Slideshow slide

VLAGATELJI

Stabilna investicijska odločitev.

S skrbno načrtovano strategijo ter premišljenimi in odgovornimi odločitvami povečujemo Krkino vrednost. Naša cilja sta stabilna dividendna politika in delovanje v korist vseh déležnikov.

Svoj ugled in zaupanje krepimo tudi prek komunikacije z vlagatelji. Redno jim posredujemo informacije o poslovnih rezultatih in strategiji ter si prizadevamo za najvišje standarde poročanja.Trgovanje z delnico

KRKG
-. -. — –:–
Podatki prikazani s 15-minutnim zamikom.
Vir podatkov: LJSE.
STRATEGIJA STABILNE RASTI DIVIDEND

Krka sledi dolgoročni strategiji stabilne rasti dividend in za izplačilo vsako leto nameni vsaj 50 % dobička večinskih lastnikov. Bruto dividenda na delnico se je v obdobju 2012−2022 v povprečju povečevala za 14,1 % letno. 
2021-10-12,308.0455,111
2021-10-13,184.5625,111.5
2021-10-14,391.449,112.5
2021-10-15,367.7925,112
2021-10-18,500.861,112
2021-10-19,272.9405,111.5
2021-10-20,212.74,112.5
2021-10-21,434.2935,112

Zakaj vlagati v Krkino delnico?

14,5 %
ROE
donosnost kapitala v letu 2023.
132 mio
naložb
v EUR v letu 2023.
10 %
prihodkov od prodaje
vsako leto namenimo za razvoj in raziskave.

Zadnje javne objave

INFORMACIJE ZA VLAGATELJE

INFORMACIJE ZA VLAGATELJE


Na enem mestu smo zbrali podatke o delnici in dividendah, koledar investicijskih dogodkov in konferenc ter odgovore na pogosta vprašanja.

 

VEČ
FINANČNA POROČILA

FINANČNA POROČILA


Letna in medletna poročila o poslovanju so najboljši način, da se podrobno seznanite s Krkino zgodbo o uspešnem poslovanju.

več
FINANČNI KOLEDAR

FINANČNI KOLEDAR


V finančnem koledarju objavljamo seznam javnih objav najpomembnejših poslovnih dogodkov družbe.

VEČ

SESTAVA DELNIČARJEV

Največja skupina delničarjev so domače fizične osebe.

UPRAVLJANJE DRUŽBE

Družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet.
Nagradi za najboljšo delnico prve kotacije in za najboljše odnose z vlagatelji

Nagradi za najboljšo delnico prve kotacije in za najboljše odnose z vlagatelji


Decembra leta 2021 smo že četrtič zapored prejeli nagrado najboljša delnica prve kotacije in tretjič zapored nagrado za najboljše odnose z vlagatelji med vsemi podjetji, ki kotirajo na Ljubljanski borzi. ​Nagradi sta potrditev odlične promocije Krke in njenih delnic na mednarodnih kapitalskih trgih.

VEČ

POGOSTA VPRAŠANJA

Podatke o stanju delnic na vašem računu vodi KDD. Pri njih lahko naročite letni izpis ali izpis na določen dan. Več informacij dobite na njihovi spletni strani. Informacije lahko dobite tudi pri banki oz. borznoposredniški družbi, pri kateri imate odprt trgovalni račun.

Krkine delnice kupite ali prodate tako, da pri banki oz. borznoposredniški družbi, ki je članica Ljubljanske borze (gl. seznam borznih članov) odprete trgovalni račun in oddate naročilo za nakup ali prodajo.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe praviloma enkrat na leto skliče skupščino delničarjev. Sklic objavi v informacijskem sistemu Ljubljanske borze SEOnet, na uradni spletni strani družbe www.krka.si, v tiskani obliki in v časopisu Delo vsaj 30 dni pred zasedanjem. Skupščine se lahko udeleži vsak lastnik delnic KRKG in na njej uresničuje svoje glasovalne pravice, osebno ali prek pooblaščenca.

Delničar se lahko skupščine udeleži in na njej uresničuje svojo glasovalno pravico pod pogojem, da ustrezno prijavi udeležbo in da je na presečni datum kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. Pogoji udeležbe ali uresničevanja glasovalnih pravic se natančneje določijo v sklicu skupščine.

Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na njihov delež v osnovnem kapitalu družbe. Vsaka delnica z glasovalno pravico ima en glas. Glasovalna pravica se lahko uresničuje tudi prek pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila in tudi prek finančne organizacije ali združenja delničarjev. Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Dedič lahko prenos Krkinih delnic ureja pri članu KDD, ki vodi račun zapustnika oz. dediča, ali pa prenos uredi neposredno pri KDD. V vsakem primeru mora imeti pri članu KDD odprt trgovalni račun. Več informacij je na spletni strani KDD.

Dividende, izplačane fizičnim osebam, rezidentom Republike Slovenije, so obdavčene po 25-odstotni davčni stopnji. Ob izplačilu dividend se davek odvede in nakaže davčni upravi. Fizične osebe prejmejo neto dividendo, in sicer 75 % od bruto zneska dividende.

Več informacij je na spletni strani FURS.

IMATE DODATNA VPRAŠANJA?

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

RAZVOJNA STRATEGIJA

Petletna razvojna strategija skupine Krka je temelj naše prihodnosti.

VEČ

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Uspešni smo šele takrat, ko naš uspeh pozitivno vpliva tudi na naravno in družbeno okolje.

VEČ

ZAPOSLITEV

Ste pripravljeni na kreativno kariero?

VEČ