Novice

Skupina Krka je v prvem četrtletju 2021 dosegla prihodke od prodaje v višini 395,8 milijona EUR, kar je 14 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarila 86,4 milijona EUR čistega dobička oziroma 1 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju 2021 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »V skupini Krka smo v prvem četrtletju 2021 poslovali uspešno in v skladu s pričakovanji. Zabeležili smo drugo največjo prodajo v prvem četrtletju in največji četrtletni čisti dobiček v Krkini zgodovini. Lansko prvo četrtletje je bilo specifično zaradi velikega povečanja povpraševanja, do katerega je prišlo med prvim valom pandemije covida-19, in s tem tudi prodaje. Na drugi strani so se zaradi vpliva pandemije lani zmanjšale nekatere vrste stroškov, kar je še povečalo dobiček iz poslovanja skupine Krka. Zaradi tega izidi lanskega in letošnjega prvega četrtletja niso neposredno primerljivi. Če poslovanje v prvem četrtletju 2021 primerjamo s poslovanjem v prvem četrtletju 2019, je bila prodaja skupine Krka letos večja za 5 %, dobiček iz poslovanja za 33 % in čisti dobiček za 23 %. Dobičkonosnost poslovanja ohranjamo na visoki ravni. Pandemija še vedno vpliva na izvajanje marketinških aktivnosti, prav tako je v prvem četrtletju vplivala na manjšo prodajo nekaterih skupin izdelkov, kot so antibiotiki in sezonski izdelki brez recepta, ter zdraviliško-turističnih storitev. Za razvoj in raziskave smo namenili 9,9 % prihodkov od prodaje, še naprej pa skrbimo za zdravje in zaščito zaposlenih, zagotavljamo nemoteno dobavo vseh izdelkov in sledimo začrtanim ciljem.«

Pomembnejši podatki o poslovanju

 

Skupina Krka

Družba Krka

v tisoč EUR

1–3/2021

1–3/2020

Indeks

1–3/2021

1–3/2020

Indeks

Prihodki od prodaje

395.797

462.852

86

357.257

434.883

82

– od tega prihodki od prodaje iz pogodb s kupci izdelkov in storitev

394.523

461.729

85

307.264

371.258

83

Bruto dobiček

228.022

277.759

82

208.794

253.040

83

Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA)

123.580

162.039

76

108.411

147.014

74

Dobiček iz poslovanja (EBIT)

96.260

133.926

72

87.049

126.154

69

Dobiček pred davkom (EBT)

101.147

101.187

100

91.595

94.776

97

Čisti dobiček

86.355

85.182

101

79.495

83.375

95

Stroški razvijanja

39.091

37.618

104

38.704

38.052

102

Naložbe

9.779

14.888

66

7.902

9.808

81

 

Kazalniki poslovanja

 

Skupina Krka

Družba Krka

 

1–3/2021

1–3/2020

1–3/2021

1–3/2020

Bruto dobiček v prihodkih od prodaje

57,6 %

60,0 %

58,4 %

58,2 %

EBITDA v prihodkih od prodaje

31,2 %

35,0 %

30,3 %

33,8 %

EBIT v prihodkih od prodaje

24,3 %

28,9 %

24,4 %

29,0 %

EBT v prihodkih od prodaje

25,6 %

21,9 %

25,6 %

21,8 %

Čisti dobiček v prihodkih od prodaje

21,8 %

18,4 %

22,3 %

19,2 %

Donosnost kapitala (ROE)

19,2 %

20,2 %

17,4 %

19,6 %

Donosnost sredstev (ROA)

15,1 %

15,3 %

14,2 %

15,4 %

Obveznosti/kapital

0,263

0,324

0,220

0,257

Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje

9,9 %

8,1 %

10,8 %

8,7 %

Ustvarili smo 96,3 milijona EUR dobička iz poslovanja, kar je 28 % manj kot v enakem lanskem obdobju ter
33 % več kot v prvem četrtletju 2019. Zaradi ugodnejših valutnih sprememb smo ustvarili pozitivni neto finančni izid v višini 4,9 milijona EUR. Čisti dobiček skupine Krka je znašal 86,4 milijona EUR in je bil 1 % večji kot v enakem lanskem obdobju ter 23 % večji kot v prvem četrtletju 2019.

