3. skupščina delničarjev

29. 7. 1998

Na 3. skupščini delniške družbe Krka, d. d., Novo mesto so delničarji sprejeli vse predlagane sklepe.

Sklic 3. skupščine delniške družbe Krka, d. d., Novo mesto

Na podlagi 5.20. točke Statuta družbe KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto uprava družbe sklicuje 3. skupščino delniške družbe KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, ki bo v sredo, 29. julija 1998, ob 12. uri v Konferenčni dvorani Hotela Šport na Otočcu.

Dnevni red in predlog sklepov:


1. Otvoritev 3. skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Jenka, za preštevalca glasov Mira Kramariča in Marka Oblaka.

Seji bo prisostvoval notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1997

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme letno poročilo za leto 1997.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi dobička

Predlog sklepa:

V letu 1997 znaša na dan 31.12.1997 ugotovljeni čisti dobiček družbe 27.809.272 EUR (5.175.299.894 SIT) in se razporedi:

  • 9.269.757 EUR (1.725.099.965 SIT) v proste rezerve,
  • 18.539.514 EUR (3.450.199.929 SIT) ostane nerazporejeno.

Udeležbe v dobičku za leto 1997 se izplačajo iz nerazporejenega čistega dobička preteklih let, ki revaloriziran na dan 31.12.1997 znaša 19.696.642 EUR (3.665.541.120 SIT), in sicer:

  • delničarjem se izplača dividenda v višini 2,42 EUR (450 SIT) bruto na delnico, 
  • upravi družbe se kot udeležba v dobičku izplača 412.306 EUR (76.730.103 SIT) bruto 143.649 EUR (26.733.061 SIT)), od tega ena tretjina v gotovini, dve tretjini pa v delnicah družbe, izplačljivo po povprečnem enotnem tečaju delnice Krke od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine,
  • nadzornemu svetu se kot udeležba v dobičku izplača 43.310 EUR (8.059.930 SIT) bruto (neto izplačilo 26.541 EUR (4.939.258 SIT)), 
  • preostanek čistega dobička preteklih let ostane nerazporejen. 

Dividende se delničarjem pričnejo izplačevati v roku 30 dni po končani skupščini in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 31.07.1998. V istem roku se realizira tudi udeležba uprave in nadzornega sveta v dobičku.

4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 1998 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d. o. o., Ljubljana.

5. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi statuta družbe

Predlog sklepa:

Statut družbe se dopolni tako, da se v točki 3. DEJAVNOST DRUŽBE, doda:

F/45 GRADBENIŠTVO

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 19.07.1998, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo glede na določilo točke 5.18. statuta najkasneje deset dni pred dnem sklicane skupščine na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oz. bo v istem roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo.

Udeleženci se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost, prevzeli gradivo in sredstva za glasovanje. Dvorana bo, zaradi ugotovitve prisotnosti delničarjev oz. njihovih pooblaščencev ali zastopnikov in sestave in podpisa seznama prisotnih oz. zastopanih delničarjev, odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Glasovalna sredstva se prevzamejo najmanj pol ure pred začetkom zasedanja.

Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe in to vsak delovni dan od 10. do 13. ure od 29. junija do 28. julija.

Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo delničarji lahko sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.

Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 29. julija 1998 ob 13. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Novo mesto, junij 1998

KRKA, d. d., NOVO MESTO
Miloš Kovačič
Predsednik uprave

Opomba:
Za izračun vrednosti v evrih je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na datum skupščine.