13. skupščina delničarjev

3. 7. 2008

Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67-3699/2007) in Pravil Ljubljanske borze d.d. uprava družbe objavlja

sklepe 13. skupščine delniške družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,

ki je bila v četrtek, 3. julija 2008.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 12.111.574 oziroma 35,83 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Seji je prisostvoval notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupščine delniške družbe in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Jenka, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2007 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.

Predlog sklepov:

2.1. Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2007, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 12.111.574 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 12.111.574 glasov, kar pomeni 100 % od vseh oddanih glasov.

2.2. Bilančni dobiček za leto 2007 v višini 118.436.389,59 EUR se uporabi:
– za dividende (5,00 EUR bruto na delnico)
– za druge rezerve iz dobička
– za prenos v naslednje leto
– za druge namene: udeležba nadzornega sveta v bilančnem dobičku
30.757.545,00 EUR
43.804.922,30 EUR
43.804.922,29 EUR
69.000,00 EUR bruto

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 12.111.574 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 12.111.574 glasov, kar pomeni 100 % od vseh oddanih glasov.

2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

Podelitev razrešnice upravi: Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 12.111.574 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 12.111.574 glasov, kar pomeni 100 % od vseh oddanih glasov.

Podelitev razrešnice nadzornemu svetu: Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 12.111.574 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 12.111.574 glasov, kar pomeni 100 % od vseh oddanih glasov.

3. Sprememba statuta

Predlog sklepa:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta:

3.1. Dejavnost družbe, kot je določena v točki 3. Dejavnost družbe, se uskladi s standardno klasifikacijo dejavnosti.
3.2. Dopolni se točka 6.16. statuta družbe z novim odstavkom, ki glasi: Na podlagi sklepa skupščine so delavci Krke, d. d., Novo mesto lahko udeleženi v bilančnem dobičku družbe.
3.3. Za izdelavo čistopisa statuta družbe se pooblasti nadzorni svet družbe.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 11.200.874 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 11.199.158 glasov, kar pomeni 99,985 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju je glasovalo 1.716 glasov, kar pomeni 0,015 % od vseh oddanih glasov.

4. Uskladitev mandata članov nadzornega sveta z določili statuta

Predlog sklepa:

Mandat članov nadzornega sveta mag. Mateje Božič, dr. Gregorja Gomiščka, dr. Draška Veselinoviča, Antona Rousa in Alojza Zupančiča, predstavnikov interesov delničarjev, se uskladi z določbo točke 6.11. statuta družbe in mandat članov traja do 21. 6. 2010.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 12.111.574 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 11.508.958 glasov, kar pomeni 95,024 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju je glasovalo 602.616 glasov, kar pomeni 4,976 % od vseh oddanih glasov.

5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 2008 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 12.111.574 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 12.111.574 glasov, kar pomeni 100 % od vseh oddanih glasov.

Na skupščini je bilo zastavljeno naslednje vprašanje:

Kakšne aktivnosti načrtuje družba za povečanje prometa s Krkino delnico na Ljubljanski borzi, ki je v zadnjem obdobju dokaj nizek?

Jože Colarič, predsednik uprave, je odgovoril: Krka že več let redno izvaja aktivnosti na področju promocije Krke pri vlagateljih doma in v tujini. S tem poskušamo povečati interes ter povpraševanje po Krkinih delnicah na Ljubljanski borzi. V letošnjem letu smo aktivnosti na tem področju še povečali. Prisotni smo bili na več finančnih konferencah doma in v tujini, organizirali smo tudi predstavitvene sestanke (t. i. roadshow) v večjih finančnih središčih Evrope. Lahko pa tudi pričakujemo, da bo povezava Ljubljanske borze s tujim strateškim partnerjem omogočila povečano povpraševanje tujih vlagateljev, kar bi pozitivno vplivalo na povečanje prometa na Ljubljanski borzi.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

DelničarŠtevilo delnic
in glasovalnih
pravic
Delež vseh
glasovalnih
pravic v %
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, D.D.5.312.07015,72
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.3.493.03010,33
NEW WORLD FUND INC910.7002,69
NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD D.D.690.2412,04
DELNIŠKI VS TRIGLAV STEBER I370.0001,09
 Jože Colarič
predsednik uprave

Novo mesto, 4. julij 2008