28. skupščina delničarjev

7. 7. 2022

Na podlagi določil 130. in 152. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe objavlja

sklepe 28. skupščine Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto, ki je bila v četrtek, 7. julija 2022.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 16.814.131, kar predstavlja 54,11 % delnic z glasovalno pravico.

Seji je prisostvovala vabljena notarka Darja Jarnovič iz Novega mesta.

1       Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno.

2       Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2021, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta (NS) o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in NS družbe za leto 2021, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2021

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2021 in revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.813.861 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.813.119, kar pomeni 100,00 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 742 glasov. Vzdržanih glasov je bilo 270.

2.2   Skupščina se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto za leto 2021.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.809.188 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.386.726, kar pomeni 97,49 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 422.462 glasov, kar pomeni 2,51 % vseh glasov. Vzdržanih glasov je bilo 4.943.

2.3   Bilančni dobiček za leto 2021 v višini 318.625.126,16 EUR se uporabi za naslednje namene:

  • za dividende (5,63 EUR bruto na delnico) 175.024.601,13 EUR
  • za druge rezerve iz dobička 71.800.262,52 EUR
  • za prenos v naslednje leto 71.800.262,51 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 21. 7. 2022, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 20. 7. 2022.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.814.071 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.807.364, kar pomeni 99,96 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 6.707 glasov, kar pomeni 0,04 % vseh glasov. Vzdržanih glasov je bilo 60.

2.4   Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2021 ter ji podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.812.678 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.803.611, kar pomeni 99,95 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 9.067 glasov, kar pomeni 0,05 % vseh glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.453.

2.5   Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2021 ter mu podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.806.689 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.796.620, kar pomeni 99,94 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 10.069 glasov, kar pomeni 0,06 % vseh glasov. Vzdržanih glasov je bilo 7.442.

3       Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto.

Sklep ni bil sprejet. Oddanih je bilo 16.791.066 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 7.474.709 glasov, kar pomeni 44,52 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 9.316.357 glasov, kar pomeni 55,48 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 23.065.

4       Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 8. 7. 2022, izvoli Borut Jamnik.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.812.456 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.332.210, kar pomeni 97,14 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 480.246 glasov, kar pomeni 2,86 % vseh glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.675.

5       Za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizorska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.814.030 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.796.127, kar pomeni 99,89 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 17.903 glasov, kar pomeni 0,11 % vseh glasov. Vzdržanih glasov je bilo 101.

***

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini

 DelničarŠtevilo delnicDelež vseh glasovalnih pravic v %
1.KAPITALSKA DRUŽBA, D. D.3.493.03011,24 %
2.SDH, D. D.2.949.8769,49 %
3.REPUBLIKA SLOVENIJA2.366.1217,61 %
4.OTP BANKA D. D. – Client account1.413.4444,55 %
5.ERSTE GROUP BANK AG – PBZ CROATIA OSIGURANJE1.209.4383,89 %

Novo mesto, 7. 7. 2022

Jože Colarič

predsednik uprave in generalni direktor

Informacija o stroških v zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil

Skladno z določbo 10.5 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb objavljamo stroške organiziranega zbiranja pooblastil. Strošek organiziranega zbiranja pooblastil znaša 60.140 EUR (obdelava, tisk, poštne storitve).