Raziskave in razvoj

Razvojno-raziskovalna dejavnost je del Krkinega vertikalno integriranega poslovnega modela, ki omogoča oblikovanje in ohranjanje konkurenčnosti Krkine ponudbe.

Vertikalna integracija in povezovanje razvojnih in proizvodnih procesov sta ključni prednosti Krkine razvojne strategije, ki zagotavlja, da bomo dosegali cilje in z izdelki z dodano vrednostjo na trge vstopali kot prvi generik. S celovito in strokovno obravnavo izdelkov v vseh fazah življenjskega cikla zagotavljamo nemoteno oskrbo trgov z novimi in konkurenčnimi izdelki.

Spremljanje trendov in znanstvenih dosežkov na strokovnih področjih (tehnoloških, analiznih, terapevtskih idr.) nam omogoča hitro odzivanje na razvojne izzive, tržne zahteve, možnosti in priložnosti. Za pravočasen razvoj in uvedbo sodobnih zdravil so potrebna pravilno postavljena patentna izhodišča, vpeta v razvojne pristope pri raziskavah in razvoju novih zdravil. Model vertikalne integracije je podlaga za obvladovanje patentnih, razvojnih, zakonodajnih, proizvodnih in tržnih zahtev. Obvladovanje celotnega procesa nam omogoča raziskave, razvoj, vrednotenje, registriranje in proizvajanje vhodnih materialov, lastnih učinkovin in končnih izdelkov. Lasten razvoj in učinkovito povezovanje razvojnih in proizvodnih faz pa nam zagotavljata pravočasno uvajanje kakovostnih, učinkovitih, varnih in konkurenčnih izdelkov na trg.

Z razvojno strategijo in projektnim pristopom obvladujemo izdelke v vseh fazah njihovega življenjskega cikla. Razvojno-raziskovalni rezultati ter poznavanje zakonodajnega okolja nam omogočajo pripravo in obvladovanje zahtevne registracijske dokumentacije ter pravočasno registracijo izdelkov. Vedno večje regulatorne zahteve narekujejo uvajanje novih, dodatnih in izpopolnjenih razvojnih metod in izvajanje novih študij, ki jih neprestano nadgrajujemo in uspešno uporabljamo v razvojnem delu. Vpeljujemo nove izdelke in ohranjamo njihovo konkurenčnost na več kot 70 svetovnih trgih.

Pri vstopanju na nova in tehnološko zahtevnejša področja, kot so podobna biološka zdravila, se povezujemo z drugimi podjetji in inštitucijami. Na področju bioloških zdravil deluje posebna skupina strokovnjakov za rekombinantne tehnologije in izdelke ter aktivno spremlja izdelke in tehnologije, ki so pri potencialnih partnerjih v različnih razvojnih fazah. Vrednotimo možnosti in sklepamo poslovna sodelovanja v različnih terapevtskih segmentih, predvsem za zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni in avtoimunskih bolezni. Za določene izdelke izvajamo skrbne strokovne in poslovne preglede, ki so osnova za sklenitev poslovnega sodelovanja.

Lastno znanje in ustrezno prilagajanje razvojnih dejavnosti, povezovanje razvojnih in proizvodnih aktivnosti ter poznavanje regulatornih in tržnih zakonitosti nam omogočajo tudi vstopanje na nov strateški trg, na Kitajsko. Vzpostavitev ustreznih razvojnih in proizvodnih procesov in povezav nam omogoča celostno obvladovanje izdelkov v vseh fazah razvoja, proizvodnje, vrednotenja, registracije in uvajanja na nove trge.