6. skupščina delničarjev

19. 6. 2001

Na 6. skupščini delniške družbe Krka, d. d., Novo mesto, dne 19.6.2001, so prisotni delničarji, ki so zastopali 42,7 odstotkov kapitala, sprejeli vse sklepe, ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet, razen predloga o spremembi statuta družbe. Sprejet je bil popravljen sklep, ki ga je v obliki nasprotnega predloga podala Slovenska odškodninska družba.

Sklic 6. skupščine delniške družbe Krka, d. d., Novo mesto

Na podlagi 5.20. točke Statuta družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto uprava družbe sklicuje skupščino delniške družbe KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, ki bo v torek, 19. junija 2001, ob 12. uri v Hotelu Krka v Novem mestu, Novi trg 1.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

Dnevni red in predlog sklepov:

1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Dušana Jenka, za preštevalca glasov Mira Kramariča in Marka Oblaka.

2. Obravnava in sprejem letnega poročila

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme letno poročilo za leto 2000.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi dobička

Predlog sklepa:

V letu 2000 znaša na dan 31. 12. 2000 ugotovljeni čisti dobiček družbe 32.643.974 EUR (7.112.521.293 SIT) in se razporedi:

  • polovico v rezerve,
  • polovica ostane nerazporejena.

Udeležbe v dobičku za leto 2000 se izplačajo iz čistega dobička leta 1999, ki, revaloriziran na dan 31. 12. 2000, znaša 15.803.755 EUR (3.443.347.366 SIT):

  • delničarjem se izplača dividenda v višini 3,21 EUR (700 SIT) bruto na delnico,
  • upravi družbe se kot udeležbo v dobičku izplača 503.793 EUR (109.767.125 SIT) bruto (cca 169.307 EUR (36.888.953 SIT) neto), od tega ena tretjina v gotovini, dve tretjini pa v delnicah družbe, izplačljivo po povprečnem enotnem tečaju delnice Krke od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine,
  • nadzornemu svetu se kot udeležbo v dobičku izplača 94.565 EUR (20.603.933 SIT) bruto (cca 52.308 EUR (11.397.000 SIT) neto),
  • preostanek čistega dobička iz leta 1999 ostane nerazporejen.

Dividende se delničarjem pričnejo izplačevati v roku 30 dni po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana na dan 22. 6. 2001. V istem roku se realizira tudi udeležba uprave in nadzornega sveta v dobičku.

4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 2001 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

5. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi statuta družbe

Predlog sklepa:

Sprejme se sprememba besedila točke 5.18. statuta družbe po predlogu uprave.

Sprejet sklep:

Sprejet je bil nasprotni predlog Slovenske odškodninske družbe, po katerem se iz 3. odstavka predlagane spremembe točke 5.18 statuta družbe izbrišeta besedi “v vrednosti”.

6. Obravnava in sprejem sklepa o izvolitvi članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za člane nadzornega sveta se za dobo 4 let izvolijo:

Bojan Dejak,
Borut Jamnik,
Janko Kastelic,
Mojca Osolnik,
Janez Prijatelj in
Stanislav Valant.

Mandat nastopijo 20. 6. 2001.

7. Informacija o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe

Svet delavcev je za 4-letno mandatno obdobje izvolil 5 članov nadzornega sveta:

Sonjo Kermc,
Miroslava Kramariča,
Darinko Kure,
Borisa Petančiča in
Boženo Šuštar.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 9. 6. 2001, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred dnem sklicane skupščine na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oz. bo v istem roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo.

Udeleženci se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost, prevzeli gradivo in sredstva za glasovanje. Dvorana bo, zaradi ugotovitve prisotnosti delničarjev oz. njihovih pooblaščencev ali zastopnikov in sestave in podpisa seznama prisotnih oz. zastopanih delničarjev, odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Glasovalna sredstva se prevzamejo najmanj pol ure pred začetkom zasedanja.

Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in to vsak delovni dan od 10. do 13. ure od dne sklica do 19. junija.

Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo delničarji lahko sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov glasov zastopanega kapitala (1. sklic). Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 19. junija 2001, ob 13. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Novo mesto, 18. maj 2001

KRKA, d. d., Novo mesto
Miloš Kovačič Predsednik uprave

Opomba:
Za izračun vrednosti v evrih je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na datum skupščine.