Okoljska politika nas zavezuje

Okoljska politika

Okoljska politika pomeni Krkino zavezo k trajnostnemu razvoju in zmanjševanju vseh vplivov na okolje. Za uresničevanje te zaveze bomo tudi v prihodnje:

 • skrb za okolje vključevali v najzgodnejše razvojne aktivnosti in projekte;
 • skrbeli za učinkovito rabo vode, energentov, surovin in ostalih virov;
 • z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami in drugimi ukrepi v največji možni meri preprečevali oziroma zmanjševali vplive na okolje v celotnem življenjskem ciklu izdelkov;
 • v tehnologijah, kjer je to možno, nevarne snovi zamenjali z manj nevarnimi;
 • zmanjševali tveganje za nastanek izrednih dogodkov in izboljševali postopke za ukrepanje v takih primerih;
 • redno nadzorovali vplive na okolje;
 • z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih povečevali njihovo zavest o varstvu okolja;
 • zaposlene in ostale zainteresirane obveščali o stanju in dosežkih pri ravnanju z okoljem;
 • dosledno zagotavljali skladnost z zakonskimi in drugimi zahtevami, ki jih je Krka sprejela;
 • vplivali na odgovoren odnos do okolja pri pogodbenih partnerjih, kolikor bo to mogoče;
 • s sistematičnim postavljanjem okoljskih ciljev in programov izboljševali stanje v okolju;
 • širili zaveze okoljske politike v Krkina podjetja v tujini.