1. skupščina delničarjev

19. 6. 1997

Na 1. skupščini delniške družbe Krka, d. d., Novo mesto so delničarji sprejeli vse predlagane sklepe.

Sklic 1. skupščine delniške družbe Krka, d. d., Novo mesto

Na podlagi 5.20. točke Statuta družbe KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto začasna uprava družbe sklicuje 1. skupščino delniške družbe KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, ki bo v četrtek, 19. junija 1997, ob 11. uri v veliki dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu.

Dnevni red in predlog sklepov:

1. Otvoritev 1. skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev notarja

Predlog sklepa:

Za predsednico skupščine se imenuje Marjeto Potrč, za preštevalca glasov Matjaža Koširja in Matjaža Logarja, za notarska opravila se potrdi izbrani notar Andrej Tiran iz Novega mesta. 

2. Obravnava in sprejem poslovnika skupščine

Predlog sklepa:

Na predlog začasne uprave se sprejme poslovnik o delu skupščine v predloženem besedilu.

3. Seznanitev s poročilom začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja z ugotovitvami o vpisu in vplačilu delnic ter sprejem mnenja pooblaščenega revizorja o pomembnih postavkah računovodskih izkazov pri lastninskem preoblikovanju podjetja

Predlog sklepa:

Na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se skupščina seznani s poročilom začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja ter sprejeme mnenje pooblaščenega revizorja KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana o pomembnih postavkah računovodskih izkazov pri lastninskem preoblikovanju podjetja

4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa:

Na predlog začasnega nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leti 1996 in 1997 imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana. 

5. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta

Predlog sklepa:

Na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta družbe v zvezi z razširitvijo dejavnosti, spremembami  v številu članov uprave, spremembami v številu članov nadzornega sveta, nagrajevanju uprave in nadzornega sveta in omejitvijo glasovalne pravice v predloženem besedilu.  

6. Seznanitev s poslovnimi rezultati za obdobje 1993-1995 ter sprejem sklepa o delitvi dobička za navedeno obdobje

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s poročilom o poslovnih rezultatih za obdobje 1993-1995. Ugotovljeni dobiček za to obdobje v revalorizirani višini na dan 31. 12. 1996 je 35.927.687 EUR (6.735.070.633 SIT) in se na dan 1. 1. 1997 razporedi:

–  9.982.466 EUR (1.771.306.000 SIT) se izplača delničarjem v obliki dividend (2,82 EUR (500 SIT) bruto na delnico));
– 18.978.261 EUR (3.367.535.316 SIT) se razporedi v proste  rezerve;
–   8.995.795 EUR (1.596.229.317 SIT) ostane nerazporejenih;
Dividende se delničarjem izplačajo v roku 30 dni po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni Klirinški depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 9. 6. 1997.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Na predlog začasnega nadzornega sveta se izvoli šest članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev: Janez Prijatelj, Drago Kolman, Tatjana Fink, Matija Škof, Andrej Urbas in Janko Kastelic.

Skupščin se seznani z izvoljenimi člani nadzornega sveta – predstavniki zaposlenih, ki jih je dne 25. 4. 1997 izvolil svet delavcev: Zvezdana Bajc, Jožica Skubic, Boris Petančič, Božena Šuštar in Borut Lekše. 

8. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Določi se sejnina za člane nadzornega sveta in predsednika nadzornega sveta po predlogu začasne uprave.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 9.  6. 1997, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo glede na določilo točke 5.18. statuta najkasneje deset dni pred dnem sklicane skupščine na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oz. bo v istem roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo.

Udeleženci se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost, prevzeli gradivo in sredstva za glasovanje. Zaradi ugotovitve prisotnosti delničarjev oz. njihovih pooblaščencev ali zastopnikov in sestave in podpisa seznama prisotnih oz. zastopanih delničarjev, bo dvorana odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Glasovalna sredstva se prevzamejo najmanj pol ure pred začetkom zasedanja.

Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 10. do 13. ure od 19. maja do 18. junija.

Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo delničarji lahko sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov glasov zastopanega kapitala. (1. sklic). Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 19. junija 1997, ob 12. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Novo mesto, maj 1997

KRKA, d. d., NOVO MESTO
Miloš Kovačič
Predsednik uprave

Opomba:
Za izračun vrednosti v evrih je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na datum skupščine.