Pogosta vprašanja

Izberite vprašanje za prikaz odgovora.

Podatke o stanju delnic na vašem računu vodi KDD. Pri njih lahko naročite letni izpis ali izpis na določen dan. Več informacij dobite na njihovi spletni strani. Informacije lahko dobite tudi pri banki oz. borznoposredniški družbi, pri kateri imate odprt trgovalni račun.

Krkine delnice kupite ali prodate tako, da pri banki oz. borznoposredniški družbi, ki je članica Ljubljanske borze (gl. seznam borznih članov) odprete trgovalni račun in oddate naročilo za nakup ali prodajo.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe praviloma enkrat na leto skliče skupščino delničarjev. Sklic objavi v informacijskem sistemu Ljubljanske borze SEOnet, na uradni spletni strani družbe www.krka.si, v tiskani obliki in v časopisu Delo vsaj 30 dni pred zasedanjem. Skupščine se lahko udeleži vsak lastnik delnic KRKG in na njej uresničuje svoje glasovalne pravice, osebno ali prek pooblaščenca.

Delničar se lahko skupščine udeleži in na njej uresničuje svojo glasovalno pravico pod pogojem, da ustrezno prijavi udeležbo in da je na presečni datum kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. Pogoji udeležbe ali uresničevanja glasovalnih pravic se natančneje določijo v sklicu skupščine.

Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na njihov delež v osnovnem kapitalu družbe. Vsaka delnica z glasovalno pravico ima en glas. Glasovalna pravica se lahko uresničuje tudi prek pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila in tudi prek finančne organizacije ali združenja delničarjev. Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Dedič lahko prenos Krkinih delnic ureja pri članu KDD, ki vodi račun zapustnika oz. dediča, ali pa prenos uredi neposredno pri KDD. V vsakem primeru mora imeti pri članu KDD odprt trgovalni račun. Več informacij je na spletni strani KDD.

Dividende, izplačane fizičnim osebam, rezidentom Republike Slovenije, so obdavčene po 25-odstotni davčni stopnji. Ob izplačilu dividend se davek odvede in nakaže davčni upravi. Fizične osebe prejmejo neto dividendo, in sicer 75 % od bruto zneska dividende.

Več informacij je na spletni strani FURS.

Lastniki Krkinih delnic podatke o spremembi računa posredujejo borznemu članu (to so banke ali borznoposredniške družbe), pri katerem imajo odprt trgovalni račun.

Za izplačilo prejetih dividend na transakcijske račune lastnikov poskrbijo borznoposredniške družbe in banke, kjer imajo lastniki Krkinih delnic odprt svoj trgovalni račun.

Do dividend so upravičeni tisti delničarji, ki so na presečni datum vpisani kot lastniki delnic v centralnem registru imetnikov Krkinih delnic, ne glede na to, koliko časa so oz. so bili Krkini delničarji. Presečni datum je objavljen v sklicu skupščine vsaj en mesec pred zasedanjem skupščine. Na podlagi sklica Ljubljanska borza določi prvi trgovalni dan brez upravičenosti do dividende in ga objavi na svojem spletnem portalu.

Delničarji, ki so na ta dan, na trgovalni dan pred tem ali v naslednjih trgovalnih dneh kupili Krkine delnice, niso upravičeni do izplačila dividend v tekočem letu. Prav tako do dividend v tekočem letu niso upravičeni delničarji, ki so delnice prodali dva ali več trgovalnih dni pred omenjenim dnem.

Delničarji, ki so na ta dan, na trgovalni dan pred tem ali v naslednjih trgovalnih dneh Krkine delnice prodali, so upravičeni do izplačila dividend. Prav tako so do dividend upravičeni delničarji, ki so delnice kupili dva ali več trgovalnih dni pred omenjenim dnem.

Osnova za dejansko izplačilo dividend je sklep skupščine o višini in datumu izplačila dividend, ki ga sprejmejo delničarji na zasedanju skupščine. 

Izplačilo dividend in odvedeni davek se ne upoštevata v dohodninski napovedi fizičnih oseb rezidentov, ker je glede na veljavne davčne predpise odvedeni davek dokončen.

V skladu z leta 2019 spremenjenim Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B) smo morali delničarji do 31. 8. 2019 vrednostne papirje prenesti z registrskih računov pri KDD na trgovalne račune pri bankah oz. borznoposredniških družbah, ki so člani borze oz. KDD.

Če v naveden roku ni bil izveden prenos vrednostnih papirjev na račun pri izbranem članu KDD ali so bile delnice opuščene, je KDD delnice položila na t. i. skupni namenski račun za prenos na Kapitalsko družbo (KAD). Ti delničarji nimajo glasovalne pravice in jim ne pripada dividenda. Če delnic ne boste prevzeli do 31. 12. 2021, bodo prenesene na KAD.

Več informacij je na spletni strani KDD.

Krka kot izdajatelj delnic ne more izvajati sprememb v registru imetnikov Krkinih delnic (spremembe osebnih podatkov imetnikov in preknjižbe ob dedovanju), saj je za to po Zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih pristojna izključno KDD v okviru svoje dejavnosti.

Klirinškodepotna družba (KDD) opravlja vpise sprememb podatkov o imenu in priimku ter naslovu stalnega bivališča fizičnih oseb, ki so rezidenti Republike Slovenije, na podlagi elektronskega zajemanja in prenosa podatkov iz centralnega registra prebivalstva, zato zahteva imetnika za vpis spremembe teh podatkov v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev ni potrebna in se izvede samodejno.

Fizične osebe, ki so nerezidenti, in fizične osebe, ki so v centralnem registru Krkinih delničarjev vpisane s številko KID in ne z EMŠO, morajo zahtevo za spremembo podatkov predložiti KDD (več na www.kdd.si).

IMATE DODATNA VPRAŠANJA?

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

PREDNOSTI LASTNIŠTVA KRKINIH DELNIC

Krka z uspešnim poslovanjem omogoča stabilno rast dividend in povečevanje vrednosti podjetja.

Več

RAZVOJNA STRATEGIJA

Petletna razvojna strategija skupine Krka je temelj naše prihodnosti.

Več

KAKOVOST V VSEH KORAKIH

Nastajanje zdravil obvladujemo v vseh fazah njihovega življenjskega cikla.

VEČ