25. skupščina delničarjev

5. 7. 2019

Na podlagi določila 130. in 152. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe objavlja 

sklepe 25. skupščine delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto,

ki je bila v četrtek, 4. julija 2019. 

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 17.456.131, kar predstavlja 54,95 % delnic z glasovalno pravico.

Seji je prisostvovala vabljena notarka Darja Jarnovič iz Novega mesta.

1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana

Sklep je bil sprejet soglasno.

2 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2018

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi.

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je sklep seznanitvene narave.

Delničar Jože Colarič je pri točki 2.2 predložil nasprotni predlog:

2.2 Bilančni dobiček za leto 2018 v višini 189.467.357,33 EUR se uporabi za naslednje namene:
       – za dividende (3,20 EUR bruto na delnico) 101.658.819,20 EUR

       – za druge rezerve iz dobička 43.904.269,06 EUR

       – za prenos v naslednje leto 43.904.269,07 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 18. 7. 2019, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 17. 7. 2019.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.436.811 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.338.419 glasov, kar pomeni 99,40 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 98.392 glasov, kar pomeni 0,60 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.019.320.

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2018 ter ji podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 17.450.963 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.443.499 glasov, kar pomeni 99,96 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 7.464 glasov, kar pomeni 0,04 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 5.168.

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2018 ter mu podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 17.450.901 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.442.562 glasov, kar pomeni 99,95 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 8.339 glasov, kar pomeni 0,05 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 5.230.

3 Skupščina se seznani, da je Hans-Helmut Fabry z dnem 12. 3. 2019 odstopil s funkcije člana NS. Za članico NS družbe Krka, d. d., Novo mesto se za mandatno obdobje petih (5) let, ki se začne s 5. 7. 2019, izvoli Mojca Osolnik Videmšek.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 17.445.270 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.400.241 glasov, kar pomeni 99,74 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 45.029 glasov, kar pomeni 0,26 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 10.861.

4 Za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizorska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje,     d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 17.436.399 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.407.775 glasov, kar pomeni 99,84 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 28.624 glasov, kar pomeni 0,16 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 19.732.

5 Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe na svoji 2. seji dne 18. 2. 2019 kot predstavnike delavcev v NS za mandatno obdobje petih (5) let, ki začne teči 21. 6. 2019, izvolil Tomaža Severja, Franca Šaška in Matejo Vrečer.

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je sklep seznanitvene narave.

***

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini

 DelničarŠtevilo delnicDelež vseh glasovalnih pravic v %
1.KAPITALSKA DRUŽBA, D. D.3.493.03011,00 %
2.SDH, D. D.2.949.8769,29 %
3.REPUBLIKA SLOVENIJA2.366.0167,45 %
4.OTP BANKA D. D.1.387.4164,37 %
5.ADDIKO BANKA D. D.1.196.1383,77 %

Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor

Novo mesto, 5. 7. 2019       

Informacija o stroških v zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil

Za 25. skupščino delničarjev je uprava Krke, d. d., Novo mesto organizirano zbirala pooblastila delničarjev za glasovanje na skupščini. Strošek zbiranja pooblastil znaša 50.300 EUR (obdelava, tisk, poštne storitve).