17. 11. 2022

Krka je objavila rezultate poslovanja v obdobju januar–september 2022

16 min. branja

Novo mesto, 17. november 2022 – Skupina Krka je v obdobju januar–september 2022 ustvarila prihodke od prodaje v višini 1 milijarde 242,2 milijona EUR, kar je 6 % več kot v enakem lanskem obdobju, in 301,7 milijona EUR čistega dobička, kar je 26 % več kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar–september 2022 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je ob tej priložnosti povedal: »V skupini Krka smo v prvih devetih mesecih letošnjega leta poslovali uspešno. Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini Krkinih ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev. Hkrati smo zabeležili do sedaj največji čisti dobiček v tem obdobju. Razmere na vzhodu Evrope ostajajo nepredvidljive in od nas zahtevajo nenehno prilagajanje na različnih področjih poslovanja, so pa doseženi rezultati spodbudni. Ocenjujemo, da bomo v letu 2022 v skupini Krka presegli načrtovano prodajo in čisti dobiček ter prodali za 1 milijardo 674 milijonov EUR izdelkov in storitev in ustvarili čisti dobiček v vrednosti okoli 360 milijonov EUR. Delež EBITDA v prodaji bo presegel 25 %. Nadzorni svet smo seznanili tudi z načrtom poslovanja skupine Krka za prihodnje leto, po katerem načrtujemo prodajo v vrednosti 1 milijarde 755 milijonov EUR in čisti dobiček okoli 300 milijonov EUR. Uprava in nadzorni svet sta sprejela trajnostno politiko skupine Krka in ključne strateške cilje najpomembnejših trajnostnih področij, s čimer je jasno začrtana pot Krkinega trajnostnega razvoja.«

Pomembnejši podatki o poslovanju

  Skupina Krka Družba Krka
v tisoč EUR 1–9/2022 1–9/2021 Indeks 1–9/2022 1–9/2021 Indeks
Prihodki od prodaje 1.242.203 1.176.552 106 1.208.697 1.047.144 115
– od tega prihodki od prodaje iz pogodb s kupci izdelkov in storitev 1.236.531 1.173.292 105 1.028.274 917.894 112
Bruto dobiček 681.132 664.702 102 702.430 585.979 120
Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) 314.192 352.690 89 361.710 290.815 124
Dobiček iz poslovanja (EBIT) 233.784 271.269 86 300.082 227.211 132
Dobiček pred davkom (EBT) 356.189 280.107 127 423.026 241.413 175
Čisti dobiček 301.668 240.100 126 355.638 209.523 170
Efektivna davčna stopnja 15,3 % 14,3 %   15,9 % 13,2 %  
Stroški razvijanja 119.481 113.043 106 119.106 110.373 108
Naložbe 74.924 45.320 165 53.124 34.814 153

Kazalniki poslovanja

  Skupina Krka Družba Krka
  1–9/2022 1–9/2021 1–9/2022 1–9/2021
Bruto dobiček v prihodkih od prodaje 54,8 % 56,5 % 58,1 % 56,0 %
EBITDA v prihodkih od prodaje1 25,3 % 30,0 % 29,9 % 27,8 %
EBIT v prihodkih od prodaje1 18,8 % 23,1 % 24,8 % 21,7 %
EBT v prihodkih od prodaje 28,7 % 23,8 % 35,0 % 23,1 %
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje 24,3 % 20,4 % 29,4 % 20,0 %
Donosnost kapitala (ROE) 19,9 % 17,8 % 24,2 % 15,4 %
Donosnost sredstev (ROA) 15,3 % 14,0 % 19,1 % 12,5 %
Obveznosti/kapital 0,282 0,267 0,243 0,224
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje 9,6 % 9,6 % 9,9 % 10,5 %

1 V letošnjem prvem polletju se je zaradi izrazite krepitve tečaja rublja vrednost zalog odvisnih družb v Ruski federaciji, preračunana v evre, dodatno povečala, kar je močno vplivalo na izkaz poslovnega izida skupine Krka in začasno znižanje EBITDA in EBIT skupine Krka. Ta vpliv se je v tretjem četrtletju že zmanjšal, deloma zaradi zmanjšanja zalog deloma zaradi ustavitve nadaljnje krepitve tečaja rublja. Deleža EBITDA in EBIT v prodaji skupine Krka sta tudi zaradi tega v tretjem četrtletju 2022 precej boljša kot v drugem četrtletju 2022 in sta na ravni prvega četrtletja 2022, zato prilagojenih vrednosti EBITDA in EBIT, ki smo ju objavili v Poročilu o poslovanju skupine Krka v prvem polletju 2022, ne objavljamo več.

