Upravljanje družbe

Upravljanje v Krki temelji na pravnih normah Republike Slovenije, slovenski in tuji dobri praksi ter internih aktih družbe. Deluje po tako imenovanem dvotirnem sistemu, po katerem družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Krka do svojih deležnikov odgovorno izpolnjuje svoje pravice in obveznosti, ki so določene v javno objavljeni Politiki upravljanja družbe.

Organi družbe so:

 • skupščina,
 • nadzorni svet in
 • uprava.

Kodeks upravljanja javnih delniških družb

Ljubljanska borza je v sodelovanju z Združenjem Manager in Združenjem članov nadzornih svetov oblikovala slovenski Kodeks upravljanja javnih delniških družb (Kodeks). Cilj Kodeksa je oblikovanje transparentnega in kakovostnega korporativnega upravljanja družb v Sloveniji.

Aktualni Kodeks je javnosti dostopen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze. Krka objavlja izjave o spoštovanju Kodeksa v letnem poročilu in na svojih spletnih straneh.

Statut družbe

Statut med drugim določa:

 • osnovni kapital ter povečanje/zmanjšanje osnovnega kapitala družbe,
 • pravice imetnikov delnic družbe,
 • sestavo in delovanje organov družbe (uprave, nadzornega sveta in skupščine delničarjev),
 • obveščanje delničarjev.

Skupščina delničarjev

Skupščina delničarjev je najvišji organ, kjer se neposredno uveljavlja volja delničarjev družbe ter sprejemajo ključne odločitve. Vsaka delnica, razen lastnih, predstavlja na skupščini en glas. Krka ima eno vrsto delnic, in sicer navadne kosovne delnice.

Uprava skliče redno skupščino delničarjev praviloma enkrat na leto, in sicer vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine. Celotno gradivo je od sklica do skupščine na vpogled na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe in glasovalno pravico imajo vsi delničarji, vpisani v delniško knjigo na presečni dan, objavljen ob sklicu, ter njihovi zastopniki in pooblaščenci.

Uprava družbe daje delničarjem na skupščini vse potrebne informacije za presojo dnevnega reda, pri čemer upošteva zakonske ali morebitne druge omejitve glede razkrivanja informacij.

Nadzorni svet 

Nadzorni svet nadzoruje poslovanje in vodenje poslov družbe ter izbere in imenuje člane uprave. Sestaja se najmanj štirikrat na leto, praviloma po preteklem trimesečju poslovnega leta.

Sestava nadzornega sveta je določena s statutom. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo petih let in so lahko ponovno izvoljeni.

Plačila, povračila in druge ugodnosti članov nadzornega sveta niso neposredno odvisne od uspešnosti poslovanja družbe in so prikazane v računovodskem poročilu letnega poročila. V istem poglavju je predstavljeno tudi, koliko delnic družbe imajo v lasti člani nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta družbo in pristojne institucije obveščajo o vsaki pridobitvi ali odsvojitvi delnic družbe. Krka te informacije javno objavlja.

Člani nadzornega sveta pri svojem delovanju upoštevajo cilje družbe in jim podrejajo morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb. Vsak član nadzornega sveta mora nadzorni svet obvestiti o svojem morebitnem članstvu v nadzornih svetih drugih družb. Ravnanje članov nadzornega sveta v primeru nasprotja interesov je opredeljeno v dopolnjenem poslovniku nadzornega sveta, ki je dostopen na spletnih straneh  (www.krka.si/sl/za-vlagatelje/arhivi/).

Komisije nadzornega sveta so:

 • revizijska komisija,
 • komisija za kadrovska vprašanja in
 • nominacijski odbor.

Sestava in delovanje nadzornega sveta ter njegovih komisij je predstavljeno v letnem poročilu, v poročilu nadzornega sveta.

Uprava družbe

Uprava ima naslednje naloge:

 • vodi družbo in sprejema poslovne odločitve samostojno in neposredno,
 • sprejema strategijo razvoja družbe,
 • zagotavlja ustrezno ravnanje s tveganji in obvladovanje tveganj,
 • ravna s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika ter varuje poslovne skrivnosti.

Upravo sestavlja pet članov:

 • predsednik uprave,
 • trije člani in
 • delavska direktorica, ki predstavlja in zastopa interese delavcev v zvezi s kadrovskimi in socialnimi vprašanji in nima pooblastil za zastopanje družbe.

Mandat članov uprave traja 6 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Operativno delovanje uprave in razdelitev nalog določa Poslovnik o delu uprave. Prevladujoč način delovanja uprave je usklajevanje mnenj in soglasno odločanje, ne preglasovanje. V skladu s Pravili organiziranosti in s Poslovnikom o delu uprave imajo člani uprave tudi operativne naloge na področju vodenja.

Kot pomoč upravi pri njenem delu ima družba naslednje organe:

 • odbor direktorjev,
 • prodajni odbor,
 • razvojni odbor,
 • odbor za kakovost,
 • odbor za investicije,
 • odbor za kadre,
 • odbor za informacijske tehnologije, 
 • odbor za ekonomiko in finance ter
 • odbor za korporativno pojavljanje v javnosti.

Odbore sestavljajo strokovnjaki za posamezna področja v Krki. Odbori pripravljajo poslovno politiko in strateške usmeritve za posamezna področja in imajo nekatere pristojnosti za odločanje o izvajanju letnih načrtov.

Plačila, povračila in druge ugodnosti članov uprave so določena v pogodbah o opravljanju dela, sklenjenih med nadzornim svetom in posameznim članom uprave. Pravilnik o določitvi variabilnega dela plače uprave sprejme nadzorni svet, ki članom uprave tudi določi nagrado. 

Krka članov uprave ne nagrajuje v obliki opcijskih načrtov, delnic ali izvedenih finančnih inštrumentov na delnice. Vsa plačila, povračila ter druge ugodnosti, ki so bila članom uprave so predstavljena v računovodskem poročilu letnega poročila.

Člani uprave in z njimi povezane osebe družbo in pristojne institucije obveščajo o vsaki pridobitvi ali odsvojitvi delnic družbe ali z njo povezane družbe. Krka te informacije javno objavlja.

Član uprave mora morebitno nasprotje interesov razkriti nadzornemu svetu in o tem obvestiti preostale člane uprave. Člani uprave niso hkrati člani organov upravljanja in nadzora nepovezanih družb.

Korporativna integriteta

Ureditev korporativne integritete je pomemben del korporativnega upravljanja in skladnosti poslovanja Krke. 
Dokumenti o upravljanju družbe