22. skupščina delničarjev

7. 7. 2016

Na podlagi določil 106. in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe objavlja

sklepe 22. skupščine delničarjev družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,

ki je bila v četrtek, 7. julija 2016, ob 13. uri v Hotelu Šport na Otočcu.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 18.375.268, kar predstavlja 56,67 % vseh delnic z glasovalno pravico.                                                                                                      

Seji je prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

1.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Stojana Zdolška, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2015, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2015

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2015, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi.

Delničar SDH, d. d. je predložil nasprotni predlog pri točki 2.2, ki glasi:

2.2 Bilančni dobiček za leto 2015 v višini 186.908.421,49 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (2,65 EUR bruto na delnico) 85.932.525,20 EUR

– za druge rezerve iz dobička 50.487.948,14 EUR

– za prenos v naslednje leto 50.487.948,15 EUR                                          

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 30 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 12. 7. 2016.  

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 18.188.034 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.188.034 glasov, kar pomeni 100 % vseh oddanih glasov.

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2015 ter ji podeljuje razrešnico. 

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 18.375.268 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.367.343 glasov, kar pomeni 99,96 % vseh oddanih glasov.

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2015 ter mu podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 18.375.268 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.366.895 glasov, kar pomeni 99,95 % vseh oddanih glasov.

3. Seznanitev skupščine z odstopom Mateja Pirca s funkcije člana in predsednika nadzornega sveta in izvolitev člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev

3.1 Skupščina se seznani, da Mateju Pircu z dnem 7. 7. 2016 zaradi odstopa preneha mandat člana in predsednika nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 18.375.268 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.355.912 glasov, kar pomeni 99,90 % vseh oddanih glasov.

3.2 Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se izvoli dr. Boris Žnidarič. Njegov mandat prične teči z dnem izvolitve na skupščini in traja do vključno 19. 8. 2020.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 18.375.268 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.281.587 glasov, kar pomeni 99,49 % vseh oddanih glasov.

4. Spremembe statuta družbe

4.1 Sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe v skladu z nasprotnim predlogom delničarja SDH, d. d. in pričnejo veljati z dnem vpisa v Sodni register.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.453.961 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.370.380 glasov, kar pomeni 99,49 % vseh oddanih glasov. Nasprotni predlog dellničarja SDH, d. d., je priložen.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

5.1 Za revizorja za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 18.374.107 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.361.096 glasov, kar pomeni 99,93 % vseh oddanih glasov.

************

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini:

DelničarŠtevilo delnic in glasovalnih pravicDelež vseh glasovalnih pravic v %
SDH, D. D.5.312.07016,38
KAPITALSKA DRUŽBA, D. D.3.493.03010,77
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D. D.2.056.7496,34
HYPO ALPE – ADRIA – BANK D.D.1.157.3253,57
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.388.3001,20

Novo mesto, 7. 7. 2016

Jože Colarič

Predsednik uprave in generalni direktor

***********************

Informacija o stroških v zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil

Za 22. skupščino delničarjev je uprava Krke, d. d., Novo mesto organizirano zbirala pooblastila za zastopanje malih delničarjev. Glede na čas zbiranja pooblastil ocenjujemo zbiranje za uspešno, zbrali smo pričakovano število pooblastil. Strošek zbiranja pooblastil znaša približno 52.000 EUR (obdelava, tisk, poštne storitve). Točen znesek bo znan po prejemu računov.