Prodaja

V skupini Krka smo v prvem četrtletju 2021 ustvarili prihodke od prodaje v višini 395,8 milijona EUR, kar je 14 % manj kot v enakem lanskem obdobju. Od tega znašajo prihodki iz pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev 394,5 milijona EUR, razliko pa predstavljajo ostali prihodki od prodaje. V primerjavi s prvim četrtletjem 2019 smo prodajo izdelkov in storitev povečali za 5 %.

Prodaja izdelkov in storitev po regijah

 

Skupina Krka

v tisoč EUR

1–3/2021

1–3/2020

Indeks 21/20

1–3/2019

Indeks 21/19

Slovenija

18.270

23.325

78

22.006

83

Jugovzhodna Evropa

53.276

63.794

84

50.409

106

Vzhodna Evropa

132.122

153.082

86

122.091

108

Srednja Evropa

97.805

113.706

86

85.862

114

Zahodna Evropa

80.535

94.312

85

84.285

96

Čezmorska tržišča

12.515

13.510

93

12.635

99

Skupaj

394.523

461.729

85

377.288

105

Po prodaji največja regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 132,1 milijona EUR in 33,5-odstotnim deležem. Glede na primerljivo lansko obdobje se je prodaja zmanjšala za 14 %, glede na prvo četrtletje 2019 pa je bila 8 % večja. V Ruski federaciji smo prodali za 79,4 milijona EUR izdelkov, kar je 18 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju, hkrati pa smo dosegli 5-odstotno rast prodaje v lokalni valuti. V Ukrajini smo prodali za 22 milijonov EUR izdelkov, kar je 12 % manj kot v enakem lanskem obdobju. Rast prodaje smo dosegli v Uzbekistanu, Azerbajdžanu, Armeniji, Gruziji, Mongoliji in Turkmenistanu.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države. V njej smo prodali za 97,8 milijona EUR, kar je 14 % manj kot v enakem lanskem obdobju in 14 % več kot v prvem četrtletju 2019, ter ustvarili 24,8 % prodaje skupine Krka. Vodilni trg v regiji ostaja Poljska, kjer smo prodali za 47,5 milijona EUR izdelkov oziroma 9 % manj kot v enakem lanskem obdobju. Manjšo rast prodaje smo dosegli v Latviji.

Tretja po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa z 80,5 milijona EUR in 20,4-odstotnim deležem prodaje v skupini Krka. Glede na enako lansko obdobje je bila prodaja za 15 % manjša. Največ smo prodali v Nemčiji, Skandinaviji in Franciji, največjo absolutno prodajno rast pa smo dosegli v Franciji.

V regiji Jugovzhodna Evropa, ki predstavlja 13,5-odstotni delež v prodaji skupine Krka, smo prodali za 53,3 milijona EUR izdelkov, kar je 16 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju in 6 % več kot v prvem četrtletju 2019. Največ sta prispevali Romunija in Hrvaška, rast pa smo zabeležili v Srbiji, na Kosovu, v Albaniji in Črni gori.

V Sloveniji smo dosegli 18,3 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 4,6-odstotni delež prodaje skupine Krka. Glavnino, 13,4 milijona EUR, smo dosegli s prodajo izdelkov. Ključna so bila zdravila na recept, ki so z 9,4 milijona EUR predstavljala 70 % prodaje izdelkov. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 4,9 milijona EUR in je bila 30 % manjša kot v enakem lanskem obdobju.

