Sklic 30. skupščine delničarjev

Na podlagi določila točke 6.20 Statuta Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto uprava družbe sklicuje

30. skupščino delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto, ki bo v četrtek, 11. julija 2024, ob 13. uri v dvorani Hotela Šport na Otočcu.

Na seji bo navzoča notarka Darja Jarnovič iz Novega mesta.

Dnevni red in predlogi sklepov

1 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

2 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2023, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe za leto 2023, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023

Predlog sklepov

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2023 in revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 in njegovi potrditvi.

2.2 Skupščina se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto za leto 2023.

2.3 Bilančni dobiček za leto 2023 v višini 381.939.946,00 EUR se uporabi za naslednje namene:

       – za dividende (7,50 EUR bruto na delnico) 230.933.392,50 EUR

       – za druge rezerve iz dobička 75.503.276,75 EUR

       – za prenos v naslednje leto 75.503.276,75 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 25. 7. 2024, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 24. 7. 2024.

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2023 ter ji podeljuje razrešnico.

2.5 Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2023 ter mu podeljuje razrešnico.

3 Imenovanje člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev  

Predlog sklepa

Za članico nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnico delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 12. 7. 2024, izvoli Mojca Osolnik Videmšek.

4 Seznanitev skupščine o novih članih nadzornega sveta – predstavnikih zaposlenih

Skupščina se seznani, da je svet delavcev Krke, d. d., Novo mesto na svoji 11. seji 20. 3. 2024 za predstavnike delavcev v nadzornem svetu za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 6. 2024, izvolil Tomaža Severja, Matejo Vrečer in Mari Božič.

***

Gradivo za skupščino

Od dneva objave sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), v borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si in na spletni strani družbe www.krka.si do vključno dneva skupščine je delničarjem na sedežu družbe na Šmarješki cesti 6 v Novem mestu vsak delovni dan od 10. do 13. ure na vpogled popolno gradivo za skupščino. Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi sta objavljena tudi na spletni strani družbe www.krka.si.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali obrazložitev dnevnega reda, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa. Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi po pošti na naslov: Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, po telefaksu na številko (07) 332 15 37 ali po elektronski pošti na naslov skupscina@krka.biz. Zahteva za dodatno točko dnevnega reda, poslana po elektronski pošti, mora biti podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom fizične osebe, pri pravnih osebah pa s kvalificiranim elektronskim podpisom njenega zakonitega zastopnika in žigom, če ga pravna oseba uporablja.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko v skladu s 1. odstavkom 300. člena in 301. členom ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način kot sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

  • bodo poslani v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine;
  • bodo razumno utemeljeni;
  • delničar predlagatelj bo sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje prepričal, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predlog pošlje po pošti na naslov: Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, po telefaksu na številko (07) 332 15 37 ali po elektronski pošti na naslov skupscina@krka.biz. Predlog, poslan po elektronski pošti, mora biti podpisan s kvalificiranim elektronskim podpisom fizične osebe, pri pravnih osebah pa s kvalificiranim elektronskim podpisom njenega zakonitega zastopnika in žigom, če ga pravna oseba uporablja.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, 1. odstavka 300. člena, 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe www.krka.si.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d. d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 4. 7. 2024.

Delničar se lahko skupščine udeleži ter na njej uresničuje glasovalno pravico sam ali prek pooblaščenca pod pogojem, da udeležbo pisno najavi upravi družbe na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, tako da mora pisna prijava udeležbe prispeti na sedež družbe najkasneje 7. 7. 2024, pooblaščenec pa mora pooblastilo predložiti najpozneje ob registraciji udeležbe na skupščini. Delničar pisno prijavo udeležbe in morebitno pooblastilo družbi pošlje po pošti na naslov Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, lahko pa tudi po telefaksu na številko (07) 332 15 37.

Delničar lahko pooblastilo pošlje tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@krka.biz. Pooblastilo, poslano po elektronski pošti, mora biti podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom fizične osebe, pri pravnih osebah pa s kvalificiranim elektronskim podpisom njenega zakonitega zastopnika in žigom, če ga pravna oseba uporablja.

Kot veljavne se bodo upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d. d., in jih bo KDD po posredniški verigi prejela najkasneje 7. 7. 2024.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oz. ime firme, sedež in matično številko ter obseg pooblastila) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen na spletni strani družbe www.krka.si.

Družba si pridržuje pravico, da preveri avtentičnost delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci se morajo na skupščini na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz sodnega registra.

Če je v centralnem registru kot imetnik pravic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odstavka člena 235. č ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko podeli posameznemu posredniku in se lahko kadarkoli prekliče. Posrednik sme osebe, ki niso zaposlene pri njem, pooblastiti za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora delničarja pozvati, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Pravila tega odstavka smiselno veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Obdelava osebnih podatkov, ki bodo posredovani ob prijavi na skupščino ali na pooblastilu, skupaj s podatki iz delniške knjige je za izvedbo skupščine obvezna, Krka, d. d., Novo mesto pa jih bo obdelala v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov ter jih hranila do poteka zakonskega roka za hrambo takšnih podatkov. Za tehnično in organizacijsko izvedbo skupščine bo družba zunanjim obdelovalcem posredovala samo nujne osebne podatke, ki jih bodo obdelali v skladu z navodili družbe. Politika družbe o varovanju osebnih podatkov in pravice posameznikov so dostopne na spletni strani družbe www.krka.si.

Poziv večjim delničarjem, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja

Družba v skladu s točko 8.2 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb spodbuja vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo
s svojo politiko upravljanja naložbe v družbi. Seznanitev javnosti lahko obsega na primer politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljavskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

Druga obvestila

Udeležence skupščine vljudno prosimo, da zaradi vpisa v seznam prisotnih in prevzema glasovalnih naprav pridejo na skupščino eno uro pred začetkom zasedanja.

Družba delničarje obvešča, da bo v skladu z veljavno zakonodajo tudi za 30. skupščino organizirano zbirala pooblastila delničarjev za glasovanje na skupščini in jim tako omogočila glasovanje na skupščini brez fizične prisotnosti.

Novo mesto, 16. 5. 2024

Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor

***

Informacije delničarjem

Skupščino sklicuje uprava družbe. Uprava je predlagateljica sklepa pod točko 1 ter skupaj z nadzornim svetom predlagateljica sklepov pod točko 2. Nadzorni svet je predlagatelj sklepa pod točko 3.

Podatki o Krki, d. d., Novo mesto na dan 14. 5. 2024

Skupno število vseh delnic: 32.793.448
Skupno število glasovalnih pravic: 30.791.119
Skupno število lastnih delnic: 2.002.329

Največji delničarji (brez lastnih delnic)

 DelničarŠtevilo delnic
1.Kapitalska družba, d. d.3.493.030
2.SDH, d. d.2.949.876
3.Republika Slovenija2.366.141
4.OTP Banka d. d. – Client account1.477.348
5.Erste Group Bank AG – PBZ Croatia Osiguranje1.331.938

Krka, d. d., Novo mesto
skupscina@krka.biz
www.krka.si