10. skupščina delničarjev

17. 6. 2005

Na 10. skupščini delniške družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, ki je bila 17. junija 2005, so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine delniške družbe in izvolitev delovnih teles skupščine

Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Jenka, za preštevalca glasov Edvarda Kolenca in Marka Graberskega.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2004 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2004

2.1. Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2004, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila. 2.2.

Bilančni dobiček za leto 2004 v višini 69.116.624 EUR (16.559.900.681 SIT) se uporabi:

 • za dividende po 5,84 EUR (1.400 SIT) bruto na delnico: 19.749.818 EUR 4.731.930.000 SIT)
 • za druge rezerve iz dobička: 24.569.943 EUR (5.886.801.099 SIT)
 • za prenos v naslednje leto: 24.569.943 EUR (5.886.801.099 SIT)
 • za druge namene:
  udeležba nadzornega sveta v bilančnem dobičku 226.920 EUR (54.368.483 SIT)

Dividende se delničarjem začno izplačevati v roku 60 dni po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 22. 6. 2005. V istem roku se realizira tudi udeležba nadzornega sveta v bilančnem dobičku.

2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 ter jima podeljuje razrešnico.

3. Sklep o izvolitvi članov nadzornega sveta

Za člane nadzornega sveta se za dobo 4 let izvolijo:

 1. mag. Mateja Božič,
 2. doc. dr. Grega Gomišček,
 3. dr. Draško Veselinovič,
 4. Anton Rous,
 5. dr. Marko Kranjec,
 6. Alojz Zupančič.

Mandat nastopijo z 21. 6. 2005

4. Informacija o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe.

Svet delavcev je za 4-letno mandatno obdobje izvolil 3 člane nadzornega sveta:

 1. Sonjo Kermc,
 2. mag. Tomaža Severja in
 3. dr. Matejo Vrečer.

Mandat nastopijo z 21. 6. 2005.

5. Sklep o imenovanju revizorja

Za revizorja za poslovno leto 2005 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d. o. o., Ljubljana.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Opomba:
Za izračun vrednosti v evrih je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na datum skupščine.