Na trgih regije Čezmorska tržišča smo prodali za 12,5 milijona EUR izdelkov, kar je 7 % manj kot v enakem lanskem obdobju in na ravni prvega četrtletja 2019. Ta regija predstavlja 3,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

 

Prodaja izdelkov in storitev po skupinah

 

Skupina Krka

v tisoč EUR

1–3/2021

1–3/2020

Indeks 21/20

1–3/2019

Indeks 21/19

Izdelki za humano uporabo

368.010

432.600

85

351.142

105

– zdravila na recept

340.921

389.389

88

314.367

108

– izdelki brez recepta

27.089

43.211

63

36.775

74

Veterinarski izdelki

21.656

22.221

97

17.646

123

Zdraviliško-turistične storitve

4.857

6.908

70

8.500

57

Skupaj

394.523

461.729

85

377.288

105

 

V skupini Krka smo prodali za 340,9 milijona EUR zdravil na recept, kar je 12 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju in 8 % več kot v prvem četrtletju 2019. Zdravila na recept predstavljajo 86,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem je bila prodaja manjša v vseh regijah: v regiji Čezmorska tržišča za 5 %, regiji Vzhodna Evropa za 9 %, regijah Srednja Evropa in Slovenija za 12 %, regiji Jugovzhodna Evropa za 14 % in regiji Zahodna Evropa za 18 %.

Med vodilnih deset zdravil na recept po prodaji se uvrščajo skupine zdravil z valsartanom (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Co-Vamloset, Valarox), perindoprilom (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa, Roxiper, Roxampex), losartanom (Lorista, Lorista H, Lorista HD, Tenloris), atorvastatinom (Atoris), pantoprazolom (Nolpaza), rosuvastatinom (Roswera,
Co-Roswera), esomeprazolom (Emanera), kandesartanom (Karbis, Karbicombi, Kandoset), enalaprilom (Enap, Enap H, Enap HL, Elernap) in tramadolom (Doreta, Tadol). Ta zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje zmanjšala za 37 %, smo ustvarili 27,1 milijona EUR (6,9-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 3-odstotnem padcu prodali za 21,7 milijona EUR (5,5-odstotni delež v skupni prodaji). Skupina Terme Krka je v izrednih razmerah poslovanja zaradi razglašene epidemije covida-19 prodala za 4,9 milijonov EUR storitev, kar je 30 % manj kot v enakem lanskem obdobju.

Razvoj in raziskave

V letu 2021 nameravamo pridobiti registracije za 16 novih izdelkov, z dodatnimi razvojnimi aktivnostmi pa bomo zagotavljali višjo kakovost in varnost uveljavljenih izdelkov.

V prvem četrtletju 2021 smo za vse skupine uveljavljenih izdelkov z različnimi registracijskimi postopki pridobili 118 novih registracij. Vložili smo dokumentacijo za okoli 8000 variacij in pridobili registracije za skoraj 8300 že vloženih variacij.

Prilagodili smo se zahtevam nove izdaje ruske farmakopeje (GF 14) in smo do sedaj vložili dokumentacijo za registracijo več kot 170 izdelkov.

Tudi v tem obdobju smo veliko pozornost namenili varnosti in preverjanju tveganja v vseh procesih razvoja, proizvodnje in uporabe tako učinkovin kot končnih izdelkov.

Stroški razvijanja so v prvem četrtletju znašali 39,1 milijona EUR, kar predstavlja 9,9 % prihodkov od prodaje in 4‑odstotno rast glede na enako lansko obdobje.

Vlaganja in naložbe

V prvem četrtletju 2021 smo v skupini Krka za naložbe namenili 9,8 milijona EUR, od tega 7,9 milijona EUR v obvladujoči družbi. Vlagali smo predvsem v razvoj, povečanje proizvodnje in njeno tehnološko posodobitev, zagotavljanje kakovosti in v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu.

V sodobnem obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2 v Novem mestu zaradi potreb po povečanju zmogljivosti nabavljamo dodatno tehnološko opremo. Nadaljujemo tudi opremljanje nove pakirnice, ki smo ga začeli v letu 2019. Vgradili smo že dvanajst visokoavtomatiziranih in robotiziranih pakirnih linij in načrtujemo, da bomo v dveh letih kupili in zagnali še dodatne linije. Celotna naložba je ocenjena na 41 milijonov EUR. Ko bo Notol 2 tehnološko opremljen, bomo v njem lahko proizvedli 5 milijard tablet in zapakirali 8 milijard tablet na leto.

