Petletna strategija razvoja skupine Krka je temelj naših poslovnih priložnosti. Uspešnost uresničevanja strateških ciljev spremljamo z merili uspešnosti, ki so določena na ravni skupine Krka, na ravni skupin izdelkov in storitev ter na ravni poslovnih funkcij.

Strategijo razvoja skupine Krka za obdobje 2024–2028 je pripravila uprava in novembra 2023 z njo soglašal nadzorni svet. Vključuje vsa področja delovanja skupine Krka s poudarkom na osnovni farmacevtsko-kemijski dejavnosti. Strategijo posodabljamo vsaki dve leti.

V PRIHODNOST VSTOPAMO Z JASNO STRATEGIJO, NOVIMI IZDELKI IN TRGI

Krkin vertikalno integrirani model se je pokazal kot odporen in agilen v spreminjajočih se tržnih razmerah, zato še naprej ostaja v središču naše strategije. Naše poslanstvo je razvijati in proizvajati sodobna generična zdravila, s katerimi se vsak dan zdravi 100 milijonov ljudi v več kot 70 državah. Osredotočamo se na t. i. male molekule*, našo paleto zdravil pa nenehno povečujemo z inovativnimi kombinacijami ter vstopamo na nova indikacijska področja. Rast prodaje bomo zagotavljali tako z obstoječimi kot novimi izdelki. Vsi procesi v skupini Krka so usmerjeni v zagotavljanje dolgoročne dobičkonosnosti, ki je potrebna za nadaljnji razvoj Krke, saj bomo do 10 % prihodkov namenjali za razvoj in raziskave.

Tudi v prihodnjih petih letih bo v ospredju digitalizacija, katere cilji so avtomatizacija in optimizacija procesov, krepitev sodelovanja tako znotraj organizacije kot v celotni oskrbovalni verigi od razvoja, proizvodnje, kakovosti, marketinga in prodaje do podpornih funkcij ter zagotavljanje ustreznih podatkov in informacij za poslovno odločanje.

Nadgrajevati želimo trajnostno naravnanost skupine Krka, trajnostne vidike vključevati v korporativno upravljanje in poslovne odločitve ter ohranjati ekonomsko, socialno in naravovarstveno odgovornost do okolja, v katerem poslujemo. Prizadevamo si, da bomo Krkino trajnostno kulturo nadgradili z dodatnimi razkritji po standardih GRI. V letu 2023 smo pridobili t. i. rating trajnostnega poročanja (ESG).

STRATEGIJA RAZVOJA TEMELJI NA POSLANSTVU, VIZIJI IN VREDNOTAH SKUPINE KRKA.

Vsi procesi v skupini Krka so usmerjeni v zagotavljanje dolgoročne dobičkonosnosti, ki je potrebna za nadaljnji razvoj Krke.

Ključne strateške usmeritve do leta 2028

Trgi

Okrepili bomo položaj med petimi vodilnimi generičnimi podjetji na vseh tradicionalnih trgih (Slovenija, vzhodna, srednja in jugovzhodna Evropa), kar pomeni krepitev prodaje in tržnih deležev, še posebej v terapevtskih skupinah in molekulah, kjer je Krka že močno prisotna (zdravljenje srčno-žilnih bolezni, bolezni osrednjega živčevja, bolezni prebavil in lajšanje bolečine) in v skupinah z velikim potencialom za rast (sladkorna bolezen). Utrdili oziroma okrepili bomo položaj med 10 vodilnimi generičnimi podjetji na vseh zahodnoevropskih trgih.

Širok izdelčni portfelj izdelkov ter marketinško-prodajna podpora omogočata, da so Krkini izdelki na tradicionalnih trgih prepoznani kot kakovostni, Krkina blagovna znamka pa kot stabilen in varen ponudnik zdravil. To nam na ključnih trgih omogoča doseganje višje rasti od rasti trgov.

Na štirih ključnih trgih je Krka zaradi lokalizacije proizvodnje prepoznana kot domač proizvajalec, kar nam omogoča pomembno tržno prednost pred konkurenco, še posebej v Ruski federaciji, kjer še povečujemo proizvodne zmogljivosti.

Na čezmorskih trgih bomo Krkine izdelke tržili pod lastnimi blagovnimi znamkami v okviru partnerskih povezav z lastniško nepovezanimi podjetji in prek lastnih podjetij. Na Kitajskem bomo nadaljevali z aktivnostmi za registracijo in prodajo izdelkov ter uspešen nastop na javnih razpisih, za kar je potrebna neposredna lokalna prisotnost.

Izdelki

Poleg obstoječega nabora izdelkov, ki predstavljajo t. i. zlati standard, bomo v skupni prodaji zagotavljali čim večji delež novih izdelkov in vertikalno integriranih izdelkov.

Kot inovativen generik bomo vstopali v nove terapevtske skupine in specialnosti ter razvijali kompleksne izdelke, vključno s podobnimi biološkimi.

Utrjevali bomo obstoječe izdelke v naših ključnih terapevtskih skupinah (zdravljenje srčno-žilnih bolezni, bolezni osrednjega živčevja, bolezni prebavil in lajšanje bolečine).

Z novimi izdelki bomo dopolnili ponudbo zdravil za antiagregacijsko in antikoagulantno zdravljenje ter ponudbo onkoloških zdravil.

Skupino zdravil za lajšanje bolečine bomo krepili s pridobivanjem in širjenjem registracij na vse Krkine ključne trge.

Skupino zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni bomo dopolnili s parenteralnimi oblikami in s tem vpeljali napredne tehnologije kompleksnih molekul s področja peptidov.

Povečali bomo ponudbo izdelkov brez recepta, ki niso podvrženi sezonskim vplivom, in dopolnjevali ponudbo z izdelki, ki so komplementarni z zdravili na recept. Osredotočili se bomo na najbolj perspektivno področje pri veterinarskih izdelkih, to so izdelki za ljubiteljske živali.

Ključni strateški cilji
do leta 2028

Krkini ključni strateški cilji so sprejeti na podlagi petletne razvojne strategije.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

FINANČNA POROČILA

Poročila o poslovanju so najboljši način, da se seznanite s Krkino zgodbo o uspešnem poslovanju.

VEČ

TRAJNOSTNA POLITIKA

Trajnostna politika je osrednji dokument strateškega trajnostnega upravljanja skupine Krka.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

VEČ