17. skupščina delničarjev

5. 7. 2012

Na podlagi določila 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe objavlja 

sklepe 17. skupščine delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto,

ki je bila v četrtek, 5. julija 2012.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 15.424.075 oziroma 46,33 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Seji je prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

Sprejeti sklepi:

1 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

1.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Stojana Zdolška, za preštevalca glasov pa Ixtlan Forum, d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno.

2 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2011 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2011

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2011, vključno s prejemki članov uprave in NS, ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 15.422.511 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.420.226 glasov, kar pomeni 99,99 % od vseh oddanih glasov.

Delničar Jože Colarič je predložil nasprotni predlog k predlogu uprave in NS k točki 2.2. Nasprotni predlog se glasi:

“2.2 Bilančni dobiček za leto 2011 v višini 172.712.532,70 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende………………………………………………….. (1,50 EUR bruto na delnico)    49.938.285,00 EUR

– za druge rezerve iz dobička…………………………………………………………………………. 61.387.123,85 EUR

– za prenos v naslednje leto……………………………………………………………………………. 61.387.123,85 EUR  

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 60 dni po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 11. julija 2012 (presečni datum 2).”

Nasprotni predlog je bil sprejet. Oddanih je bilo 15.189.217 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.188.487 glasov, kar pomeni 100,00 % od vseh oddanih glasov.

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in NS v poslovnem letu 2011 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 15.415.854 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.390.352 glasov, kar pomeni 99,84 % od vseh oddanih glasov.

3 Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

3.1 Za revizorja za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 15.412.311 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.396.333 glasov, kar pomeni 99,90 % od vseh oddanih glasov.

************

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini:

 DelničarŠtevilo delnic in glasovalnihi pravicDelež vseh glasovalnih pravic v %Delež vseh glasovalnih pravic na skupščini v %
1.Slovenska odškodninska družba, d. d.5.312.07015,9634,44
2.Kapitalska družba, d. d.3.493.03010,4922,65
3.Societe Generale-Splitska banka d. d.913.8212,745,92
4.Zavarovalnica Triglav, d. d.388.3001,172,52
5.Triglav Vzajemni skladi – Delniški Trigav362.2431,092,35

Jože Colarič

predsednik uprave in generalni direktor

Novo mesto, 5. julij 2012

******************

Informacija o stroških v zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil

Za 17. skupščino delničarjev je uprava Krke, d. d., Novo mesto organizirano zbirala pooblastila za zastopanje malih delničarjev. Glede na čas zbiranja pooblastil ocenjujemo zbiranje za uspešno, zbrali smo pričakovano število pooblastil. Strošek zbiranja pooblastil znaša okrog 30.000 EUR (obdelava, tisk, poštnina). Točen znesek bo znan po prejemu računov.