Obvladovanje emisij

Odpadne vode

Pomemben vpliv na okolje ima tudi ravnanje z odpadnimi vodami, česar se zavedamo tudi v Krki. Čiščenje odpadnih vod varuje površinske in podzemne vode pred organskim in mikrobiološkim onesnaženjem ter vnosom dušikovih in fosforjevih snovi, zato je v Krki skrb za čim bolj celovito in učinkovito čiščenje ena od prednostnih nalog pri varovanju okolja. S strokovnim in timskim delom skrbimo, da na vseh proizvodnih lokacijah dolgoročno ohranjamo kakovost voda. Odpadne vode v Ločni čistimo na lastni, sodobni industrijski čistilni napravi, ki sledi zahtevam, določenim na podlagi najboljših razpoložljivih tehnologij (best available techniques, BAT) na tem področju, odpadne vode dislociranih obratov pa čistimo na visokoučinkovitih skupnih komunalnih čistilnih napravah. Skupno količino enot obremenitve (EO) smo v primerjavi z letom 2018 povečali za 26 %, saj so bile odpadne vode zaradi povečanega obsega proizvodnje bolj obremenjene. Samo na lastni čistilni napravi v Ločni smo iz vode odstranili 218 ton več organskega onesnaženja (izraženo kot vrednost KPK) kot v letu 2018 in pri tem dosegli 92,2-odstotno učinkovitost čiščenja.

Čeprav literatura navaja, da je delež farmacevtskih učinkovin, ki prehajajo v vode iz farmacevtske proizvodnje, majhen v primerjavi z deležem, ki pride od končnih uporabnikov, smo dobro obvladovano področje čiščenja odpadnih vod nadgradili z ocenami nevarnosti posameznih učinkovin in snovi. Na podlagi izračunane nevarnosti opredelimo načine ravnanja z odpadnimi vodami, dodatne ukrepe, če so potrebni, in način ravnanja z odpadki. Za nekatere farmacevtske učinkovine, ki predstavljajo večje tveganje za okolje, smo s pomočjo zunanjih partnerjev razvili zahtevne analizne metode spremljanja vsebnosti v odpadnih vodah.

Odpadki

V Krki na področju odpadkov sledimo zakonodajnim usmeritvam in zahtevam. Skrbimo za preprečevanje nastajanja odpadkov ter dajemo prednost pripravi odpadkov za ponovno uporabo. Odpadki so pomemben vir surovin in energije, zato posebno pozornost namenjamo ločenemu zbiranju od izvora naprej, torej od točke, kjer odpadek nastane. Z nenehnim izboljševanjem sistema ravnanja z odpadki ter povečevanjem količin ločeno zbranih odpadnih materialov smo dosegli postavljene cilje. Količino odpadkov, odloženih na odlagališče, smo v primerjavi z letom 2018 zmanjšali za 3 %. Izboljšali smo sistem ločenega zbiranja sestavljenih materialov iz aluminija in plastike. Ločeno smo zbrali 451 ton odpadkov in jih predali predelovalcu. Pridobil je 166 ton aluminija in 256 ton plastike, ki jih kot surovino prodaja za nadaljnjo predelavo. Tako smo prispevali k uresničevanju krožnega gospodarstva pri ravnanju z odpadki. Z učinkovitim vodenjem tehnologije aerobne stabilizacije odpadnega blata smo količino blata, ki nastaja pri čiščenju odpadnih vod, kljub povečani obremenitvi odpadnih vod ohranili na ravni iz leta 2018. Tveganja, povezana s prevzemom in odstranjevanjem nekaterih vrst odpadkov, so se v Sloveniji nadaljevala tudi v letu 2019. Da bi prepoznana tveganja bolje obvladovali, smo razpršili tokove ravnanja z odpadki in poslovno sodelovanje razširili na več slovenskih in tujih zbiralcev in odstranjevalcev teh odpadkov. Dobre rezultate lahko dosegamo le z odgovornim delom vseh zaposlenih, zato je bilo pomemben del naših aktivnosti tudi redno izobraževanje o ravnanju z odpadki.

Emisije v zrak

Kakovost zraka je eden od najpomembnejših vidikov stanja okolja, saj na naše zdravje in kakovost življenja vpliva bolj kot drugi okoljski dejavniki. Zato je omejevanje emisij v zrak ena od prednostnih nalog pri varstvu okolja. V Krki te emisije zmanjšujemo s čistilnimi napravami na vseh izpustih, ki so potencialni vir onesnaževanja. Z učinkovitimi odpraševalnimi sistemi, filtri, vodnimi pralniki, kondenzacijskimi kolonami in napravami za termično oksidacijo odpadnih plinov emisije zmanjšujemo pod zakonsko določene mejne vrednosti oziroma do stopnje, ki jo omogoča najboljša razpoložljiva tehnika.

Z napravami za termično oksidacijo odpadnega zraka zagotavljamo zelo učinkovito odstranjevanje organskih snovi in najmanjše možne emisije teh snovi v zrak, z absolutno filtracijo zraka na vseh prašnih izpustih v zrak pa zagotavljamo popolno oziroma več kot 99,7-odstotno odstranitev vseh prašnih delcev.

Hrup

Industrija je kljub raznovrstni dejavnosti eden od manjših onesnaževalcev okolja s hrupom. V Krki minimalne emisije hrupa zagotavljamo z ustrezno opremo, protihrupnimi zaščitami, električnim napajanjem agregatov za hlajenje tovornih vozil in premestitvijo tovornih vozil v notranjost proizvodnega območja. S temi ukrepi dosegamo, da so rezultati meritev v skladu z zakonodajo.