Prodaja

V skupini Krka smo v prvih devetih mesecih leta 2022 ustvarili 1 milijardo 242,2 milijona EUR prihodkov od prodaje, od tega so prihodki od prodaje izdelkov in storitev na podlagi pogodb s kupci znašali 1 milijardo 236,5 milijona EUR. Gre za največjo prodajo v prvih devetih mesecih leta v Krkini zgodovini. Skupna prodaja je bila za 65,7 milijona EUR oziroma 6 % večja od prodaje v enakem lanskem obdobju.

Prodaja je bila večja v vseh regijah in na večini ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev. Količinsko se je povečala za 3 %.

Prodaja izdelkov in storitev po regijah

  Skupina Krka
v tisoč EUR 1–9/2022 1–9/2021 Indeks
Slovenija 77.200 68.805 112
Jugovzhodna Evropa 172.836 164.166 105
Vzhodna Evropa 414.147 397.749 104
Srednja Evropa 280.887 271.858 103
Zahodna Evropa 242.373 228.956 106
Čezmorska tržišča 49.088 41.758 118
Skupaj 1.236.531 1.173.292 105

S 33,5-odstotnim deležem je bila po prodaji največja regija Vzhodna Evropa, v kateri smo prodali za 414,1 milijona EUR izdelkov, kar je 16,4 milijona EUR oziroma 4 % več kot v enakem lanskem obdobju. Razmere v regiji ostajajo nepredvidljive in od nas zahtevajo nenehno prilagajanje na različnih področjih poslovanja. V Ruski federaciji, ki je Krkin največji posamični trg, smo prodali za 251,3 milijona EUR izdelkov, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju. V Ukrajini smo prodali za 59,7 milijona EUR izdelkov, kar je 14 % manj kot v enakem lanskem obdobju. Na vseh ostalih trgih na območju vzhodne Evrope in Srednje Azije razen v Kirgizistanu smo zabeležili rast prodaje.

Sledila je regija Srednja Evropa, ki ima v prodaji skupine Krka 22,7-odstotni delež. V tej regiji smo prodali za 280,9 milijona EUR izdelkov, kar je 9 milijonov EUR oziroma 3 % več kot v enakem lanskem obdobju. Na Poljskem, drugem največjem Krkinem posamičnem trgu, smo prodali za 128,5 milijona EUR izdelkov, kar je 2 % več kot v enakem lanskem obdobju. Na Češkem smo prodali za 42,7 milijona EUR izdelkov in dosegli 15-odstotno rast. Rast prodaje smo dosegli tudi na vseh treh baltskih trgih.

   Slovenija,6.2
Jugovzhodna Evropa,14.0
Vzhodna Evropa,33.5
Srednja Evropa,22.7
Zahodna Evropa,19.6
Čezmorska tržišča,4.0
  

Tretja po velikosti prodaje je bila regija Zahodna Evropa z 242,4 milijona EUR, kar predstavlja 19,6-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodali smo za 13,4 milijona EUR oziroma 6 % več kot v enakem lanskem obdobju. V Nemčiji, največjem trgu v tej regiji in tretjem največjem Krkinem posamičnem trgu, smo prodali za 64,3 milijona EUR izdelkov, kar je 9 % več kot v enakem lanskem obdobju. Rast prodaje smo dosegli tudi na večini ostalih trgov v regiji, največjo v Skandinaviji (za 16 %), državah Beneluksa (za 15 %) in na Portugalskem (za 15 %).

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 172,8 milijona EUR izdelkov, kar je 14 % prodaje skupine Krka. Prodali smo za 8,7 milijona EUR izdelkov oziroma 5 % več kot v enakem lanskem obdobju. Rast prodaje smo zabeležili na vseh trgih v regiji razen v Albaniji, ki je manjši trg, največjo absolutno rast pa na Hrvaškem, v Srbiji in Romuniji.

