Novice

Novo mesto, 29. julij 2021 – Skupina Krka je v prvem polletju 2021 dosegla prihodke od prodaje v višini 808,6 milijona EUR, kar je 1 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarila 177,4 milijona EUR čistega dobička oziroma 11 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2021 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »V skupini Krka smo v prvem polletju 2021 poslovali uspešno in v skladu s pričakovanji. Zabeležili smo največjo prodajo in največji čisti dobiček v prvem polletju v Krkini zgodovini. Dobičkonosnost poslovanja ohranjamo na visoki ravni. V prvem polletju smo pridobili dovoljenje za trženje 6 novih izdelkov. Pandemija še vedno vpliva na izvajanje marketinških aktivnosti, prav tako je v prvem polletju vplivala na manjšo prodajo nekaterih izdelkov, kot so antibiotiki in sezonski izdelki brez recepta. Da bi poskrbeli za zajezitev širjenja covida-19 in zaščitili zdravje zaposlenih, v sodelovanju z zdravstvenimi službami že od sredine maja za vse zainteresirane zaposlene organiziramo cepljenje v Krkinih prostorih. Še naprej zagotavljamo nemoteno dobavo izdelkov in sledimo začrtanim ciljem. Vesel sem, da je nadzorni svet na včerajšnji seji obravnaval moj predlog za ostale člane uprave ter soglasno imenoval dr. Aleša Rotarja, dr. Vinka Zupančiča in Davida Bratoža tudi za naslednje mandatno obdobje. Krka je v tekočem mandatu uprave dosegala odlične rezultate. V novem mandatu in v enaki sestavi bomo Krko še naprej vodili po začrtani poti inovativne generične farmacevtske družbe, ki uresničuje finančne in trajnostne cilje v dobro vseh njenih deležnikov.«

Pomembnejši podatki o poslovanju

 

Skupina Krka

Družba Krka

v tisoč EUR

1–6/2021

1–6/2020

Indeks

1–6/2021

1–6/2020

Indeks

Prihodki od prodaje

808.585

803.753

101

711.771

783.100

91

– od tega prihodki od prodaje iz pogodb s kupci izdelkov in storitev

806.546

801.847

101

631.970

651.451

97

Bruto dobiček

460.744

485.444

95

403.534

448.608

90

Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA)

255.030

272.925

93

208.650

250.376

83

Dobiček iz poslovanja (EBIT)

200.505

216.688

93

165.980

208.563

80

Dobiček pred davkom (EBT)

207.251

190.275

109

178.114

183.647

97

Čisti dobiček

177.426

160.260

111

154.586

155.512

99

Stroški razvijanja

75.581

73.846

102

73.675

74.260

99

Naložbe

29.503

31.270

94

22.503

20.733

109

Kazalniki poslovanja

 

Skupina Krka

Družba Krka

 

1–6/2021

1–6/2020

1–6/2021

1–6/2020

Bruto dobiček v prihodkih od prodaje

57,0 %

60,4 %

56,7 %

57,3 %

EBITDA v prihodkih od prodaje

31,5 %

34,0 %

29,3 %

32,0 %

EBIT v prihodkih od prodaje

24,8 %

27,0 %

23,3 %

26,6 %

EBT v prihodkih od prodaje

25,6 %

23,7 %

25,0 %

23,5 %

Čisti dobiček v prihodkih od prodaje

21,9 %

19,9 %

21,7 %

19,9 %

Donosnost kapitala (ROE)

19,3 %

18,5 %

16,6 %

17,9 %

Donosnost sredstev (ROA)

15,2 %

14,3 %

13,5 %

14,1 %

Obveznosti/kapital

0,256

0,293

0,215

0,263

Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje

9,3 %

9,2 %

10,4 %

9,5 %

Ustvarili smo 200,5 milijona EUR dobička iz poslovanja, kar je 7 % manj kot v enakem lanskem obdobju. Zaradi ugodnejših valutnih sprememb smo ustvarili pozitivni neto finančni izid v višini 6,7 milijona EUR. Čisti dobiček skupine Krka je znašal 177,4 milijona EUR in je bil 11 % večji kot v enakem lanskem obdobju.

Prodaja

V skupini Krka smo v prvem polletju 2021 ustvarili prihodke od prodaje v višini 808,6 milijona EUR, kar je 1 % več kot v enakem lanskem obdobju. Od tega znašajo prihodki iz pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev 806,5 milijona EUR, razliko pa predstavljajo ostali prihodki od prodaje.

