Sponzorstva in donacije

Družbena odgovornost je ena od Krkinih temeljnih usmeritev. V skladu s svojim temeljnim poslanstvom večino sponzorskih in donatorskih sredstev namenjamo projektom, povezanim z zdravjem in kakovostjo življenja.

Največ sponzorskih in donatorskih sredstev namenjamo za šport, kulturo, zdravstvo, znanost, izobraževanje in humanitarne dejavnosti. Podpiramo tudi tiste, ki s svojim delovanjem pripomorejo k varovanju naravnega okolja. V letu 2019 smo za sponzorstva in donacije namenili 0,26 % prihodkov od prodaje in pri uresničevanju ciljev ponovno pomagali več kot 850 nepridobitnim ustanovam, društvom in organizacijam.

S sponzoriranci ustvarjamo partnerske odnose. Poleg denarne pomoči svojim partnerjem ponudimo tudi organizacijsko podporo in sodelovanje zaposlenih v posameznih projektih. Od leta 2007 organiziramo tudi srečanje Krkinih sponzorirancev, kjer jim podrobneje predstavimo strategijo pojavljanja Krke ter pretehtamo skupne dosežke in nove možnosti sodelovanja.

V poslovnem razmišljanju Krke je podpora družbenega okolja trajni element, ki na eni strani ohranja in utrjuje dobre odnose z različnimi javnostmi, na drugi pa povečuje tudi pripadnost zaposlenih, saj so številni zaposleni ali njihovi otroci člani različnih klubov in društev.

Vloge za sponzoriranje in donacije 

Vloga za sponzoriranje ali donacijo naj vsebuje natančno in jasno predstavitev projekta, njegov namen in cilj. Prosimo, da navedete finančne in časovne okvire projekta, ciljne skupine ter možnosti za promocijo sponzorja. Cilje povežite s Krkinimi cilji in s cilji promocije Krkinih izdelkov oziroma blagovnih znamk. Vsaka vloga mora obvezno vsebovati kratek povzetek projekta, priloženo pa mora biti gradivo z daljšo obrazložitvijo (pptx, video, dodatna dokumentacija).

Prosimo, da v vlogi navedete še uradne podatke (organizacijo, davčno številko, matično številko, številko računa, osebo, ki zastopa vlagatelja). Vloga mora biti naslovljena na Krko, d. d., Novo mesto. Nepopolnih vlog ne bomo mogli obravnavati.

Poslana vloga za sponzoriranje ali donacijo pomeni, da prosilec (klub, društvo, ustanova) potrjuje, da z ustreznimi ukrepi skrbi za svojo plačilno disciplino ter da člani organov vodenja in nadzora niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.

Vlogo pošljite na elektronski naslov druzbena.odgovornost@krka.biz ali po pošti na naslov

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto
Služba za odnose z javnostmi
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto

V Krki, d. d., Novo mesto vloge za sponzoriranje ali donacijo obravnava komisija za sponzorstva in donacije. O odločitvi komisije vas bomo v najkrajšem času obvestili po elektronski pošti.