27. skupščina delničarjev

9. 7. 2021

Na podlagi določil 130. in 152. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe objavlja 

sklepe 27. skupščine delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto,

ki je bila v četrtek, 8. julija 2021, ob 13. uri v dvorani Hotela Šport na Otočcu.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 17.035.632, kar predstavlja 54,64 % delnic z glasovalno pravico.

Seji je prisostvovala vabljena notarka Darja Jarnovič iz Novega mesta.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2020, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2020

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2020, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in njegovi potrditvi.

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je sklep seznanitvene narave.

Delničar Jože Colarič je pri točki 2.2 predložil nasprotni predlog:

2.2 Bilančni dobiček za leto 2020 v višini 337.519.831,00 EUR se uporabi za naslednje namene:
       – za dividende (5,00 EUR bruto na delnico) 155.895.630,00 EUR

       – za druge rezerve iz dobička 90.812.100,50 EUR

       – za prenos v naslednje leto 90.812.100,50 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 22. 7. 2021, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 21. 7. 2021.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 15.283.229 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.282.889, kar pomeni 100,00 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 340 glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.752.403.

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2020 ter ji podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 17.035.172 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.022.157 glasov, kar pomeni 99,92 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 13.015 glasov, kar pomeni 0,08 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 460.

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2020 ter mu podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 17.034.022 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.022.107 glasov, kar pomeni 99,93 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 11.915 glasov, kar pomeni 0,07 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.610.

3. Spremembe statuta družbe

Skupščina sprejme spremembe statuta družbe:

Točka 3.1 se dopolni z dodatno dejavnostjo:
»C/32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov.«

Točka 4.4 se spremeni tako, da se glasi:
»Delnice se prenašajo s preknjižbo med računi imetnikov v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi klirinško-depotna družba.«

Drugi odstavek točke 6.21 se izbriše in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Skupščina praviloma zaseda v dvorani Hotela Šport na Otočcu, iz utemeljenega razloga pa se lahko uprava odloči, da se skupščina izvede v drugem kraju v Republiki Sloveniji.

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani uprave in nadzornega sveta lahko na skupščini sodelujejo prek prenosa slike in zvoka, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtim odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

  • Tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in zvoka celotne skupščine v realnem času.
  • Družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev oziroma njihovih pooblaščencev na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način.
  • Tehnična rešitev mora delničarjem omogočati glasovanje o skupščinskih predlogih, vlaganje nasprotnih predlogov (vključno s procesnimi) ter napoved izpodbijanja sklepov v realnem času.
  • Tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj in sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz spodnjega odstavka tega člena statuta uresničevanje pravic iz te alineje pogojuje s tem, da delničar uresničevanje teh pravic družbi napove vsaj 1 dan pred zasedanjem skupščine.
  • Tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Uprava družbe je pooblaščena, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini in druge vidike elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe ali v sklicu skupščine.«

Prvi odstavek točke 6.22 se spremeni tako, da se glasi:
»Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni pred skupščino, in sicer na spletni strani AJPES. Objavi se tudi v tiskanem ali elektronskem glasilu družbe, če ga družba ima v času sklica, ter na spletni strani družbe. Sklic skupščine se objavi tudi na način, kot ga predpisuje zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov.«

Točka 7.1 se spremeni tako, da se glasi:
»Družba podatke, ki so pomembni za družbo in delničarje, objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze (SEOnet) ali informacijskem sistemu, ki ga bo morda nadomestil, in na spletni strani družbe.«

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 17.034.522 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.024.836 glasov, kar pomeni 99,94 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 9.686 glasov, kar pomeni 0,06 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.110.

4. Plačilo članom nadzornega sveta

4.1 Člani NS za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki za posameznega člana znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije NS za udeležbo na seji komisije prejmejo sejnino, ki za posameznega člana znaša 80 % sejnine za udeležbo na seji NS. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Član NS je ne glede na prej navedeno in ne glede na število udeležb na sejah v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, dokler skupni znesek sejnin ne doseže 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS na letni ravni. Član NS, ki je član komisije oziroma komisij NS, je ne glede na prej navedeno in ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, dokler skupni znesek sejnin za udeležbo na sejah NS in komisij ne doseže 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS na letni ravni.

4.2 Član NS poleg sejnin prejme osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 EUR bruto na leto. Predsednik NS je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS, podpredsednik oziroma namestnik predsednika NS pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS. Člani komisije NS prejmejo doplačilo v višini 25 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS. Predsednik komisije je upravičen do doplačila v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS. Član komisije NS je ne glede na zgoraj navedeno in ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, dokler njihov skupni znesek ne doseže 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS na letni ravni. Če je mandat člana NS krajši od poslovnega leta, je član komisije NS ne glede na zgoraj navedeno in ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, dokler njihov skupni znesek ne doseže 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS glede na upravičena izplačila za obdobje njegovega mandata v poslovnem letu.

4.3 Člani NS so upravičeni tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge so tiste, pri katerih gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, ki praviloma trajajo vsaj en mesec. NS je pooblaščen, da ob soglasju člana NS odloči o dodelitvi posebnih nalog temu članu, trajanju posebnih nalog ter doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. NS je prav tako pooblaščen, da odloči o doplačilu za posebne naloge članov NS zaradi objektivnih okoliščin v družbi. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko NS izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin v družbi), vendar največ za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge, ki jih član lahko prejme v posameznem letu, lahko znašajo največ 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS (ne glede na število posebnih nalog). Pri določanju višine doplačila se upoštevajo zahtevnost posebne naloge ter s tem povezani povečani obremenitev in odgovornost. Doplačilo se preračuna glede na čas dejanskega opravljanja posebne naloge.

4.4 Člani NS prejemajo osnovno plačilo, doplačilo za opravljanje funkcije in doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo in/ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Glede na okoliščine se doplačilo za posebne naloge lahko izvede tudi v enkratnem skupnem znesku, ko je posebna naloga končana.

4.5 Omejitev višine skupnih izplačil sejnin in izplačil doplačil članu NS v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost, da se aktivno udeležuje vseh sej NS in sej komisij, katerih član je, ter na njegovo zakonsko določeno odgovornost.

4.6 Člani NS so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v NS, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po navedenem predpisu pripada članu NS, se poveča za ustrezne dajatve, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko povrnejo le, če je stalno ali začasno prebivališče člana NS oziroma člana komisije NS od kraja dela organa oddaljeno najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

4.7 Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejetja na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 3, ki ga je skupščina sprejela na 16. seji 7. 7. 2011. 

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 17.032.087 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.898.765 glasov, kar pomeni 99,22 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 133.322 glasov, kar pomeni 0,78 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 3.545.

***

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

***

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini

 DelničarŠtevilo delnicDelež vseh glasovalnih pravic v %
1.KAPITALSKA DRUŽBA, D. D.3.493.03011,20 %
2.SDH, D. D.2.949.8769,46 %
3.REPUBLIKA SLOVENIJA2.366.1057,59 %
4.OTP BANKA, D. D.1.387.4164,45 %
5.STATE STREET BANK AND TRUST483.3471,55 %

Novo mesto, 8. 7. 2021

Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor    

Informacija o stroških v zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil

Skladno z določbo 8.1 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb objavljamo stroške organiziranega zbiranja pooblastil. Strošek organiziranega zbiranja pooblastil znaša 54.200 EUR (obdelava, tisk, poštne storitve).