Prodaja izdelkov in storitev po regijah

 

Skupina Krka

v tisoč EUR

1–6/2021

1–6/2020

Indeks

Slovenija

41.772

38.347

109

Jugovzhodna Evropa

112.266

103.534

108

Vzhodna Evropa

276.523

271.688

102

Srednja Evropa

188.903

182.675

103

Zahodna Evropa

159.622

181.572

88

Čezmorska tržišča

27.460

24.031

114

Skupaj

806.546

801.847

101


Po prodaji največja regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa z 276,5 milijona EUR in 34,3-odstotnim deležem. Glede na primerljivo lansko obdobje se je prodaja povečala za 2 %.
V Ruski federaciji smo prodali za 168,2 milijona EUR izdelkov, kar je 7 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju, hkrati pa smo dosegli 10-odstotno rast prodaje v lokalni valuti. V Ukrajini smo prodali za 46,2 milijona EUR izdelkov, kar je 25 % več kot v enakem lanskem obdobju. Rast prodaje smo dosegli tudi na večini ostalih trgov v regiji.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države. V njej smo prodali za 188,9 milijona EUR, kar je 3 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarili 23,4 % prodaje skupine Krka. Vodilni trg v regiji ostaja Poljska, kjer smo prodali za 87,6 milijona EUR izdelkov oziroma 2 % več kot v enakem lanskem obdobju, rast prodaje v poljskih zlotih pa je bila 5-odstotna. Rast smo dosegli tudi na ostalih trgih v regiji, razen v Litvi in Estoniji.

Tretja po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa s 159,6 milijona EUR in 19,8-odstotnim deležem prodaje v skupini Krka. Glede na enako lansko obdobje je bila prodaja 12 % manjša. Na zmanjšanje je vplivala predvsem odsotnost nekaterih javnih razpisov, ki so se iztekli. Povečali pa smo prodajo v Združenem kraljestvu, Franciji, na Irskem in v Avstriji. Največ smo prodali v Nemčiji in Franciji.

V regiji Jugovzhodna Evropa, ki predstavlja 13,9-odstotni delež v prodaji skupine Krka, smo prodali za 112,3 milijona EUR izdelkov, kar je 8 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Največ sta prispevali Romunija in Hrvaška, rast prodaje pa smo zabeležili na vseh regijskih trgih. Največjo absolutno rast prodaje smo dosegli v Bolgariji, Romuniji, Severni Makedoniji in Srbiji.

V Sloveniji smo dosegli 41,8 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 5,2-odstotni delež prodaje skupine Krka. Glavnino, 28,4 milijona EUR, smo dosegli s prodajo izdelkov. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 13,3 milijona EUR in je bila 33 % večja kot v enakem lanskem obdobju.

Na trgih regije Čezmorska tržišča smo prodali za 27,5 milijona EUR izdelkov, kar je 14 % več kot v enakem lanskem obdobju. Ta regija predstavlja 3,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Prodaja izdelkov in storitev po skupinah

 

Skupina Krka

v tisoč EUR

1–6/2021

1–6/2020

Indeks

Izdelki za humano uporabo

748.246

753.174

99

– zdravila na recept

689.129

691.680

100

– izdelki brez recepta

59.117

61.494

96

Veterinarski izdelki

44.960

38.680

116

Zdraviliško-turistične storitve

13.340

9.993

133

Skupaj

806.546

801.847

101


Glavnino prodaje, 85,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka, predstavljajo zdravila na recept. Prodali smo za 689,1 milijona EUR zdravil na recept, kar je na ravni enakega lanskega obdobja. Prodaja je bila večja v vseh regijah, razen v regiji Zahodna Evropa, kjer je bila za 17 % manjša. V regiji Čezmorska tržišča je bila večja za 15 %, v regiji Jugovzhodna Evropa za 10 %, v regiji Slovenija za 5 %, v regiji Srednja Evropa za 4 % in v regiji Vzhodna Evropa za 2 %.

Med vodilnih deset zdravil na recept po prodaji se uvrščajo skupine zdravil z valsartanom (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Co-Vamloset, Valarox), perindoprilom (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa, Roxiper, Roxampex), losartanom (Lorista, Lorista H, Lorista HD, Tenloris), atorvastatinom (Atoris), pantoprazolom (Nolpaza), rosuvastatinom (Roswera, Co-Roswera), esomeprazolom (Emanera), kandesartanom (Karbis, Karbicombi, Kandoset), enalaprilom (Enap, Enap H, Enap HL, Elernap) in tramadolom (Doreta, Tadol). Ta zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje zmanjšala za 4 %, smo ustvarili 59,1 milijona EUR (7,3-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 16-odstotni rasti prodali za 45 milijonov EUR (5,6-odstotni delež v skupni prodaji). Terme Krka so prodale za 13,3 milijona EUR storitev, kar je 33 % več kot v enakem lanskem obdobju.

Razvoj in raziskave

V letu 2021 nameravamo pridobiti registracije za 16 novih izdelkov, z dodatnimi razvojnimi aktivnostmi pa bomo zagotavljali višjo kakovost in varnost uveljavljenih izdelkov.

V prvem polletju smo ponudbo izdelkov dopolnili s 6 novimi izdelki. Med zdravili na recept smo registrirali antidiabetično kombinacijo Vimetso/Vildakombi (vildagliptin, metformin), onkološki zdravili Abirateron Krka (abirateron) in Sunitinib Krka (sunitinib), analgetik Apeneta/Adoben (tapentadol) in antibiotik Hiconcil (amoksicilin) v novi farmacevtski obliki. Med veterinarskimi izdelki smo registrirali antibiotično kombinacijo Cladaxxa/Twinox (amoksicilin, klavulanska kislina).

