15. skupščina delničarjev

17. 6. 2010

Na podlagi določila 106.  in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze uprava družbe objavlja

sklepe 15. skupščine delniške družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,
ki je bila v četrtek, 17. junija 2010.

Seji je prisostvoval notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

Sprejeti sklepi:

1.    Otvoritev skupščine delniške družbe in izvolitev delovnih teles skupščine

Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Jenka, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno.

2.    Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2009 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009

2.1.    Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2009, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.

2.2.    Bilančni dobiček za leto 2009 v višini 161.749.148,26 EUR se uporabi:

– za dividende ………………………..37.179.450,00 EUR (1,10 EUR bruto na delnico)
– za druge rezerve iz dobička ……………………………………….62.284.849,13 EUR
– za prenos v naslednje leto ………………………………………….62.284.849,13 EUR


Dividende se delničarjem začno izplačevati v roku 60 dni po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 21. 6. 2010 (presečni datum 2).

Sklepa 2.1. in 2.2. sta bila sprejeta. Oddanih je bilo 13.365.513 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 11.783.739 glasov, kar pomeni 88,17 % od vseh oddanih glasov.

2.3.    Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

Podelitev razrešnice upravi: Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 13.361.223 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 13.344.621 glasov, kar pomeni 99,88 % od vseh oddanih glasov.

Podelitev razrešnice nadzornemu svetu: Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 13.361.963 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 13.345.361 glasov, kar pomeni 99,88 % od vseh oddanih glasov.

3. Obravnava in sprejem sklepa o izvolitvi članov nadzornega sveta

Za člane nadzornega sveta se za dobo 5 let izvolijo:
– prof. dr. Julijana Kristl,
– mag. Jože Lenič,
– Vincenc Manček,
– Mojca Osolnik Videmšek,
– Matjaž Rakovec in
– doc. dr. Sergeja Slapničar.

Mandat nastopijo 21. 6. 2010.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 13.365.513 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 12.114.574 glasov, kar pomeni 90,64 % od vseh oddanih glasov.


4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženi vsebini.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 13.365.513 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 13.356.477 glasov, kar pomeni 99,93 % od vseh oddanih glasov.


5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Za revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,  d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 13.365.513 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 13.163.878 glasov, kar pomeni 99,88 % od vseh oddanih glasov.

****

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Pet največjih delničarjev, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini:

DelničarŠtevilo delnic in glasovalnih pravicDelež vseh glasovalnih pravic v %
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA D.D.5.312.07015,72
KAPITALSKA DRUŽBA D.D.3.493.03010,33
NEW WORLD FUND INC835.4002,47
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.388.3001,15
DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD TRIGLAV STEBER I379.5981,12

Jože Colarič

predsednik uprave in generalni direktor

Novo mesto, 17. junij 2010

 

Povezani dokumenti