29. skupščina delničarjev

Na podlagi določil 130. in 152. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe objavlja

sklepe 29. skupščine Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto,

ki je bila v četrtek, 6. julija 2023.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 16.822.177, kar predstavlja 54,35 % delnic z glasovalno pravico.

Seji je prisostvovala vabljena notarka Darja Jarnovič iz Novega mesta.

1    Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno.

2  Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2022, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta (NS) o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in NS družbe za leto 2022, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2022

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2022 in revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022 in njegovi potrditvi.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.816.821 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.815.754, kar pomeni 99,99 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 1.067 glasov, kar pomeni  0,01 %. Vzdržanih glasov je bilo 5.356

2.2 Skupščina se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in NS družbe
Krka, d. d., Novo mesto za leto 2022.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.746.978 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.387.366, kar pomeni 97,85 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 359.612 glasov, kar pomeni 2,15 % vseh glasov. Vzdržanih glasov je bilo 75.199.

2.3 Bilančni dobiček za leto 2022 v višini 408.163.130,14 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (6,60 EUR bruto na delnico) 204.377.712,00 EUR

– za druge rezerve iz dobička 101.892.709,07 EUR

– za prenos v naslednje leto 101.892.709,07 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 20. 7. 2023, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. o. o., Ljubljana, na dan 19. 7. 2023.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.822.177 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.815.226, kar pomeni 99,96 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 6.951 glasov, kar pomeni 0,04 % vseh glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2022 ter ji podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.821.887 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.808.126, kar pomeni 99,92 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 13.761 glasov, kar pomeni 0,08 % vseh glasov. Vzdržanih glasov je bilo 29.

2.5 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2022 ter mu podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.820.610 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.807.875, kar pomeni 99,92 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 12.735 glasov, kar pomeni 0,08 % vseh glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.567.

3    Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto.  

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.817.955 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.388.260, kar pomeni 97,45 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 429.695 glasov, kar pomeni 2,55 % vseh glasov. Vzdržanih glasov je bilo 4.222.

4    Plačilo članom nadzornega sveta

4.1 Člani NS za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki za posameznega člana znaša 360,00 EUR bruto. Člani komisije NS za udeležbo na seji komisije prejmejo sejnino, ki za posameznega člana znaša 80 % sejnine za udeležbo na seji NS. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Član NS je ne glede na prej navedeno in ne glede na število udeležb na sejah v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, dokler skupni znesek sejnin ne doseže 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS na letni ravni. Član NS, ki je član komisije oziroma komisij NS, je ne glede na prej navedeno in ne glede na število udeležb na sejah NS in komisij v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, dokler skupni znesek sejnin za udeležbo na sejah NS in komisij NS ne doseže 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS na letni ravni.

4.2 Član NS poleg sejnin prejme osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 21.000,00 EUR bruto na leto. Predsednik NS je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS, podpredsednik oziroma namestnik predsednika NS pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS.

4.3 Člani komisije NS prejmejo doplačilo v višini 25 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS. Predsednik komisije je upravičen do doplačila v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS. Član komisije NS je ne glede na zgoraj navedeno in ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje te funkcije, dokler njihov skupni znesek ne doseže 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS na letni ravni. Če je mandat člana NS krajši od poslovnega leta, je član komisije NS ne glede na zgoraj navedeno in ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, dokler njihov skupni znesek ne doseže 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS glede na upravičena izplačila za obdobje njegovega mandata v poslovnem letu.

4.4 Člani NS so upravičeni tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge so tiste, pri katerih gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, ki praviloma trajajo vsaj en mesec. NS je v skladu z navedenim skupščinskim sklepom pooblaščen, da ob soglasju člana NS odloči o dodelitvi posebnih nalog temu članu, trajanju posebnih nalog ter doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. NS je v skladu z navedenim skupščinskim sklepom prav tako pooblaščen, da odloči o doplačilu za posebne naloge članov NS zaradi objektivnih okoliščin v družbi. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko NS izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin v družbi), vendar največ za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge, ki jih član lahko prejme v posameznem letu, lahko znašajo največ 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS (ne glede na število posebnih nalog). Pri določanju višine doplačila se upoštevajo zahtevnost posebne naloge ter s tem povezani povečani obremenitev in odgovornost. Doplačilo se preračuna glede na čas dejanskega opravljanja posebne naloge.

4.5 Člani NS prejemajo osnovno plačilo, doplačilo za opravljanje funkcije in doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo in/ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša 1/12 zgoraj navedenih letnih zneskov. Glede na okoliščine se doplačilo za posebne naloge lahko izvede tudi v enkratnem skupnem znesku, ko je posebna naloga končana.

4.6 Omejitev višine skupnih izplačil sejnin in izplačil doplačil članu NS v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost, da se aktivno udeležuje vseh sej NS in sej komisij, katerih član je, ter na njegovo zakonsko odgovornost.

4.7 Člani NS so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v NS, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po navedenem predpisu pripada članu NS, se poveča za ustrezne dajatve, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko povrnejo le, če je stalno ali začasno prebivališče člana NS oziroma člana komisije NS od kraja dela organa oddaljeno najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

4.8 Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejetja na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 4, ki ga je skupščina sprejela na 27. seji 8. 7. 2021.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.812.948 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.747.275, kar pomeni 99,61 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 65.673 glasov, kar pomeni 0,39 % vseh glasov. Vzdržanih glasov je bilo 9.229.

5 Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic:

a) Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, vendar skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, torej 3.279.344 delnic družbe; skupni delež vključuje tudi delnice, ki jih ima družba na dan izdaje tega pooblastila že v lasti.

b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

c) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Pri pridobivanju delnic na organiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi vsakokratnih zadnjih javno objavljenih revidiranih računovodskih izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 25-kratnika čistega dobička na delnico iz zadnjega javno objavljenega revidiranega konsolidiranega izkaza poslovnega izida skupine Krka. 

č) Družba lahko v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) osnovni kapital zmanjša z umikom vseh lastnih delnic po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.821.897 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.807.673, kar pomeni 99,92 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 14.224 glasov, kar pomeni 0,08 % vseh glasov. Vzdržanih glasov je bilo 280.

6 Za člana NS Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 7. 7. 2023, izvoli mag. Luka Cerar.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.810.960 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.393.657, kar pomeni 97,52 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 417.303 glasov, kar pomeni 2,48 % vseh glasov. Vzdržanih glasov je bilo 11.217.

***

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini

 DelničarŠtevilo delnicDelež vseh glasovalnih pravic v %
1.KAPITALSKA DRUŽBA, D. D.3.493.03011,29 %
2.SDH, D. D.2.949.8769,53 %
3.REPUBLIKA SLOVENIJA2.366.1217,64 %
4.OTP BANKA D. D. – Client account1.374.9704,44 %
5.ERSTE GROUP BANK AG – PBZ CROATIA OSIGURANJE1.301.7584,21 %

Novo mesto, 6. 7. 2023    

Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor

Informacija o stroških v zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil

Skladno z določbo 10.5 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb objavljamo stroške organiziranega zbiranja pooblastil. Strošek organiziranega zbiranja pooblastil znaša 61.910 EUR (obdelava, tisk, poštne storitve).