7. skupščina delničarjev

2. 7. 2002

Na 7. skupščini delniške družbe Krka, d.d., Novo mesto, dne 2. julija 2002, so prisotni delničarji, ki so zastopali 42 odstotkov kapitala, sprejeli vse tri sklepe (3), ki so jih predlagali uprava in nadzorni svet in so navedeni v Sklicu 7. skupščine delniške družbe Krka d.d., Novo mesto.

Na podlagi določila 5.20. točke Statuta družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto uprava družbe sklicuje

7. skupščino delniške družbe KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,

ki bo v torek, 2. julija 2002, ob 12. uri v Hotelu Šport na Otočcu ob Krki.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

Dnevni red in predlog sklepov:

1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Jenka, za preštevalca glasov Marka Oblaka in Edvarda Kolenca.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2001, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2001 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2001

Predlog sklepov:

2.1. Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2001, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.

2.2. Bilančni dobiček za leto 2001 v višini 90.550.779 EUR (20.496.585.460 SIT) se uporabi za:

  • dividende po 4,20 EUR (950,00 SIT) bruto na delnico: 14.178.941 EUR (3.209.468.600 SIT)
  • druge rezerve iz dobička: 37.796.235 EUR (8.555.351.650 SIT)
  • prenos v naslednje leto: 37.796.235 EUR (8.555.351.650 SIT)
  • druge namene:
    udeležba uprave v dobičku: 599.574 EUR (135.716.270 SIT)
    udeležba nadzornega sveta v dobičku: 179.794 EUR (40.697.290 SIT)

Upravi družbe se izplača udeležba v dobičku tako, da se ena tretjina izplača v gotovini, dve tretjini pa v delnicah družbe, preračunano po povprečnem enotnem tečaju delnice Krke od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine.

Dividende se delničarjem pričnejo izplačevati v roku 60 dni po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 5. 7. 2002. V istem roku se realizira tudi udeležba uprave in nadzornega sveta v dobičku.

2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2001 ter jima podeljuje razrešnico.

3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 2002 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralno klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 21. 6. 2002, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred dnem sklicane skupščine na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oziroma bo v istem roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo.

Udeleženci se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost, prevzeli gradivo in sredstva za glasovanje. Dvorana bo, zaradi ugotovitve prisotnosti ter sestave in podpisa seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Glasovalna sredstva se prevzamejo najmanj pol ure pred začetkom zasedanja.

Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe in to vsak delovni dan od 10. do 13. ure, od dne objave sklica do 2. 7. 2002.

Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo delničarji lahko sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo na seji prisotnih več kot 15 odstotkov zastopanega kapitala (prvi sklic). Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 2. 7. 2002, ob 13. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Novo mesto, maj 2002

KRKA, d. d., Novo mesto

Miloš Kovačič

Predsednik uprave

Opomba:
Za izračun vrednosti v evrih je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na datum skupščine.