2.skupščina delničarjev

5. 11. 1997

Na 2. skupščini delniške družbe Krka, d. d., Novo mesto so delničarji sprejeli vse predlagane sklepe.

Sklic 2. skupščine delniške družbe Krka, d. d., Novo mesto

Na podlagi 5.20. točke Statuta družbe KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto uprava družbe sklicuje 2. skupščino delniške družbe KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, ki bo v sredo, 5. novembra 1997, ob 11. uri v Konferenčni dvorani Hotela Šport na Otočcu.

Dnevni red in predlog sklepov:

1. Otvoritev 2. skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednico skupščine se imenuje Marjeto Potrč, za preštevalca glasov Mira Kramariča in Marka Oblaka.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

2. Seznanitev s poslovnimi rezultati za leto 1996 ter sprejem sklepa o delitvi dobička

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s poročilom o poslovnih rezultatih za leto 1996. Ugotovljeni dobiček za to obdobje je 16.727.263 EUR (3.117.031.813 SIT) in se razporedi:

7.604.440 EUR (1.417.044.800 SIT) se izplača delničarjem v obliki dividend (2,15 EUR (400 SIT) na delnico);
285.166 EUR (53.139.180 SIT) se izplača vodstvu družbe kot udeležba na dobičku, od tega 1/3 v gotovini, 2/3 pa v delnicah družbe, izplačljivo po enotnem tečaju delnice Krke na dan skupščine;
8.837.657 EUR (1.646.847.833 SIT) ostane nerazporejeno;
Dividende se delničarjem izplačajo v roku 30 dni po končani skupščini in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD CENTRALNI KLIRINŠKO DEPOTNI DRUŽBI, d. d., Ljubljana, na dan 25.10.1997. V istem roku se realizira udeležba vodstva družbe na dobičku.

3. Ustanovitev sklada lastnih delnic

Predlog sklepa:

Družba oblikuje sklad lastnih delnic do višine 5 % osnovnega kapitala. Vir za oblikovanje sklada so proste rezerve. Družba lahko s sredstvi sklada pridobiva lastne delnice v skladu s členom 240. ZGD.
Nadzorni svet družbe sprejme pravila sklada lastnih delnic, s katerimi določi pogoje nakupa in uporabe lastnih delnic.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 25.10.1997, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo glede na določilo točke 5.18. statuta najkasneje deset dni pred dnem sklicane skupščine na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oz. bo v istem roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo.

Udeleženci se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost, prevzeli gradivo in sredstva za glasovanje. Dvorana bo, zaradi ugotovitve prisotnosti delničarjev oz. njihovih pooblaščencev ali zastopnikov in sestave in podpisa seznama prisotnih oz. zastopanih delničarjev, odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Glasovalna sredstva se prevzamejo najmanj pol ure pred začetkom zasedanja.

Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe in to vsak delovni dan od 10. do 13. ure od 5. oktobra do 5. novembra.

Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo delničarji lahko sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov glasov zastopanega kapitala. (1. sklic). Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 5. novembra 1997 ob 12. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Novo mesto, oktober 1997

KRKA, d. d., NOVO MESTO
Miloš Kovačič
Predsednik uprave

Opomba:
Za izračun vrednosti v evrih je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na datum skupščine.