Podatki o delnici

Krka, d. d., Novo mesto je ob lastninjenju izdala 3.542.612 navadnih, imenskih delnic, ki niso bile razdeljene na razrede. Poznejših izdaj delnic ni bilo. Nominalna vrednost delnice je znašala 16,69 EUR (4.000 SIT). V postopku lastninjenja je bilo izdanih več vrst delnic z različnimi oznakami, pozneje pa so bile vse delnice spremenjene v delnice z isto oznako. Delnice so izdane v nematerializirani obliki. Evidenco o delničarjih in njihovih deležih vodi Centralna klirinško depotna družba, Ljubljana.

Od 22. decembra 1998 imajo vse Krkine delnice oznako KRKG, ki je tudi veljavna koda pri trgovanju z delnicami na Ljubljanski borzi. Od tega datuma dalje so vse delnice prosto prenosljive in kotirajo v prvi kotaciji Ljubljanske borze. Izpišete si lahko tečaje Krkine delnice za poljubno obdobje.

V začetku septembra 2007 je bila izvedena cepitev delnic v razmerju 1 : 10, kar pomeni delitev ene delnice na deset novih delnic. Od 3. 9. 2007 se trguje s povečanim številom Krkinih delnic (nekateri številčni podatki o delnicah pred cepitvijo so na voljo tukaj).

Od aprila 2012 Krkine delnice vzporedno kotirajo tudi na Varšavski borzi. Vse delnice, s katerimi se trguje na Ljubljanski oziroma Varšavski borzi, so istega razreda – navadne in prosto prenosljive.

V skladu s sklepom 19. skupščine z dne 3. 7. 2014 je Krka zmanjšala osnovni kapital z umikom 2.632.672 lastnih delnic, kar je predstavljalo 7,431 % vseh izdanih delnic. Po umiku je osnovni kapital razdeljen na 32.793.448 delnic. 

  1.  Nekateri številčni podatki o delnici
  31. 12. 2016 31. 12. 2017 31. 12. 2018 31. 12. 2019 31. 12. 2020
           
enotni tečaj delnice v EUR 52,90 57,50 57,80 73,20 91,40
čisti dobiček na delnico v EUR 3,35 4,74 5,46 7,73 9,27
koeficient P/E (tržna cena/čisti dobiček na delnico) 15,81 12,14 10,59 9,47 9,84
dividenda na delnico v EUR*  2,75 2,90 3,20 4,25 5,00
knjigovodska vrednost  44,05 45,37 46,97 50,85 53,42
tržna kapitalizacija v milijonih EUR 1.735 1.886 1.896 2.400 3,000
skupno število izdanih delnic 32.793.448 32.793.448 32.793.448 32.793.448 32.793.448
število delničarev 54.237 51.884 50.382 48.631 47.369
* Izplačana dividenda za leto, ki je navedeno v naslovu stolpca.