8. skupščina delničarjev

4. 7. 2003

Na 8. skupščini delniške družbe Krka, d.d., Novo mesto, ki je bila dne 4. julija 2003, so prisotni delničarji, ki so zastopali 43 odstotkov kapitala, sprejeli naslednje sklepe:

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Jenka, za preštevalca glasov Marka Oblaka in Edvarda Kolenca.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2002 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2002 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2002
Predlog sklepov:

2.1. Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2002, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.

2.2. Bilančni dobiček za leto 2002 v višini 58.843.610 EUR (13.761.978.792 SIT) se uporabi:

  • za dividende po 4,49 EUR (1.050 SIT) bruto/delnico: 15.171.174 EUR (3.548.140.050 SIT)
  • za druge rezerve iz dobička: 21.440.438 EUR (5.014.356.704 SIT)
  • za prenos v naslednje leto: 21.440.438 EUR (5.014.356.704 SIT)
  • za druge namene:
    udeležba uprave v bilančnem dobičku: 608.893 EUR (142.404.104 SIT)
    udeležba nadzornega sveta v bilančnem dobičku: 182.668 EUR (42.721.230 SIT)

Upravi družbe se izplača udeležba v bilančnem dobičku tako, da se ena tretjina izplača v gotovini, dve tretjini pa v delnicah družbe, preračunano po povprečnem enotnem tečaju delnice Krke od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine.

Dividende se delničarjem prično izplačevati v roku 60 dni po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 9. 7. 2003. V istem roku se realizira tudi udeležba uprave in nadzornega sveta v bilančnem dobičku.

2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2002 ter jima podeljuje razrešnico.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

3. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe
Predlog sklepa:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženi vsebini.

Predlog sprememb in dopolnitev statuta je bil dopolnjen z nasprotnim predlogom (nanašajoč se na zmanjšanje števila članov nadzornega sveta, odpravo omejitev glasovalnih pravic in ostalo). Čistopis statuta je na vpogled na sedežu družbe.

Sklep sprejet v predlagani, dopolnjeni obliki.

4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja
Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 2003 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

5. Seznanitev s spremembo članstva v nadzornem svetu
Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da je bila Mihaela Korent izvoljena v nadzorni svet s strani sveta delavcev.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Opomba:
Za izračun vrednosti v evrih je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na datum skupščine.