Prva emisija delnic

15. december 1994 delavski svet Krke, p. o., Novo mesto odobri program lastninskega preoblikovanja Krke
30. december 1994 predaja dokumentacije za pridobitev 1. soglasja Agenciji za privatizacijo
10. maj 1995 pridobitev 1. soglasja Agencije za privatizacijo
15. junij 1995 začetek interne razdelitve in notranjega odkupa
14. julij 1995 konec interne razdelitve in notranjega odkupa
5. september 1995 Sklad RS za razvoj izda soglasje k Prospektu za javno prodajo delnic
8. september 1995 Agencija za trg vrednostnih papirjev izda dovoljenje za javno prodajo delnic
15. september 1995 začetek javne prodaje delnic
14. oktober 1995 konec javne prodaje delnic
13. september 1996 sprejem začasnega statuta Krke ter imenovanje začasne uprave in začasnega nadzornega sveta
30. september 1996 oddaja vloge za pridobitev 2. soglasja Agencije za privatizacijo
25. november 1996 pridobitev 2. soglasja Agencije za privatizacijo
19. december 1996 vpis Krke, d. d., Novo mesto v sodni register
6. januar 1997 vknjižba delnic Krke v sistem centralnega registra vrednostnih papirjev pri Centralni klirinško depotni družbi
10. februar 1997 začetek trgovanja z delnicami Krke na trgu OTC
19. junij 1997 1. skupščina
4. november 1997 uvrstitev delnic Krke v A-kotacijo Ljubljanske borze
5. november 1997 2. skupščina
29. julij 1998 3. skupščina
22. december 1998 transformacija delnic z oznako B v delnice z oznako G (KRKG) in sprostitev trgovanja s temi delnicami