21.  skupščina delničarjev

20. 8. 2015

Na podlagi določila 106. in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe objavlja

sklepe 21. skupščine KRKE, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,

ki je bila v četrtek, 20. avgusta 2015.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravice j bilo 19.014.698, kar predstavlja 58,39 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Seji je prisostvoval vabljenih notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

1.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Stojana Zdolška, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2014, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2014 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2014.

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2014, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 18.640.680 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.622.318 glasov, kar pomeni 99,90 % vseh oddanih glasov.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2014 v višini 181.488.404,86 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (2,20 EUR bruto na delnico) 71.638.769,40 EUR

– za druge rezerve iz dobička 54.924.817,73 EUR

– za prenos v naslednje leto 54.924.817,73 EUR                                  

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 30 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 25. avgusta 2015 (presečni datum 2).

Sklep ni bil sprejet. Oddanih je bilo 18.516.788 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.192.231 glasov, kar pomeni 28,04 % vseh oddanih glasov.

Delničarja SDH, d. d. in Kapitalska družba, d. d. sta predložila nasprotni predlog pri točki 2.2, ki se glasi:

2.2 Bilančni dobiček za leto 2014 v višini 181.488.404,86 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (2,50 EUR bruto na delnico) 81.407.692,50 EUR

– za druge rezerve iz dobička 50.040.356,18 EUR

– za prenos v naslednje leto 50.040.356,18 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 30 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 25. avgusta 2015 (presečni datum 2).

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 17.440.666 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.799.618 glasov, kar pomeni 90,59 % vseh oddanih glasov.

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2014 ter ji podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 19.012.448 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 19.000.060 glasov, kar pomeni 99,94 % vseh oddanih glasov.

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2014 ter mu podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 19.012.338 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.097.882 glasov, kar pomeni 95,19 % vseh oddanih glasov.

3. Volitve članov nadzornega sveta družbe – predstavnikov delničarjev 

3.1 Za članico nadzornega sveta družbe, predstavnico delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli prof. dr. Julijana Kristl.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 18.925.017 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.220.090 glasov, kar pomeni 85,71 % vseh oddanih glasov.

3.2 Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli Jože Mermal.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 18.925.436 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.788.656 glasov, kar pomeni 99,28 % vseh oddanih glasov.

3.3 Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli Matej Pirc.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 19.011.877 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.926.529 glasov, kar pomeni 99,55 % vseh oddanih glasov.

3.4 Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli Andrej Slapar.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 19.012.277 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.921.437 glasov, kar pomeni 99,52 % vseh oddanih glasov.

Delničarja SDH, d. d. in Kapitalska družba, d. d. sta predlagala nasprotni predlog pri točki 3.5, ki se glasi:

3.5 Za članico nadzornega sveta družbe, predstavnico delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli Simona Razvornik Škofič.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 15.062.401 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 13.394.066 glasov, kar pomeni 88,92 % vseh oddanih glasov.

3.6 Za članico nadzornega sveta družbe, predstavnico delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli mag. Anja Strojin Štampar, MBA.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 19.012.137 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.960.818 glasov, kar pomeni 99,73 % vseh oddanih glasov.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

4.1 Za revizorja za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 19.012.548 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 19.000.915 glasov, kar pomeni 99,94 % vseh oddanih glasov.

**********

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini:

 Delničarštevilo delnic in glasovalnih pravic delež vseh glasovalnih pravic v %
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D. D.5.312.070 16,31
KAPITALSKA DRUŽBA D. D.3.493.030 10,73
SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA D. D.1.988.992 5,44
HYPO ALPE- ADRIA-BANK D. D.1.122.678 3,40
KDPW512.771 1,23

Novo mesto, 21. 8. 2015

Jože Colarič

predsednik uprave in generalni direktor

****************

Informacija o stroških v zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil

Za 21. skupščino delničarjev je uprava Krke, d. d., Novo mesto organizirano zbirala pooblastila za zastopanje malih delničarjev. Glede na čas zbiranja pooblastil ocenjujemo zbiranje za uspešno, zbrali smo pričakovano število pooblastil. Strošek zbiranja pooblastil znaša približno 25.000 EUR (obdelava, tisk, poštnina). Točen znesek bo znan po prejemu računov.