Na domačem trgu smo ob 12-odstotni rasti dosegli prodajo izdelkov in storitev v vrednosti 77,2 milijona EUR. Prodaja izdelkov v višini 45,2 milijona EUR je bila 7 % večja kot v enakem lanskem obdobju, prodaja zdraviliško-turističnih storitev v višini 32 milijonov EUR pa je bila 21 % večja. Prodaja na slovenskem trgu ima v prodaji skupine Krka 6,2-odstotni delež.

V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 49,1 milijona EUR izdelkov (18-odstotna rast), kar je 4-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Prodaja izdelkov in storitev po skupinah

  Skupina Krka
v tisoč EUR 1–9/2022 1–9/2021 Indeks
Izdelki za humano uporabo 1.135.162 1.082.344 105
– zdravila na recept 1.012.643 987.685 103
– izdelki brez recepta 122.519 94.659 129
Veterinarski izdelki 69.382 64.579 107
Zdraviliško-turistične storitve 31.987 26.369 121
Skupaj 1.236.531 1.173.292 105

V prodaji skupine Krka glavnino, 81,9-odstotni delež, predstavljajo zdravila na recept. Prodali smo jih za 1 milijardo 12,6 milijona EUR, kar je 25 milijonov EUR več kot v enakem lanskem obdobju.

   izdelki brez recepta,9.9
veterinarski izdelki,5.6
zdravila na recept,81.9
zdraviliško-turistične storitve,2.6
  

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje povečala za 29 %, smo ustvarili 122,5 milijona EUR (9,9-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 7-odstotni rasti prodali za 69,4 milijona EUR, njihov delež v skupni prodaji pa je bil 5,6-odstoten. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 32 milijonov EUR (2,6-odstotni delež v skupni prodaji) in je bila 21 % večja kot v enakem lanskem obdobju.

Razvoj in raziskave

Načrtujemo, da bomo v letu 2022 pridobili registracije za najmanj 12 novih izdelkov, z dodatnimi razvojnimi aktivnostmi pa bomo zagotavljali še večjo kakovost in varnost uveljavljenih izdelkov. V prvih devetih mesecih leta 2022 smo ponudbi dodali šest novih izdelkov.

Med zdravili na recept smo registrirali Vitamin D3 Krka (holekalciferol) v novi jakosti, antitrombotik Dabiksom (dabigatraneteksilat) in novo kombinirano zdravilo za zdravljenje bolezni srca in žilja Neoamlessini/Amlessa/AmlessaNEO/Aramlessa/ Tonarssa NEO/Dalnessaneo/Dalnessa AS/Aperneva (argininijev perindoprilat, amlodipin). Na Kitajskem smo v skupini zdravil za zdravljenje bolezni srca in žilja registrirali zdravilo z valsartanom v obliki filmsko obloženih tablet in kombinirano zdravilo s terc-butilaminijevim perindoprilatom in indapamidom v obliki tablet. Z Magnezijem Krka 400 v obliki zrnc za pripravo napitka smo dopolnili tudi ponudbo izdelkov brez recepta.

V prvih devetih mesecih leta 2022 smo na različnih trgih pridobili 297 novih registracij, in sicer 187 za zdravila na recept, 13 za izdelke brez recepta in 97 za veterinarske izdelke.

Pridobili smo nova certifikata ustreznosti monografiji evropske farmakopeje (CEP) za učinkovini losartan in rivaroksaban.

Posebno pozornost namenjamo uveljavljenim izdelkom, ki jih vrednotimo, dopolnjujemo in usklajujemo z novimi znanstvenimi dognanji ter regulatornimi in tržnimi zahtevami. Letos smo vložili registracijsko dokumentacijo za več kot 20.000 variacij in prejeli potrditev za več kot 22.000 regulatornih variacij, s katerimi zagotavljamo kakovost in prispevamo k nemoteni oskrbi trgov z našimi izdelki.

Vlaganja in naložbe

V prvih devetih mesecih leta 2022 je bila vrednost naložb v skupini Krka 74,9 milijona EUR, od tega 53,1 milijona EUR v obvladujoči družbi.