V proizvodnem obratu v Ljutomeru smo z nakupom visoko zmogljive pakirne linije zagotovili dodatne zmogljivosti za pakiranje pastil in tablet. V skladu s standardi dobre skladiščne prakse ter varnosti in zdravja pri delu smo preuredili priročno skladišče in vgradili požarne škropilnike ter tako poskrbeli za požarno zaščito. Za naložbi smo namenili 5,7 milijona EUR.

V Krškem načrtujemo gradnjo novih zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo farmacevtskih učinkovin. Projektna dokumentacija je že pripravljena. Potekajo postopki za pridobitev dovoljenj za gradnjo obrata Sinteza 2 in
Kemijsko-analitskega centra. Zgradili bomo tudi manjše tehnološke in infrastrukturne objekte, ki so potrebni za zagotavljanje proizvodnega procesa. Naložba je ocenjena na 163 milijonov EUR. Z njo sledimo Krkini strategiji vertikalne integracije od razvoja izdelka do njegove prodaje.

V Obratu za proizvodnjo trdnih oblik (OTO) poteka 21 milijonov EUR vredna naložba v dodatne zmogljivosti za pripravo zmesi in za granulacijo pri dvoslojnem tabletiranju ter v logistične zmogljivosti.

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni je predvidena gradnja pakirnega centra. Priprava projektne dokumentacije in pridobivanje soglasij za gradnjo že potekata.

Tudi v razvojno-kontrolnih centrih (RKC) poteka več naložb v skupni vrednosti 8,2 milijona EUR.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra na severozahodu Moskve. V njej proizvedemo 75 % izdelkov, ki jih prodamo v Ruski federaciji, kjer imamo status domačega proizvajalca. V naslednjih letih bomo proizvodne in laboratorijske zmogljivosti še povečali. Naložba je ocenjena na 35 milijonov EUR, v letu 2021 bomo zanjo namenili 9 milijonov EUR.

Konec leta 2017 smo v Ningbu na Kitajskem z lokalnim partnerjem Menovo ustanovili skupno družbo Ningbo Krka Menovo. Tudi v letu 2021 bomo nadaljevali nabavo proizvodne opreme in opreme za kontrolo kakovosti. V družbi proizvajamo izdelke za trge zunaj Kitajske, od januarja letos pa tudi prvi izdelek za kitajski trg.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec marca 11.639 zaposlenih, od tega v tujini 5375, kar je 46 % vseh zaposlenih. 51 % zaposlenih v skupini Krka ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 204 so doktorji znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.539 zaposlenih.

S štipendiranjem zagotavljamo kontinuiran prihod novih talentiranih sodelavcev. Konec marca smo imeli 109 štipendistov, pretežno s področja farmacije in kemije. Štipendije podeljujemo tudi študentom z drugih področij, ki so zanimiva za Krko. Ob Krkini podpori je konec marca študiralo 150 zaposlenih, od tega 42 na podiplomski stopnji.

Delnica in delničarji

Tečaj delnice družbe Krka na Ljubljanski borzi je 31. 3. 2021 znašal 94,60 EUR, kar je 3,5 % več kot konec leta 2020. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 3,1 milijarde EUR.

Konec marca je imela Krka 47.201 delničarjev. V prvem četrtletju sta se povečala deleža slovenskih fizičnih oseb in lastnih delnic. Delež pravnih oseb in skladov je ostal nespremenjen, delež mednarodnih vlagateljev se je zmanjšal za 0,4 odstotne točke.

V prvem četrtletju 2021 je Krka pridobila 30.443 lastnih delnic. 31. 3. 2021 je imela 1.572.217 lastnih delnic,
kar predstavlja 4,794 % osnovnega kapitala.

Poslovanje v nadaljevanju leta 2021

Uspešnost poslovanja v letu 2021 bo še naprej odvisna tudi od pandemije covida-19 in globalnega okrevanja po njenem koncu. Čeprav so dogodki in procesi, povezani s pandemijo, še vedno nepredvidljivi, potekajo v Krki vse ključne aktivnosti (razvoj, nabava, proizvodnja, prodaja) v skladu z načrtovanimi cilji za leto 2021 in ključnimi strateškimi usmeritvami.