12. skupščina delničarjev

5. 7. 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu vrednostnih papirjev uprava družbe objavlja

sklepe 12. skupščine delniške družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,

ki je bila v četrtek, 5. julija 2007.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 1.252.177 oziroma 37,61 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Seji je prisostvoval notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupščine delniške družbe in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Jenka, za preštevalca glasov pa IXTLAN Forum, d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2006 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.

Predlog sklepov:

2.1.Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2006, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.
 Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 1.223.942 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.223.942 glasov, kar pomeni 100 % od vseh oddanih glasov.
2.2.Bilančni dobiček za leto 2006 v višini 24.763.877.074 SIT oz 103.337.828 EUR se uporabi:
 za dividende1.917,12 SIT oz. 8,00 EUR bruto na delnico
 za druge rezerve iz dobička9.142.053.664,99 SIT oz. 38.149.113,94 EUR
 za prenos v naslednje leto9.142.053.664,99 SIT oz. 38.149.113,94 EUR
 Dividende se delničarjem začno izplačevati v roku 60 dni po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 10. 7. 2007.Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 1.223.942 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.223.942 glasov, kar pomeni 100 % od vseh oddanih glasov.
2.3.Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
 Podelitev razrešnice upravi: Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 1.223.942 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.223.942 glasov, kar pomeni 100 % od vseh oddanih glasov.Podelitev razrešnice nadzornemu svetu: Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 1.223.942 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.223.761 glasov, kar pomeni 99,985 % od vseh oddanih glasov.

3. Preračun osnovnega kapitala družbe v EUR

Predlog sklepa:

Osnovni kapital družbe, ki znaša 14.170.448.000 SIT, se preračuna v EUR na način iz 1. odstavka 693. člena ZGD-1 tako, da le-ta znaša 59.126.194,28 EUR. Razlika v višini 6.037,40 EUR, ki nastane pri preračunu po navedenem določilu, se prenese v kapitalske rezerve in za toliko zmanjša osnovni kapital.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 1.223.942 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.223.942 glasov, kar pomeni 100 % od vseh oddanih glasov.

4. Sprememba statuta

Predlog sklepa:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 1.223.942 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.222.585 glasov, kar pomeni 99,889 % od vseh oddanih glasov.

5. Uvedba kosovnih delnic

Predlog sklepa:

Skladno z določili statuta družbe Krka, d. d., Novo mesto se uvedejo kosovne delnice tako, da se vsaka nominalna delnica z vrednostjo 4.000 SIT zamenja z desetimi kosovnimi delnicami in je po zamenjavi osnovni kapital družbe, ki znaša 59.126.194,28 EUR, razdeljen na 35.426.120 navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime.

Uprava družbe mora dati Klirinško depotni družbi nalog za vpis spremembe podatkov tako, da se kosovne delnice uvedejo najkasneje v roku dveh mesecev od 10. 7. 2007 dalje, z zagotovitvijo najmanjših motenj pri trgovanju z delnicami.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 1.223.942 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.223.777 glasov, kar pomeni 99,987 % od vseh oddanih glasov.

6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 2007 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 1.223.942 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.223.896 glasov, kar pomeni 99,996 % od vseh oddanih glasov.

7. Določitev sejnin za udeležbo na sejah nadzornega sveta in na sejah komisij

Predlog sklepa:

Določi se:

sejnina za udeležbo na sejah nadzornega sveta Krke, d.d., Novo mesto:
za predsednika nadzornega svetaza člana nadzornega sveta 1.072,5 EUR825,0 EUR
sejnina za udeležbo na sejah komisij nadzornega sveta:
za predsednika komisijeza člana komisijeza predsednika nadzornega sveta 825,0 EUR634,5 EUR634,5 EU

V primeru dopisne seje se sejnina določi v višini 80 % redne sejnine.

Možnost nagrajevanja članov nadzornega sveta preko udeležbe v dobičku ureja statut družbe v točki 6.16., vezano na točko 6.7.

Vsi zneski so določeni bruto.

Sklep se uporablja od skupščine dalje in se z njim razveljavi sklep, ki je bil v tej zvezi sprejet na skupščini leta 2006.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 1.223.942 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.223.757 glasov, kar pomeni 99,985 % od vseh oddanih glasov.

***

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

DelničarŠtevilo delnic in
glasovalnih pravic
Delež vseh
glasovalnih pravic v %
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, D.D.531.20715,95
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.349.30310,49
NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD D.D.96.9462,91
DELNIŠKI VS TRIGLAV STEBER I41.4001,24
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.38.8301,17
 Jože Colarič
predsednik uprave
Novo mesto, 6. julij 2007