite letni izpis ali izpis na določen dan. Več informacij dobite na njihovi spletni strani. Informacije lahko dobite tudi pri banki oz. borznoposredniški družbi, pri kateri imate odprt trgovalni račun.

Krkine delnice kupite ali prodate tako, da pri banki oz. borznoposredniški družbi, ki je članica Ljubljanske borze (gl. seznam borznih članov) odprete trgovalni račun in oddate naročilo za nakup ali prodajo.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe praviloma enkrat na leto skliče skupščino delničarjev. Sklic objavi v informacijskem sistemu Ljubljanske borze SEOnet, na uradni spletni strani družbe www.krka.si, v tiskani obliki in v časopisu Delo vsaj 30 dni pred zasedanjem. Skupščine se lahko udeleži vsak lastnik delnic KRKG in na njej uresničuje svoje glasovalne pravice, osebno ali prek pooblaščenca.

Delničar se lahko skupščine udeleži in na njej uresničuje svojo glasovalno pravico pod pogojem, da ustrezno prijavi udeležbo in da je na presečni datum kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. Pogoji udeležbe ali uresničevanja glasovalnih pravic se natančneje določijo v sklicu skupščine.

Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na njihov delež v osnovnem kapitalu družbe. Vsaka delnica z glasovalno pravico ima en glas. Glasovalna pravica se lahko uresničuje tudi prek pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila in tudi prek finančne organizacije ali združenja delničarjev. Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Dedič lahko prenos Krkinih delnic ureja pri članu KDD, ki vodi račun zapustnika oz. dediča, ali pa prenos uredi neposredno pri KDD. V vsakem primeru mora imeti pri članu KDD odprt trgovalni račun. Več informacij je na spletni strani KDD.

Dividende, izplačane fizičnim osebam, rezidentom Republike Slovenije, so obdavčene po 25-odstotni davčni stopnji. Ob izplačilu dividend se davek odvede in nakaže davčni upravi. Fizične osebe prejmejo neto dividendo, in sicer 75 % od bruto zneska dividende.

Več informacij je na spletni strani FURS.

IMATE DODATNA VPRAŠANJA?

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

RAZVOJNA STRATEGIJA

Petletna razvojna strategija skupine Krka je temelj naše prihodnosti.

VEČ

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Uspešni smo šele takrat, ko naš uspeh pozitivno vpliva tudi na naravno in družbeno okolje.

VEČ

INTEGRITETA IN SKLADNOST

Krka svojo uspešno poslovno zgodbo gradi na integriteti in zavezanosti najvišjim etičnim standardom.

VEČ