8. skupščina delničarjev

Na 8. skupščini delniške družbe Krka, d.d., Novo mesto, ki je bila dne 4. julija 2003, so prisotni delničarji, ki so zastopali 43 odstotkov kapitala, sprejeli naslednje sklepe:

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Jenka, za preštevalca glasov Marka Oblaka in Edvarda Kolenca.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2002 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2002 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2002
Predlog sklepov:

2.1. Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2002, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.

2.2. Bilančni dobiček za leto 2002 v višini 58.843.610 EUR (13.761.978.792 SIT) se uporabi:

  • za dividende po 4,49 EUR (1.050 SIT) bruto/delnico: 15.171.174 EUR (3.548.140.050 SIT)
  • za druge rezerve iz dobička: 21.440.438 EUR (5.014.356.704 SIT)
  • za prenos v naslednje leto: 21.440.438 EUR (5.014.356.704 SIT)
  • za druge namene:
    udeležba uprave v bilančnem dobičku: 608.893 EUR (142.404.104 SIT)
    udeležba nadzornega sveta v bilančnem dobičku: 182.668 EUR (42.721.230 SIT)

Upravi družbe se izplača udeležba v bilančnem dobičku tako, da se ena tretjina izplača v gotovini, dve tretjini pa v delnicah družbe, preračunano po povprečnem enotnem tečaju delnice Krke od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine.

Dividende se delničarjem prično izplačevati v roku 60 dni po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 9. 7. 2003. V istem roku se realizira tudi udeležba uprave in nadzornega sveta v bilančnem dobičku.

2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2002 ter jima podeljuje razrešnico.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

3. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe
Predlog sklepa:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženi vsebini.

Predlog sprememb in dopolnitev statuta je bil dopolnjen z nasprotnim predlogom (nanašajoč se na zmanjšanje števila članov nadzornega sveta, odpravo omejitev glasovalnih pravic in ostalo). Čistopis statuta je na vpogled na sedežu družbe.

Sklep sprejet v predlagani, dopolnjeni obliki.

4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja
Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 2003 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

5. Seznanitev s spremembo članstva v nadzornem svetu
Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da je bila Mihaela Korent izvoljena v nadzorni svet s strani sveta delavcev.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Opomba:
Za izračun vrednosti v evrih je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na datum skupščine.