V nadaljevanju predstavljamo nekatere pomembnejše naložbe.

 • Končali smo opremljanje sodobnega obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Vgradili smo več visokoavtomatiziranih in robotiziranih pakirnih linij. Obrat je zdaj tehnološko popolnoma opremljen. V njem bomo lahko proizvedli 5 milijard tablet in zapakirali 8 milijard tablet na leto. Za to zadnjo naložbo v Notol 2 smo porabili 39,2 milijona EUR.
 • V razvojno-kontrolnih centrih smo končali več naložb v posodobitev razvojno-raziskovalnih in analiznih zmogljivosti. Zanje smo porabili 8,2 milijona EUR.
 • V Obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil poteka 26 milijonov EUR vredna naložba v dodatne zmogljivosti. Ocenjujemo, da bomo za ureditev prostorov in nakup tehnološke opreme letos porabili 17 milijonov EUR.
 • Podvojili bomo zmogljivosti za proizvodnjo veterinarskih izdelkov in zagotovili dolgoročno proizvodnjo sterilnih izdelkov večjih volumnov. Vrednost naložbe je ocenjena na 29 milijonov EUR.
 • V Ljutomeru bomo povečali proizvodne zmogljivosti za granulacijo in pakiranje. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 16,4 milijona EUR.
 • V Krškem bomo zgradili nove zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo učinkovin. Na podlagi projektne dokumentacije in presoje vplivov na okolje smo pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo Sinteze 2 in Kemijsko-analitskega centra. Pridobili smo tudi okoljevarstveno dovoljenje, ko bo postalo pravnomočno, pa bomo začeli gradnjo. V sklopu projekta je predvidena še gradnja sodobne visokoučinkovite čistilne naprave za celovito čiščenje odpadnih vod. Naložba je ocenjena na 163 milijonov EUR. Z njo sledimo svoji strategiji vertikalne integracije od razvoja izdelka do njegove proizvodnje.
 • V proizvodno-distribucijskem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem bomo povečali zmogljivosti za proizvodnjo veterinarskih izdelkov v trdnih farmacevtskih oblikah in v okviru nadgradnje objektov in sistemov zagotovili nadomestne prostore za potrebe Upravljanja kakovosti in Informacijske tehnologije. Vrednost naložb je ocenjena na 3,5 milijona EUR.
 • Skupna družba Ningbo Krka Menovo na Kitajskem nadaljuje nabavo proizvodne opreme in opreme
  za kontrolo kakovosti. V dolgoročno najetih prostorih poteka proizvodnja izdelkov za trge zunaj Kitajske, od januarja 2021 pa tudi prvih izdelkov za kitajski trg.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec septembra 2022 11.489 zaposlenih, od tega v tujini 5198, kar je 45 % vseh zaposlenih. 51 % zaposlenih v skupini Krka ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 199 je doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.494 zaposlenih.

Delnica in delničarji

Konec septembra 2022 je imela Krka 47.122 delničarjev. Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je 30. 9. 2022 znašal 86,00 EUR, kar je 27 % manj kot konec leta 2021, ko je znašal 118,00 EUR.

V prvih devetih mesecih leta 2022 smo odkupili 57.588 lastnih delnic. Konec septembra 2022 smo imeli 1.741.496 lastnih delnic, kar predstavlja 5,31 % vseh delnic.

Ocena poslovanja skupine Krka v letu 2022

Prodaja izdelkov in storitev bo presegla načrtovano in bo na letni ravni predvidoma dosegla 1 milijardo 674 milijonov EUR, kar je 7,3-odstotna rast glede na leto 2021. Povprečna letna rast v petletnem obdobju bo 5,8-odstotna. Delež prodaje na trgih zunaj Slovenije bo predvidoma 94-odstoten.

Krkina regija z največjo prodajo bo Vzhodna Evropa. Ruska federacija bo ostala največji posamični trg. Sledile bodo regije Srednja Evropa s Poljsko, ki je Krkin drugi največji posamični trg, Zahodna Evropa in njen največji trg Nemčija, Jugovzhodna Evropa, Slovenija in Čezmorska tržišča.

