Energija

Razvoj Krke pomeni tudi investiranje v rešitve na področju učinkovite rabe energije in izkoriščanja obnovljivih virov, s čimer udejanjamo odgovornost do okolja in skrbimo za višjo kakovost življenja vsakega od nas.

TR91SI-trajnostni-razvoj-okolje-naravni-viri-energija-Krka-energija-c1640x920-M21

Svojih naložb ne usmerjamo le v doseganje čim boljših poslovnih rezultatov, temveč tudi v učinkovito rabo energije, energetsko učinkovito investiranje in vzdrževanje.

Kot glavne vire energije uporabljamo:

  • zemeljski plin,
  • utekočinjeni naftni plin,
  • električno energijo in
  • ekstra lahko kurilno olje kot nadomestno gorivo.

Z električno energijo se oskrbujemo iz javnega elektroenergetskega omrežja, z lastno proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, kot je sončna elektrarna, ter iz soproizvodnje toplotne in električne energije na zemeljski plin.

ODGOVORNO RAVNAMO Z VIRI ENERGIJE

45 000 t
CO2 izpustov
manj na letni ravni
50 GWh+
električne energije in zemeljskega plina
prihranimo na leto
14 %
porabljene električne energije
proizvedemo z lastnimi alternativnimi viri

Od leta 2021 se v Krki oskrbujemo s čistimi brezogljičnimi viri električne energije, kar pomeni, da s svojo dejavnostjo v Sloveniji ne povzročamo posrednih emisij CO2 v okolje. S tem smo na letni ravni znižali izpuste za 45 000 t CO2. To je podobno, kot bi zasadili 170 000 dreves.

Z izboljšavami energetske učinkovitosti, ki so rezultat večletnih sistematičnih aktivnosti in investicij, povprečno prihranimo več kot 500 GWh električne energije in zemeljskega plina na leto. 14 % porabljene električne energije proizvedemo z lastnimi alternativnimi viri.

Specifična raba energije glede na proizvajalne stroške (MJ/EUR)

Specifične rabe energije glede na proizvajalne stroške v zadnjih letih ne povečujemo.

1,60 2019 1,55 2020 1,55 2021 1,41 2022 1,13 2023

Specifična raba energije glede na količino proizvodnje (TJ/mrd kosov)

79 2019 75 2020 75 2021 72 2022 68 2023

KORISTNA IZRABA STRANSKE TOPLOTE

Kot stranski produkt različnih proizvodnih in energetskih sistemov nastaja toplota, katere energijo v največji možni meri izkoriščamo za ogrevanje vode.

Za pripravo ogrevne vode porabimo kar 54 % (24 GWh) manj zemeljskega plina. To nam omogočajo:

  • stranska toplota iz kompresorske postaje, dimnih plinov parnih kotlov in različnih odparkov parnega sistema,
  • kondenzacijska toplota hladilnih agregatov,
  • soproizvodnja toplote in električne energije.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

VODA

Z vodnimi viri ravnamo odgovorno.

VEČ

OKOLJSKA POLITIKA

Skrb za naravno okolje je ena od naših temeljnih vrednot.

VEČ

ZMANJŠUJEMO VPLIVE NA OKOLJE

Zavezani smo nenehnemu zmanjševanju vseh vplivov na okolje.

VEČ