Krkine delnice od leta 1998 kotirajo na Ljubljanski borzi z oznako KRKG.
Od aprila 2012 kotirajo tudi na Varšavski borzi, kjer imajo trgovalno oznako KRK.

Krka, d. d., Novo mesto je ob lastninjenju izdala 3.542.612 navadnih, imenskih delnic, ki niso bile razdeljene na razrede. Poznejših izdaj ni bilo. Nominalna vrednost delnice je znašala 16,69 EUR (4000 SIT). V postopku lastninjenja je bilo izdanih več vrst delnic z različnimi oznakami, vendar so bile pozneje vse spremenjene v delnice z isto oznako. Delnice so izdane v nematerializirani obliki. Evidenco o delničarjih in njihovih deležih vodi Centralno klirinško depotna družba, Ljubljana (KDD).

Od 22. decembra 1998 imajo vse Krkine delnice oznako KRKG. To je tudi veljavna koda pri trgovanju z delnicami na Ljubljanski borzi. Delnici pripadata tudi koda ISIN SI0031102120 in Bloombergova oznaka KRKG SV. Na Varšavski borzi delnica kotira pod oznako KRK (Bloombergova oznaka KRK PW). Od tega datuma dalje so vse delnice prosto prenosljive in kotirajo v prvi kotaciji Ljubljanske borze.

Septembra 2007 je bila izvedena cepitev delnic v razmerju 1 : 10, kar pomeni delitev ene delnice na deset novih delnic. Od takrat se trguje s povečanim številom Krkinih delnic.

Od aprila 2012 Krkine delnice vzporedno kotirajo tudi na Varšavski borzi, kjer imajo trgovalno oznako KRK, valuta kotacije pa je poljski zlot (PLN). Vse delnice, s katerimi se trguje na Ljubljanski oz. Varšavski borzi, so istega razreda – navadne in prosto prenosljive. Oglejte si gibanje tečaja Krkinih delnic na Varšavski borzi.

V skladu s sklepom 19. skupščine z dne 3. 7. 2014 je Krka zmanjšala osnovni kapital z umikom 2.632.672 lastnih delnic, kar je predstavljalo 7,431 % vseh izdanih delnic. Po umiku je bil osnovni kapital razdeljen na 32.793.448 delnic.

ŠTEVILČNI PODATKI O DELNICI

31. 12. 201631. 12. 201731. 12. 201831. 12. 201931. 12. 202031. 12. 202131. 12. 202231. 12. 2023
enotni tečaj delnice v EUR52,9057,5057,8073,2091,40118,0092,00110,00
čisti dobiček na delnico v EUR3,354,745,467,739,279,9211,6910,14
koeficient P/E
(tržna cena/čisti dobiček na delnico)
15,8112,1410,599,479,8611,907,8710,85
dividenda na delnico v EUR*2,752,903,204,255,005,636,60
knjigovodska vrednost44,0545,3746,9750,8553,4258,5265,2166,53
tržna kapitalizacija v milijonih EUR1.7351.8861.8962.4002.9973.8703.0173.607
skupno število izdanih delnic32.793.44832.793.44832.793.44832.793.44832.793.44832.793.44832.793.44832.793.448
število delničarjev54.23751.88450.38248.63147.36946.82047.17047.172
* izplačana dividenda za leto, ki je navedeno v naslovu stolpca

Prva ponudba delnic javnosti

15. december 1994

SOGLASJE DELAVSKEGA SVETA

Delavski svet Krke, p. o., Novo mesto odobri program lastninskega preoblikovanja Krke.
30. december 1994

PRVO SOGLASJE ZA PRIVATIZACIJO

Agenciji smo 30. decembra 1994 predali dokumentacijo, maja pa nam je izdala 1. soglasje.
10. maj 1995

PRIDOBITEV SOGLASJA

Pridobitev 1. soglasja Agencije za privatizacijo
15. junij 1995

INTERNA RAZDELITEV

Začetek interne razdelitve in notranjega odkupa
14. julij 1995

INTERNA RAZDELITEV IN NOTRANJI ODKUP

S procesom interne razdelitve in notranjega odkupa smo začeli 15. junija 1995, končali pa mesec kasneje.
5. september 1995

SOGLASJE K PROSPEKTU ZA JAVNO PRODAJO DELNIC

Sklad Republike Slovenije za razvoj izda soglasje k Prospektu za javno prodajo delnic.
8. september 1995

DOVOLJENJE ZA JAVNO PRODAJO DELNIC

Agencija za trg vrednostnih papirjev izda dovoljenje za javno prodajo delnic.
15. september 1995

JAVNA PRODAJA

Začetek javne prodaje delnic
14. oktober 1995

JAVNA PRODAJA DELNIC

V obdobju od 15. septembra do 14. oktobra 1995 smo uspešno izvedli javno prodajo delnic.
13. september 1996

ZAČASNI STATUT, UPRAVA IN NADZORNI SVET

Sprejeli smo začasni statut Krke ter imenovali začasno upravo in začasni nadzorni svet.
30. september 1996

DRUGO SOGLASJE ZA PRIVATIZACIJO

Oddaja vloge za pridobitev 2. soglasja Agencije za privatizacijo
25. november 1996

DRUGO SOGLASJE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJO

Agenciji smo 30. septembra 1996 predali vlogo, slab mesec kasneje pa nam je že izdala 2. soglasje.
19. december 1996

VPIS V SODNI REGISTER

Konec leta 1996 je sledil vpis Krke, d. d., Novo mesto v sodni register.
6. januar 1997

VKNJIŽBA V SISTEM CENTRALNEGA REGISTRA

Po vpisu v sodni register je januarja potekala vknjižba Krkinih delnic v sistem centralnega registra vrednostnih papirjev pri Centralni klirinško depotni družbi.
10. februar 1997

TRGOVANJE NA NEORGANIZIRANEM TRGU

Dober mesec po vknjižbi v centralni register se je začelo trgovanje s Krkinimi delnicami na neorganiziranem trgu (OTC).
19. junij 1997

1. SKUPŠČINA DELNIČARJEV

Izvedli smo 1. skupščino delničarjev Krke, d. d., Novo mesto.
4. november 1997

UVRSTITEV V KOTACIJO

Krkine delnice so bile novembra uvrščene v A-kotacijo Ljubljanske borze.
5. november 1997

2. SKUPŠČINA DELNIČARJEV

Izvedli smo 2. skupščino delničarjev Krke, d. d., Novo mesto.
29. julij 1998

3. SKUPŠČINA DELNIČARJEV

Pred sprostitvijo trgovanja z delnicami smo izvedli še 3. skupščino delničarjev Krke, d. d., Novo mesto.
22. december 1998

PRETVORBA DELNIC Z OZNAKO B

Po pretvorbi delnic z oznako B v delnice z oznako G (KRKG) se je sprostilo tudi trgovanje s temi delnicami.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

PREDNOSTI LASTNIŠTVA KRKINIH DELNIC

Krka z uspešnim poslovanjem omogoča stabilno rast dividend in povečevanje vrednosti podjetja.

Več

TRGOVANJE Z DELNICO

Preverite gibanje vrednosti Krkine delnice na Ljubljanski borzi.

Več

FINANČNA POROČILA

Seznanite se s Krkino zgodbo o uspešnem poslovanju.

Več