Najpomembnejša skupina izdelkov bodo ostala zdravila na recept z 82-odstotnim deležem v prodaji.

Čisti dobiček bo znašal okoli 360 milijonov EUR.

Za naložbe v lastne razvojne, proizvodne in infrastrukturne zmogljivosti bomo predvidoma namenili 90 milijonov EUR, kar je manj od načrtovanega, a več kot v zadnjih dveh letih. Izvajamo vse naložbe, ki so bile predvidene v načrtu poslovanja.

Konec leta 2022 bo imela skupina Krka predvidoma 11.835 redno zaposlenih (2,8-odstotna rast), od tega več kot 45 % v tujini.

Načrt poslovanja skupine Krka v letu 2023

Prodaja izdelkov in storitev bo predvidoma dosegla 1 milijardo 755 milijonov EUR, kar je 5-odstotna rast glede na oceno za leto 2022. Povprečna letna rast v petletnem obdobju bo 5,7-odstotna. Delež prodaje na trgih zunaj Slovenije bo predvidoma 94-odstoten.

Najpomembnejša skupina izdelkov ostajajo zdravila na recept z 82-odstotnim deležem v prodaji.

Načrtujemo čisti dobiček v vrednosti okoli 300 milijonov EUR. Povprečna letna rast v petletnem obdobju bo znašala 11,6 %.

Načrtujemo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za 2 %.

Načrtovane naložbe v vrednosti dobrih 130 milijonov EUR bodo namenjene predvsem povečanju in tehnološki posodobitvi proizvodnih in razvojnih zmogljivosti ter infrastrukture.

Načrt poslovanja za leto 2023 izhaja iz strategije razvoja skupine Krka za obdobje 2022–2026 in temelji na pričakovanjih, ocenah in napovedih ter drugih razpoložljivih podatkih. Uprava meni, da so pričakovanja primerna. Ob večjih spremembah v poslovnem okolju, na primer cenovnih erozijah, rasti cen surovin, spremembah tečajev nekaterih za Krko pomembnih valut in manjšem povpraševanju po farmacevtskih izdelkih, lahko dejanski izidi poslovanja odstopajo od načrtovanih.

Trajnostni razvoj

Nadzorni svet in uprava družbe sta sprejela trajnostno politiko skupine Krka ter strateške cilje najpomembnejših trajnostnih področij. Trajnostna politika je osrednji dokument trajnostnega upravljanja skupine Krka na okoljskem (E) in družbenem (S) področju ter področju korporativnega upravljanja (G). Določa temeljna načela in prizadevanja za trajnostno poslovanje, ki jih v poslovanju in odnosu z različnimi skupinami deležnikov želi doseči skupina Krka znotraj celotne verige ustvarjanja vrednosti.

Osnovni cilj vključevanja trajnostnih načel in trajnostnega upravljanja skupine Krka v upravljavske procese in poslovne odločitve je boljše prepoznavanje trajnostnih tveganj in priložnosti, ki dolgoročno lahko vplivajo na izboljšanje njihovega upravljanja in uspešnosti Krkinega poslovanja. Trajnostna politika opredeljuje tudi organizacijsko umestitev odgovornosti, nadzora in pristojnosti za področje trajnostnega poslovanja in določa prioritetna trajnostna področja ter z njimi povezane upravljavske pristope. Bistvena trajnostna področja skupine Krka so: Kakovost izdelkov in varnost bolnikov, Privabljanje in zadržanje talentov, Dostopno zdravljenje, Dobre prakse vodenja in upravljanja, Skladnost, integriteta in transparentnost, Planet in podnebne spremembe ter Ekonomski vplivi in davki.

Sprejeti trajnostni cilji dopolnjujejo področje trajnostnega razvoja Strategije razvoja skupine Krka za obdobje 2022–2026 in so nadgradnja trajnostne politike skupine Krka. Opredeljujejo konkretne strateške usmeritve in cilje ter kazalnike spremljanja njihovega uresničevanja (KPI) za posamezna bistvena trajnostna področja in so pomembni za dolgoročno poslovno uspešnost skupine Krka.

Trajnostna politika in povzetek strateških ciljev sta objavljena na spletnih straneh družbe Krka.