9. skupščina delničarjev

1. 7. 2004

Na 9. skupščini delniške družbe Krka, d. d., Novo mesto, dne 1. julija 2004, so prisotni delničarji, ki so zastopali 39 odstotkov kapitala, sprejeli vse tri sklepe (3), ki so jih predlagali uprava in nadzorni svet in so navedeni v Sklicu 9. skupščine delniške družbe Krka d. d., Novo mesto.

Na podlagi določila 6.20. točke Statuta družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto uprava družbe sklicuje

9. skupščino delniške družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,

ki bo v četrtek, 1. julija 2004, ob 12. uri v Hotelu Šport na Otočcu ob Krki.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

Dnevni red in predlog sklepov:

1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Jenka, za preštevalca glasov Edvarda Kolenca in Marka Graberskega.

2.Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2003 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2003 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2003

Predlog sklepov:

2.1 Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2003, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.

2.2. Bilančni dobiček za leto 2003 v višini 58.631.913 EUR (14.025.562.720 SIT) se uporabi:
– za dividende po 5,02 EUR (1.200 SIT) bruto na delnico

– za druge rezerve iz dobička

– za prenos v naslednje leto

– za druge namene: udeležbo nadzornega sveta v bilančnem dobičku
16.955.293 EUR (4.055.940.000 SIT)
20.733.090 EUR (4.959.641.327 SIT)
20.733.090 EUR (4.959.641.327 SIT)
210.440 EUR (50.340.066 SIT)

3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 2004 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d. o. o., Ljubljana.

***

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 21. 6. 2004, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred dnem sklicane skupščine na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oz. bo v istem roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo.

Udeleženci se prijavijo v sprejemnici skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost, prevzeli gradivo in sredstva za glasovanje. Dvorana bo zaradi ugotavljanja prisotnosti delničarjev oz. njihovih pooblaščencev ali zastopnikov ter sestave in podpisovanja seznama navzočih oz. zastopanih delničarjev odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Glasovalna sredstva se prevzamejo najmanj pol ure pred začetkom zasedanja.

Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in to vsak delovni dan od 10. do 13. ure, od dne objave sklica do 1. julija 2004.

Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo delničarji lahko sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.

Novo mesto, maj 2004

Krka, d. d., Novo mesto
Miloš Kovačič
predsednik uprave

Opomba:
Za izračun vrednosti v evrih je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na datum skupščine.