14. skupščina delničarjev

2. 7. 2009

Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67-3699/2007) in Pravil Ljubljanske borze d.d. uprava družbe objavlja

sklepe 14. skupščine delniške družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,

ki je bila v četrtek, 2. julija 2009.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 13.275.045 oziroma 39,28 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Seji je prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupščine delniške družbe in izvolitev delovnih teles skupščine

Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Jenka, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2008 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.

2.1.Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2008, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.
2.2.Bilančni dobiček za leto 2008 v višini 151.362.990,65 EUR se uporabi:
 – za dividende35.489.475,00 EUR(1,05 EUR bruto na delnico)
 – za druge rezerve iz dobička57.936.757,83 EUR
 – za prenos v naslednje leto57.936.757,82 EUR
Dividende se delničarjem začno izplačevati v roku 60 dni po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 7. 7. 2009.

Sklepa 2.1. in 2.2. sta bila sprejeta. Oddanih je bilo 13.275.045 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 12.857.202 glasov, kar pomeni 96,85 % od vseh oddanih glasov.
2.3.Skupščina potrjuje in odobrava– delo uprave in– nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 terjima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

Podelitev razrešnice upravi: Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 13.275.045 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 13.275.045 glasov, kar pomeni 100 % od vseh oddanih glasov.

Podelitev razrešnice nadzornemu svetu: Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 13.273.762 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 13.273.762 glasov, kar pomeni 100 % od vseh oddanih glasov.

3. Določitev bruto sejnin in povračil stroškov članom nadzornega sveta in članom njegovih komisij

3.1.Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina v naslednjih bruto zneskih na sejo:a) sejnina za udeležbo na seji nadzornega sveta:
 – za predsednika nadzornega sveta536,25 EUR
 – za člana nadzornega sveta412,50 EUR
 b) sejnina za udeležbo na sejah komisij nadzornega sveta:
 – za predsednika komisije412,50 EUR
 – za člana komisije317,30 EUR
 – za predsednika nadzornega sveta317,30 EUR
 V primeru dopisne seje se sejnina določi v višini 80 % redne sejnine.Če je zaradi predsednikove odsotnosti vodil sejo nadzornega sveta namestnik predsednika ali drug član, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kakor bi jo za vodenje seje prejel predsednik.
3.2.Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačujejo dnevnice in prevozni stroški v skladu s predpisi in akti, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške v družbi Krka, d.d., Novo mesto. Stroški za prenočišča se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma drugih oseb, ki sodelujejo v komisijah nadzornega sveta, od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
3.3.Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini in se z njim razveljavi sklep, ki ga je sprejela skupščina na svoji 12. seji dne 5. 7. 2007.

Sklepi so bili sprejeti. Oddanih je bilo 13.275.045 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 12.631.340 glasov, kar pomeni 95,15 % od vseh oddanih glasov.

4. Informacija o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe

Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil v nadzorni svet predstavnike delavcev za mandatno obdobje 5 let.

5. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta

Za člana nadzornega sveta se izvoli Mojco Osolnik Videmšek za mandatno dobo, ki je enaka mandatni dobi članov nadzornega sveta, predstavnikov interesov delničarjev in se izteče 21. 6. 2010.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 13.275.045 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 13.275.045 glasov, kar pomeni 100 % od vseh oddanih glasov.

6. Sklad lastnih delnic – pooblastilo upravi in Poročilo o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi lastnih delnic

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje naslednje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic:

a) Upravo se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oziroma 3.542.612 delnic družbe.

b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

c) Družba lahko pridobiva lastne delnice s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko pridobiva lastne delnice tudi izven organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Prav tako nakupna cena delnic ne sme biti višja od 30-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka.

č) Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega in predhodnega pooblastila, ki je bilo sprejeto na 2. skupščini družbe 5.11.1997, lahko družba odsvoji tako, da jih:

– zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov, ali

– odproda strateškemu partnerju.

d) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se, pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko č), v celoti izključi, kar uprava skladno s 337. členom Zakona o gospodarskih družbah utemeljuje s posebnim poročilom.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 12.856.924 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 12.721.610 glasov, kar pomeni 98,95 % od vseh oddanih glasov.

7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Za revizorja za poslovno leto 2009 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 13.257.510 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 13.223.575 glasov, kar pomeni 99,74 % od vseh oddanih glasov.

***

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

DelničarŠtevilo delnicin glasovalnihpravicDelež vsehglasovalnihpravic v %
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, D.D.5.312.07015,72
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.3.493.03010,33
NEW WORLD FUND INC891.2372,64
NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD D.D.729.6512,16
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.388.3001,15
 Jože Colarič
predsednik uprave

Novo mesto, 02. julij, 2009