Za vse skupine izdelkov smo po različnih registracijskih postopkih v različnih državah pridobili 440 novih registracij. Stroški razvijanja so znašali 75,6 milijona EUR, kar predstavlja 9,3 % prihodkov od prodaje in 2-odstotno rast glede na enako lansko obdobje.

Vlaganja in naložbe

V prvem polletju 2021 smo v skupini Krka za naložbe namenili 29,5 milijona EUR, kar je na podobni ravni kot v lanskem prvem polletju. Vlagali smo predvsem v razvoj, povečanje proizvodnje in njeno tehnološko posodobitev, zagotavljanje kakovosti in v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu. V letošnjem letu načrtujemo, da bomo za naložbe namenili 73 milijonov EUR, kar je nekoliko manj od prvotnih načrtov in podobno kot lansko leto.

V sodobnem obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2 v Novem mestu zaradi potreb po povečanju zmogljivosti dodajamo novo tehnološko opremo. Nadaljujemo tudi opremljanje nove pakirnice, ki smo ga začeli v letu 2019. Vgradili smo visokoavtomatizirane in robotizirane pakirne linije. Celotna naložba je ocenjena na 41 milijonov EUR, v prvem polletju letošnjega leta smo zanjo porabili 6,5 milijona EUR. Ko bo Notol 2 tehnološko opremljen, bomo v njem lahko proizvedli 5 milijard tablet in zapakirali 8 milijard tablet na leto.

V Krškem načrtujemo gradnjo novih zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo farmacevtskih učinkovin. Projektna dokumentacija je že pripravljena, potekajo pa postopki za pridobitev dovoljenj za gradnjo Sinteze 2 in Kemijsko-analitskega centra. Zgradili bomo tudi manjše tehnološke in infrastrukturne objekte, ki so potrebni za zagotavljanje proizvodnega procesa. Naložba je ocenjena na 163 milijonov EUR. Z njo sledimo Krkini strategiji vertikalne integracije od razvoja izdelka do njegove proizvodnje.

V Obratu za proizvodnjo trdnih oblik (OTO) poteka 26 milijonov EUR vredna naložba v dodatne zmogljivosti za pripravo zmesi in za granulacijo pri tabletiranju ter v logistične zmogljivosti.

Tudi v razvojno-kontrolnih centrih (RKC) poteka več naložb v skupni vrednosti 8,2 milijona EUR.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra na severozahodu Moskve. V njej proizvedemo 75 % izdelkov, ki jih prodamo v Ruski federaciji, kjer imamo status domačega proizvajalca. V naslednjih letih bomo proizvodne in laboratorijske zmogljivosti še povečali. Naložba je ocenjena na 35 milijonov EUR, v letu 2021 bomo zanjo namenili 9 milijonov EUR.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec junija 11.607 zaposlenih, od tega v tujini 5367, kar je dobrih 46 % vseh zaposlenih. 51 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 207 je doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.524 zaposlenih.

S štipendiranjem zagotavljamo kontinuiran prihod novih talentiranih sodelavcev. Konec junija smo imeli 111 štipendistov, pretežno s področja farmacije in kemije. Štipendije podeljujemo tudi študentom z drugih področij, ki so zanimiva za Krko. Ob Krkini podpori je konec junija študiralo 241 zaposlenih, od tega 40 na podiplomski stopnji.

Delnica in delničarji

Tečaj delnice družbe Krka na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2021 znašal 103,5 EUR, kar je 13,2 % več kot konec leta 2020. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 3,4 milijarde EUR.

Konec junija je imela Krka 47.129 delničarjev. V prvem polletju se je nekoliko povečal delež lastništva slovenskih fizičnih oseb, pravnih oseb in skladov ter lastnih delnic. Delež mednarodnih vlagateljev se je zmanjšal za 0,7 odstotne točke.

V prvem polletju 2021 je Krka pridobila 72.548 lastnih delnic. 30. 6. 2021 je imela 1.614.322 lastnih delnic, kar je predstavljalo 4,923 % osnovnega kapitala.

Imenovanje uprave za naslednji 6-letni mandat

Krkino upravo v skladu s statutom sestavljajo štirje člani in delavski direktor. Članom Krkine uprave in delavski direktorici 31. 12. 2021 poteče šestletni mandat. Nadzorni svet družbe je na seji 27. 1. 2021 Jožeta Colariča imenoval za predsednika uprave in generalnega direktorja tudi za naslednji šestletni mandat. Zadolžil ga je, da nadzornemu svetu pripravi predlog za imenovanje ostalih članov uprave.

O predlogu predsednika uprave je nadzorni svet razpravljal na včerajšnji seji in soglasno imenoval člane uprave v tekočem mandatu, dr. Aleša Rotarja, dr. Vinka Zupančiča in Davida Bratoža, za člane uprave tudi v naslednjem mandatu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027.

Predlog za delavskega direktorja – člana uprave bo nadzorni svet na predlog sveta delavcev obravnaval na naslednji redni seji, 17. 11. 2021.