Obvladovanje celotnega življenjskega cikla izdelkov s poslovnim modelom vertikalne integracije je ključen del našega dolgoročnega uspeha.

Odporen in prilagodljiv vertikalno integriran poslovni model

Odporen in prilagodljiv vertikalno integriran poslovni model


Vertikalna integracija ter povezovanje razvojnega in proizvodnega znanja in procesov sta ključni prednosti naše razvojne strategije. Obvladovanje celotnega procesa nam omogoča tako pravočasno uvajanje kakovostnih, varnih, učinkovitih in konkurenčnih izdelkov na trg kot tudi njihovo stalno dostopnost. Zagotavlja nam fleksibilnost in odpornost poslovnega modela, še posebno v kritičnih in nepredvidljivih situacijah, ko je pomembna tudi neprekinjenost poslovanja.

Skladnost poslovanja z zakonodajnimi in regulatornimi zahtevami

Skladnost poslovanja z zakonodajnimi in regulatornimi zahtevami


Vodilo vseh zaposlenih pri opravljanju del in nalog je ravnanje v skladu z etičnimi načeli poštenosti, lojalnosti in profesionalnosti, veljavnimi predpisi in Krkinimi internimi akti.

Raznolikost sestave, strokovna neodvisnost in usposobljenost vodstva

Raznolikost sestave, strokovna neodvisnost in usposobljenost vodstva


Ključna področja naše Politike raznolikosti so spolna, generacijska in strokovna raznolikost organov vodenja in nadzora, cilj pa je zagotavljati uravnoteženo zastopanost spolov, primerno interdisciplinarnost in generacijski razpon za prenos izkušenj in znanja.

Sistem nagrajevanja, ki upošteva trajnostne rezultate

Sistem nagrajevanja, ki upošteva trajnostne rezultate


Politika prejemkov uprave izhaja iz Krkine dolgoročne razvojne strategije in upravo spodbuja k doseganju Krkinih strateških ciljev, dolgoročnemu razvoju in vzdržnemu trajnostnemu poslovanju.

Informacijska varnost

Informacijska varnost


Tveganja na področju informacijske varnosti obvladujemo v skladu z metodologijo sistema vodenja varovanja informacij (SVVI) po standardu ISO 27001.

Uspešno poslovanje in finančna čvrstost

Uspešno poslovanje in finančna čvrstost


Krkina poslovna strategija temelji na doseganju dolgoročnih poslovnih ciljev in stabilnosti poslovanja. Uspešno poslovanje in finančna čvrstost nam prinašata odpornost v spreminjajočem se poslovnem okolju ter utrjujeta naš položaj zanesljivega partnerja v verigi vrednosti, ki s svojim ekonomskim vplivom skrbi, da širša družba, dobavitelji, kupci in ostali družbeniki rastejo skupaj z nami.

Oskrbna veriga in zagotavljanje neprekinjenosti poslovanja

Oskrbna veriga in zagotavljanje neprekinjenosti poslovanja


Kompleksen in široko razvejan model vertikalne integracije od nas zahteva odgovorno in trajnostno nabavo surovin, materialov in storitev. Prizadevamo si, da z dobavitelji vzpostavljamo odgovorne in dolgoročne partnerske odnose ter rast in napredek vseh sodelujočih, da bi tako zagotovili pravočasne in kakovostne dobave.

Prispevek k razvoju lokalne skupnosti

Prispevek k razvoju lokalne skupnosti


V skladu s svojim poslanstvom živeti zdravo življenje večino sredstev namenjamo projektom na področju zdravja in kakovosti življenja, kar je povezano tudi s tretjim ciljem trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov (Zdravje in dobro počutje). Spodbujamo vključujoč in odgovoren razvoj družbene skupnosti, znanstveno raziskovanje, večgeneracijsko in interdisciplinarno sodelovanje, udejanjanje načel raznolikosti in zdrav življenjski slog. Usmerjeni smo v dolgoročna partnerstva v športu, kulturi, zdravstvu, znanosti in izobraževanju ter humanitarnih dejavnostih.

Cilji

  • Sledenje cilju povprečnih letnih sredstev za investicije (CAPEX) pomeni nadaljevanje krepitve vitalnih členov modela vertikalne integracije ter fleksibilnosti in odpornosti poslovnega modela.
  • Pri imenovanjih članov uprave in nadzornega sveta upoštevati določila dobre prakse (strokovnost in primernost za funkcijo), glede raznolikosti pa upoštevati vsaj strokovno, starostno (prenos izkušenj) in spolno raznolikost; pri slednji je cilj model 40/33/2026.
  • Z učinkovitimi notranjimi kontrolami skrbeti za skladnost in korporativno integriteto pri poslovanju.
  • Nadgrajevati poslovne procese in poslovne politike ter tako izboljšati procese trajnostnega upravljanja in trajnostne skladnosti.
  • Ohranjati certificiranost po ISO/IEC 27001.
  • Poskrbeti za nemoteno delovanje oskrbne verige.
  • Pripraviti politiko skrbnega pregleda, ki bo skladna z EU direktivo CS3D.
  • Prizadevati si za večjo težo ESG-meril pri oceni dobaviteljev.

CILJI DO 2028

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

ZAPOSLITEV

Ste pripravljeni na kreativno kariero?

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

VEČ

MEDNARODNA PRISOTNOST

Naši izdelki so na voljo širom po svetu.

VEČ