18. skupščina delničarjev

4. 7. 2013

Na podlagi določila 106. in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe objavlja

sklepe 18. skupščine Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto,

ki je bila v četrtek, 4. julija 2013.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 14.025.881 oziroma 42 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Seji je prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

 1          Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

 1.1       Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Stojana Zdolška, za preštevalca glasov pa Ixtlan Forum, d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno.

2          Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2012 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2012

2.1       Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2012, vključno s prejemki članov uprave in NS, ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi.

2.2       Bilančni dobiček za leto 2012 v višini 177.930.458,96 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (1,61 EUR bruto na delnico)                                                       53.139.476,46 EUR

– za druge rezerve iz dobička                                                                              62.395.491,25 EUR

– za prenos v naslednje leto62.395.491,25  EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 60 dni po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 9. julija 2013 (presečni datum 2).

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 13.978.388 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 11.039.041 glasov, kar pomeni 79,0 % od vseh oddanih glasov.

2.3       Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in NS v poslovnem letu 2012 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

Podelitev razrešnice upravi: Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 13.997.024 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 12.837.320 glasov, kar pomeni 91,7 % od vseh oddanih glasov.

Podelitev razrešnice nadzornemu svetu: Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 13.997.024 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 13.881.533 glasov, kar pomeni
99,2 % od vseh oddanih glasov.

3          Umik lastnih delnic

Predlagani sklep ni bil sprejet. Oddanih je bilo 14.016.078 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.046.870 glasov, kar pomeni 28,9 % od vseh oddanih glasov.

4          Razveljavitev sklepa 16. skupščine o pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic in njegova nadomestitev z novim sklepom

Predlagani sklep ni bil sprejet. Oddanih je bilo 14.007.577 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.944.038 glasov, kar pomeni 28,2 % od vseh oddanih glasov.

5          Spremembe statuta družbe KRKA, d. d., Novo mesto

Predlagani sklep ni bil sprejet. Oddanih je bilo 13.758.867 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.327.802 glasov, kar pomeni 31,5 % od vseh oddanih glasov.

6          Imenovanje revizorja

6.1      Za revizorja za poslovno leto 2013 se imenuje revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 14.022.058 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 14.008.516 glasov, kar pomeni 99,9 % od vseh oddanih glasov.

************ 

 Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

 Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini:

DelničarŠtevilo delnic in glasovalnih pravicDelež vseh glasovalnih pravic v %
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, D. D.5.312.07016,1
KAPITALSKA DRUŽBA, D. D.3.493.03010,6
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D. D.1.159.5193,5
NEW WORLD FUND INC.755.0002,3
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D. D.388.3001,2

Jože Colarič

predsednik uprave in generalni direktor 

Novo mesto, 4. 7. 2013