26. skupščina delničarjev

10. 7. 2020

Na podlagi določila 130. in 152. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe objavlja 

sklepe 26. skupščine delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto,

ki je bila v četrtek, 9. julija 2020. 

Seji je prisostvovala vabljena notarka Darja Jarnovič iz Novega mesta.


1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno.

2 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2019

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi.

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je sklep seznanitvene narave.

Delničar Jože Colarič je pri točki 2.2 predložil nasprotni predlog:

2.2 Bilančni dobiček za leto 2019 v višini 270.870.010,09 EUR se uporabi za naslednje namene:
       – za dividende (4,25 EUR bruto na delnico) 133.273.523,00 EUR

       – za druge rezerve iz dobička 68.798.243,54 EUR

       – za prenos v naslednje leto 68.798.243,55 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 23. 7. 2020, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 22. 7. 2020.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 14.524.449 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 14.524.449 glasov, kar pomeni 100,00 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.862.457.

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2019 ter ji podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.386.906 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.377.259 glasov, kar pomeni 99,94 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 9.647 glasov, kar pomeni 0,06 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2019 ter mu podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.386.606 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.377.606 glasov, kar pomeni 99,95 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 9.000 glasov, kar pomeni 0,05 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 300.

 
3 Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic:

a)  Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, vendar skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, torej 3.279.344 delnic družbe; skupni delež vključuje tudi delnice, ki jih ima družba na dan izdaje tega pooblastila že v lasti.

b)  Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

c)  Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi vsakokratnih zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 25-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi vsakokratnih zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka.  

č)  Družba lahko v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) osnovni kapital zmanjša z umikom vseh lastnih delnic po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.386.746 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.357.644 glasov, kar pomeni 99,82 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 29.102 glasov, kar pomeni 0,18 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 160.

4 Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Delničar SDH, d. d. je pri točki 4.1 predložil nasprotni predlog:

4.1 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, imenuje Matej Lahovnik.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 14.150.576 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 9.850.875 glasov, kar pomeni 69,62 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 4.299.701 glasov, kar pomeni 30,38 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 2.236.330.

4.2 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Boris Žnidarič.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.385.204 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.355.768 glasov, kar pomeni 99,82 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 29.436 glasov, kar pomeni 0,18 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.702.

4.3 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Julijana Kristl.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.386.796 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.328.397 glasov, kar pomeni 99,64 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 58.399 glasov, kar pomeni 0,36 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 110.

4.4 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Jože Mermal.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 16.386.796 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.295.595 glasov, kar pomeni 99,44 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 91.201 glasov, kar pomeni 0,56 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 110.

******

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini                                                                                                

 DelničarŠtevilo delnic Delež vseh glasovalnih pravic v %
1.KAPITALSKA DRUŽBA, D. D.3.493.030 11,14 %
2.SDH, D. D.2.949.876 9,41 %
3.REPUBLIKA SLOVENIJA2.366.016 7,55 %
4.OTP BANKA, D. D.1.542.360 4,92 %
5.LUKA KOPER, D. D.433.970 1,38 %

Novo mesto, 9. 7. 2020         

Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor       

Informacija o stroških v zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil

Skladno z določbo 8.1 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb objavljamo stroške organiziranega zbiranja pooblastil. Strošek organiziranega zbiranja pooblastil znaša 49.300 EUR (obdelava, tisk, poštne storitve).