11. skupščina delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99 z naknadnimi dopolnitvami), uprava družbe objavlja

sklepe 11. skupščine delniške družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,

ki je bila v četrtek, 6. julija 2006.

Na skupščini je bilo navzočega 37,18 % kapitala s pravico glasovanja. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev (izražen v odstotku glede na vse delnice z glasovalno pravico) je bil 31,77 %.

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupščine delniške družbe in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Jenka, za preštevalca glasov Edvarda Kolenca in Marka Graberskega.
Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2005 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.

Predlog sklepov:

2.1. Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2005, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.
2.2.

Bilančni dobiček za leto 2005 v višini 84.525.227 EUR (20.255.287.402 SIT) se uporabi:

 
 • za dividende po 6,89 EUR (1.650 SIT) bruto na delnico
23.272.453 EUR
(5.576.917.500 SIT)
 
 • za druge rezerve iz dobička
30.512.948 EUR
(7.312.000.711 SIT)
 
 • za prenos v naslednje leto
30.512.948 EUR
(7.312.000.711 SIT)
 
 • za druge namene:
  •  
   • udeležba nadzornega sveta v bilančnem dobičku
226.879 EUR
(54.368.480 SIT)
  Dividende se delničarjem začno izplačevati v roku 60 dni po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 11. 7. 2006. V istem roku se realizira tudi udeležba nadzornega sveta v bilančnem dobičku.
2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet z 94,54 % oddanih glasov, kar pomeni 94,54 % na skupščini zastopanega kapitala z glasovalno pravico oziroma 35,15 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

3. Sklep o imenovanju revizorja

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 2006 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno.

4. Uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Letno poročilo družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto se od 1. 1. 2006 dalje pripravlja v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Sklep je bil sprejet soglasno.

5. Določitev sejnine in plačil članom nadzornega sveta v skladu s Kriteriji za članstvo, delo in plačilo nadzornih svetov Združenja članov nadzornih svetov

Določi se:

sejnina za udeležbo na sejah nadzornega sveta:
 • za predsednika nadzornega sveta
 • za člana nadzornega sveta

154.839 SIT

116.129 SIT

646 EUR

485EUR

 

sejnina za udeležbo na sejah odborov nadzornega sveta:
 • za predsednika odbora
 • za člana odbora
 • za predsednika NS za udeležbo na seji odbora

116.129 SIT

77.419 SIT

77.419 SIT

485 EUR

323 EUR

323 EUR

 

mesečno plačilo za delo v nadzornem svetu:
 • za predsednika nadzornega sveta
 • na namestnika predsednika nadzornega sveta
 • za predsednika odbora
 • za člana nadzornega sveta

505.047 SIT

483.245 SIT

439.161 SIT

395.317 SIT

2.108 EUR

2.017 EUR

1.833 EUR

1.650 EUR

Višina sejnine prične veljati z dnem skupščine, mesečno plačilo pa se uporablja od 1. 1. 2006 dalje. Vsi zneski so določeni bruto.

Sklep je bil sprejet z 94,54 % oddanih glasov, kar pomeni 94,54 % na skupščini zastopanega kapitala z glasovalno pravico oziroma 35,15 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

***

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Novo mesto, 7. julij 2006

Jože Colarič
predsednik uprave

Opomba:
Za izračun vrednosti v evrih je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na datum skupščine.