Pogosta vprašanja

Izberite vprašanje za prikaz odgovora.

 1. Kako spremenim svoje osebne podatke v registru imetnikov?

  KDD opravlja vpise sprememb podatkov o imenu in priimku ter naslovu stalnega bivališča fizičnih oseb, ki so rezidenti Republike Slovenije, na podlagi elektronskega zajemanja in prenosa teh podatkov iz centralnega registra prebivalstva, zato posebna zahteva imetnika za vpis spremembe teh podatkov v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev ni več potrebna.

  Fizične osebe, ki so nerezidenti, in fizične osebe, ki so v centralnem registru Krkinih delničarjev vpisane s številko KID in ne EMŠO, morajo zahtevo za spremembo podatkov predložiti KDD (več o tem na www.kdd.si).

 2. Ali lahko Krka spreminja podatke v registru imetnikov Krkinih delnic?

  Krka kot izdajatelj delnic ne more izvrševati sprememb v registru imetnikov Krkinih delnic (spremembe osebnih podatkov imetnikov in preknjižbe ob dedovanju), saj je za to po Zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih pristojna izključno KDD v okviru svoje dejavnosti.

 3. Ali dividende upoštevam v dohodninski napovedi?

  Izplačilo dividend in odvedeni davek se ne upoštevata v dohodninski napovedi fizičnih oseb rezidentov, ker je glede na veljavne davčne predpise odvedeni davek dokončen.

   

 4. Kdaj sem kot Krkin delničar upravičen do dividend?

  Do dividend so upravičeni tisti delničarji, ki so na presečni datum vpisani kot lastniki delnic v centralnem registru imetnikov Krkinih delnic, in sicer ne glede na to, koliko časa so oziroma so bili Krkini delničarji. Presečni datum je objavljen v sklicu skupščine, ki je objavljen vsaj en mesec pred zasedanjem skupščine. Na podlagi objavljenega sklica Ljubljanska borza določi prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende in ga objavi na svojem spletnem portalu.

  Delničarji, ki so na ta dan (in v naslednjih dneh) Krkine delnice kupili, niso upravičeni do izplačila dividend v tekočem letu. Prav tako do dividend v tekočem letu niso upravičeni delničarji, ki so delnice prodali pred omenjenim dnem.

  Delničarji, ki so na ta dan (in v naslednjih dneh) Krkine delnice prodali, so upravičeni do izplačila dividend. Prav tako so do dividend upravičeni delničarji, ki so delnice kupili pred omenjenim dnem.

  Osnova za dejansko izplačilo dividend je sklep skupščine o višini in datumu izplačila dividend, ki ga sprejmejo delničarji na zasedanju skupščine.

   

 5. Kako je z obdavčitvijo dividend?

  Dividende, izplačane fizičnim osebam, rezidentom Republike Slovenije, so obdavčene po 27,5-odstotni davčni stopnji. Ob izplačilu dividend se davek odvede in nakaže davčni upravi. Fizične osebe prejmejo neto dividendo, in sicer 72,5 odstotkov od bruto zneska dividende.

   

 6. Kaj moram storiti, če podedujem Krkine delnice?

  Za preknjižbo Krkinih delnic je treba KDD predložiti originalni in pravnomočni sklep o dedovanju (z žigom sodišča o pravnomočnosti) ali notarsko overjeno kopijo, izpolnjeno Zahtevo za prenos vrednostnih papirjev na podlagi dedovanja in fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta. KDD lahko od dediča oziroma dedičev zahteva dodatno dokumentacijo. 

  Vlogo in ustrezno dokumentacijo je treba poslati na naslov:

  KDD, d. d.
  Tivolska 48
  1000 Ljubljana

  Vlogo z ustrezno dokumentacijo lahko v vložišču KDD oddate tudi osebno.

 7. Kakšne so davčne posledice cepitve delnic?

  Davčnih posledic cepitve delnic ni.

   

 8. Katera farmacevtska podjetja so že cepila delnice?

  V svetu je povsem običajno, da hitro rastoča podjetja cepijo svoje delnice. Farmacevtska podjetja pri tem niso izjema. Naj omenimo nekaj največjih farmacevtskih podjetij, ki so cepila delnice, nekatera od njih že večkrat: Novartis, Pfizer, Teva, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, Schering Plough, Wyeth.

 9. Zakaj se je Krka odločila ravno za cepitveno razmerje 1 : 10?

  Krka se je za takšno razmerje odločila iz dveh razlogov:

  • Cepitev v razmerju 1 : 10 zagotavlja večjo dostopnost Krkinih delnic najširšemu krogu vlagateljev, še posebno malim delničarjem. Pri manjšem cepitvenem razmerju bi bila dostopnost manjša, saj bi bila cena delnic višja.
  • Drugi razlog je lažja prilagoditev vlagateljev, saj je pri okroglem cepitvenem razmerju izračun števila in cene delnic preprost. Vsak vlagatelj lahko brez večjih težav izračuna, koliko delnic ima po cepitvi.
 10. Kaj se zgodi ob cepitvi delnic?

  Krka je imela izdanih 3.542.612 delnic. Ena Krkina delnica je torej predstavljala lastniški delež v višini 0,000028 % oziroma 1/3.542.612.

  Ob cepitvi se je število izdanih Krkinih delnic povečalo za desetkrat - na 35.426.120 delnic. Po cepitvi ena Krkina delnica predstavlja desetkrat manjši lastniški delež v Krki, in sicer 0,0000028 % oziroma 1/35.426.120.

 11. Zakaj so delnice po cepitvi v razmerju 1 : 10 desetkrat cenejše? Ali to pomeni, da so podcenjene in se jih po cepitvi splača kupiti?

  Po cepitvi posamezna delnica predstavlja desetkrat manjši delež Krke, zato je njena vrednost desetkrat manjša. Razlogi za nakup Krkinih delnic so po cepitvi enaki kot pred cepitvijo.

 12. Kateri so bili razlogi za cepitev Krkinih delnic?

  Za največjo skupino vlagateljev v Krkine delnice, tj. za fizične osebe, je bila vrednost Krkine delnice na borzi velika. S cepitvijo delnic želimo pridobiti dodatne vlagatelje, hkrati pa vlagateljem omogočamo lažje upravljanje z naložbami v Krkine delnice.