4. skupščina delničarjev

29. 7. 1999

Na 4. skupščini delniške družbe Krka, d. d., Novo mesto so delničarji sprejeli vse predlagane sklepe.

Sklic 4. skupščine delniške družbe Krka, d. d., Novo mesto

Na podlagi 5.20. točke Statuta družbe KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto uprava družbe sklicuje 4. skupščino delniške družbe KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, ki bo v četrtek, 29. julija 1999, ob 12. uri v Konferenčni dvorani Hotela Krka v Novem mestu.

Dnevni red in predlog sklepov: 


1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Dušana Jenka, za preštevalca glasov Mira Kramariča in Marka Oblaka.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

2. Obravnava in sprejem letnega poročila

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme letno poročilo za leto 1998.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi dobička

Predlog sklepa:

V letu 1998 znaša na dan 31.12.1998 ugotovljeni čisti dobiček družbe 21.217.111 EUR (4.157.891.819 SIT) in se razporedi:

  • 7.072.370 EUR (1.385.963.940 SIT) v proste rezerve,
  • 14.144.741 EUR (2.771.927.879 SIT) ostane nerazporejeno.

Udeležbe v dobičku za leto 1998 se izplačajo iz nerazporejenega čistega dobička preteklih let (iz let 1995 in 1996) in sicer:

  • delničarjem se izplača dividenda v višini 2,30 EUR (450 SIT) bruto na delnico,
  • upravi družbe se kot udeležba v dobičku izplača 314.569 EUR (61.645.793 SIT) bruto (oziroma 110.695 EUR (21,692.767 SIT) neto), od tega ena tretjina v gotovini, dve tretjini pa v delnicah družbe, izplačljivo po povprečnem enotnem tečaju delnice Krke od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine, 
  • nadzornemu svetu se kot udeležba v dobičku izplača 47.850 EUR (9.377.075 SIT) bruto oziroma 26.437 EUR (5.180.881 SIT) neto, 
  • preostanek čistega dobička iz leta 1996 ostane nerazporejen.

Dividende se delničarjem pričnejo izplačevati v roku 30 dni po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 2.8.1999. V istem roku se realizira tudi udeležba uprave in nadzornega sveta v dobičku.

4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 1999 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d. o. o., Ljubljana.

5. Seznanitev s spremembo članstva v nadzornem svetu – predstavniki zaposlenih

Skupščina se seznani, da je svet delavcev razrešil članico nadzornega sveta Zvezdano Bajc in izvolil novo članico nadzornega sveta – Mihaelo Korent, ki mandat nastopi z dnem vpisa v Sodni register.

6. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi statuta družbe

Predlog sklepa:

Dejavnost družbe, opredeljena v statutu, se uskladi z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 89/98)

7.Obravnava in sprejem dopolnilnega sklepa k sklepu o oblikovanju sklada lastnih delnic

Predlog sklepa:

Določi se vrednost sklada lastnih delnic v višini 25.514.266 EUR (pet milijard SIT).

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. 

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 19.7.1999, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo glede na določilo točke 5.18. statuta najkasneje deset dni pred dnem sklicane skupščine na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oz. bo v istem roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo.

Udeleženci se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost, prevzeli gradivo in sredstva za glasovanje. Dvorana bo, zaradi ugotovitve prisotnosti delničarjev oz. njihovih pooblaščencev ali zastopnikov in sestave in podpisa seznama prisotnih oz. zastopanih delničarjev, odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Glasovalna sredstva se prevzamejo najmanj pol ure pred začetkom zasedanja.

Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe in to vsak delovni dan od 10. do 13. ure od 29. junija do 28. julija.

Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo delničarji lahko sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov glasov zastopanega kapitala. (1. sklic). Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 29. julija 1999 ob 13. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Novo mesto, junij 1999

KRKA, d. d., NOVO MESTO

Miloš Kovačič
Predsednik uprave

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Obravnava in sprejem letnega poročila – za leto 1998

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina sprejme letno poročilo za leto 1998.
Priloga: Letno poročilo z revizorskim mnenjem

Mnenje nadzornega sveta

Letno poročilo Krke, d. d., Novo mesto za leto 1998: Mnenje nadzornega sveta

Uprava je tekoče informirala nadzorni svet o poslovanju družbe. Nadzornemu svetu je predložila letno poročilo o poslovanju za leto 1998 skupaj z mnenjem revizorja. Nadzorni svet je poročilo o poslovanju za KRKO in skupino KRKA obravnaval na seji 26.5.1999.

Ugotovil je, da letno poročilo odraža dejansko poslovanje družbe, kar ugotavlja v svojih mnenjih tudi revizor. Poslovanje družbe je potekalo v bistveno spremenjenih pogojih gospodarjenja glede na načrtovane in nadzorni svet poslovanje ocenjuje kot uspešno.

Nadzorni svet je zato sprejel pozitivno mnenje k letnemu poročilu o poslovanju KRKE za leto 1998.

Sklep o delitvi dobička za leto 1998: Mnenje nadzornega sveta

Uprava je tekoče informirala nadzorni svet o poslovanju družbe. Nadzornemu svetu je predložila poročilo o poslovanju za leto 1998 skupaj z mnenjem revizorja. Nadzorni svet je poročilo o poslovanju za KRKO in skupino KRKA obravnaval na seji 26.5.1999 ter ugotovil izkazani čisti dobiček v višini 21.217.111 EUR (4,157.891.819 SIT).

Uprava je pripravila predlog delitve dobička tako, da se tretjino razporedi v proste rezerve, dve tretjini pa ostaneta nerazporejeni, udeležbe v dobičku pa bi se izplačale iz nerazporejenega čistega dobička preteklih let, ki revaloriziran na dan 31.12.1998 znaša 11.070.425 EUR (2,169.457.969 SIT).

Nadzorni svet je predlog uprave ocenil kot primeren, saj so predlagane dividende v skladu z dividendno politiko družbe, udeležba uprave in nadzornega sveta pa v skladu z določili statuta družbe in primerna glede na dosežene poslovne rezultate in sprejeto strategijo nadaljnjega razvoja družbe.

Gradivo k 5. točki dnevnega redaSkupščina delniške družbe je na 2. seji dne 5.11.1997 sprejela sklep o oblikovanju sklada lastnih delnic do višine 5 % osnovnega kapitala. Glede na stališče Slovenskega instituta za revizijo je potrebno sklep dopolniti še z vrednostjo sklada.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Določi se vrednost sklada lastnih delnic družbe v višini 25.514.266 EUR (pet milijard SIT).

Opomba:

Za izračun vrednosti v evrih je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na datum skupščine.