24. skupščina delničarjev

6. 7. 2018

Na podlagi določil 106. in 130 člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe objavlja

sklepe 24. skupščine Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto,

ki je bila v četrtek, 5. julija 2018. 

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 17.738.891, kar predstavlja 55,44 % delnic z glasovalno pravico.

Seji je prisostvovala vabljena notarka Darja Jarnovič iz Novega mesta.

1 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

1.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno

2 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2017, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2017

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2017, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi.

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je sklep seznanitvene narave.

Delničar Jože Colarič je pri točki 2.2 predložil nasprotni predlog:

2.2 Bilančni dobiček za leto 2017 v višini 169.230.538,48 EUR se uporabi za naslednje namene:
       – za dividende (2,90 EUR bruto na delnico) 92.798.071,50 EUR

       – za druge rezerve iz dobička 38.216.233,49EUR

       – za prenos v naslednje leto 38.216.233,49 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 19. 7. 2018, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 18. 7. 2018.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 17.591.365 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.303.499 glasov, kar pomeni 86,99 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 2.287.866 glasov, kar pomeni 13,01 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 147.526.

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2017 ter ji podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 17.738.891 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.375.545 glasov, kar pomeni 97,95 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 363.346 glasov, kar pomeni 2,05 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2017 ter mu podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 17.737.741 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.374.037 glasov, kar pomeni 97,95 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 363.704 glasov, kar pomeni 2,05 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.150.

3 Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

3.1 Za revizorja za poslovno leto 2018 se imenuje revizorska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 17.737.741 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.705.387 glasov, kar pomeni 99,82 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 32.354 glasov, kar pomeni 0,18 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.150.

***

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini

 DelničarŠtevilo delnicDelež vseh glasovalnih pravic v %
1.KAPITALSKA DRUŽBA, D. D.3.493.03010,92 %
2.SDH, D. D.2.949.8769,22 %
3.REPUBLIKA SLOVENIJA2.365.1267,39 %
4.SPLITSKA BANKA D. D.1.511.2224,72 %
5.ADDIKO BANK D. D.1.196.1383,74 %

Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor

Novo mesto, 6. 7. 2018


Informacija o stroških v zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil

Za 24. skupščino delničarjev je uprava Krke, d. d., Novo mesto organizirano zbirala pooblastila delničarjev za glasovanje na skupščini. Strošek zbiranja pooblastil znaša 45.900 EUR (obdelava, tisk, poštne storitve).